Közlemény a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2020. januári módosításáról

A szakmai tapasztalatok és a felmerült egyéb módosítási igények alapján 2020 januárjában módosításra került a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.

A támogatást igénylőket és a kedvezményezetteket érintő legfontosabb módosítások a következők:

1) nem szükséges csökkenteni a megítélt támogatást az áfa-levonási jogosultságban vagy egyes beszerzett termékek, szolgáltatások áfa-kulcsában bekövetkezett változás, továbbá eltérő áfalevonási jogosultságú tevékenységek közötti költségátcsoportosítás eredményeként felszabaduló összeggel, ha ez az összeg nem éri el a 30 millió forintot és az irányító hatóság ezen összeg adott tevékenységen belüli átcsoportosításához előzetesen hozzájárul

Az egyes projektek megvalósítása során előfordulhat, hogy változik a projektek költségvetése.

A korábban hatályos szabályozás értelmében – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az áfa-levonási jogosultságban vagy egyes beszerzett termékek, szolgáltatások áfa-kulcsában bekövetkezett változás, továbbá eltérő áfa-levonási jogosultságú tevékenységek közötti költségátcsoportosítás eredményeként felszabaduló, le nem vonható áfára megítélt támogatást nem lehetett más költségre átcsoportosítani, azzal a megítélt támogatás összegét csökkenteni kellett.

A rendelkezésre álló tapasztalatok azt mutatták, hogy a fenti szabályok gyakorlatban történő érvényesítése nem minden esetben célszerű. Ha a felszabaduló összeg csekély nagyságú és más projektelem vonatkozásában forráshiány mutatkozik, indokolt lehet e szabály alkalmazásától eltekinteni. A módosítás értelmében nem lesz szükséges csökkenteni a megítélt támogatást az áfaeredőlevonási jogosultságban vagy egyes beszerzett termékek, szolgáltatások áfa-kulcsában bekövetkezett változás, továbbá eltérő áfa-levonási jogosultságú tevékenységek közötti költségátcsoportosítás eredményeként felszabaduló összeggel, ha ez az összeg nem éri el a 30 millió forintot és az irányító hatóság ezen összeg adott tevékenységen belüli átcsoportosításához előzetesen hozzájárul.

 

2) hatósági engedélyhez kötött építési beruházás esetén a támogathatósági, elszámolhatósági ellenőrzés szabályainak pontosítása

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet egy korábbi módosítása során a rendeletbe beépítésre került, hogy hatósági engedélyhez kötött építési beruházás esetén a támogathatósági, elszámolhatósági ellenőrzésre a kifizetési igénylés ellenőrzése során kerül sor. A rendelet jelen módosítása során további részletszabályok kidolgozására került sor.

A módosítás értelmében a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a közbeszerzési dokumentumokat támogathatósági, elszámolhatósági szempontú minőségellenőrzés céljából az irányító hatóságnál nyújtja be a monitoring és információs rendszeren keresztül. Az irányító hatóság a közbeszerzési dokumentumok beérkezésétől számított öt munkanapon belül megküldi a támogathatósági, elszámolhatósági szempontú ellenőrzésről szóló nyilatkozatát. Az irányító hatóság a határidőt – az indokok megjelölésével egyidejűleg – legfeljebb öt munkanappal meghosszabbíthatja, és erről értesíti a támogatást igénylőt, illetve a kedvezményezettet.

 

3) a kifizetési igénylés benyújthatósága vonatkozásában megállapított százalékos és összegszerű korlátok felülvizsgálata

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az abban igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, de legalább a kétszázezer forintot. E rendelkezés célja a kifizetési igénylések „elaprózódásának" megakadályozása, az adminisztratív terhek csökkentése volt.

A projektek megvalósítása során szerzett tapasztalatok alapján korábban igény mutatkozott arra, hogy az irányító hatóság felhívásonként e mértékeknél alacsonyabb mértékeket is megállapíthasson, így a korábban hatályos szabályozás már erre is lehetőséget biztosított.

A projektek heterogenitására tekintettel (felhívásonként eltérő projektszám, projektméret) a szabályozás terén azonban újabb igény jelentkezett, amelynek lényege, hogy az irányító hatóság a meghatározott mértékektől felhívásonként bármilyen irányba eltérjen. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet hatályos szövege már biztosítja ennek lehetőségét.

 

4) előírásra került, hogy a közszféra szervezetnek a támogatási előleg terhére október 15-ig pénzügyileg teljesített költségeket tartalmazó kifizetési igénylést november 1-ig elszámolásra be kell nyújtania

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet értelmében támogatási előleg indokolt esetben, a támogatott tevékenység elindításához és likviditásának biztosításához szükséges legkisebb összegben a támogatási szerződésben meghatározott összegben és mértékben nyújtható a kedvezményezett részére.

Jelen módosítás következtében előírásra kerül, hogy a közszféra szervezetnek a támogatási előleg terhére október 15-ig pénzügyileg teljesített költségeket tartalmazó kifizetési igénylést – figyelemmel az egyéb vonatkozó kötelezettségekre – november 1-ig elszámolásra be kell nyújtania. A módosítás célja az előleg rendeltetésszerű felhasználásának elősegítése, az elszámolások felgyorsítása annak érdekében, hogy a számlák mielőbb költségnyilatkozatba kerülhessenek.

A fenti rendelkezéssel összhangban szankció is meghatározásra kerül: az irányító hatóság az elszámolás-benyújtási kötelezettségét megsértő kedvezményezett projektjének projektmenedzsment költségét a késedelemmel arányos mértékben csökkenti, kivéve, ha a késedelem a kedvezményezettnek nem róható fel.

A módosítás vonatkozásában átmeneti rendelkezés is megállapításra került. Tekintettel arra, hogy a 2019. év vonatkozásában a módosítás szerinti határidő nem tartható, rögzítésre került, hogy ezen rendelkezéseket a pénzügyileg korábban már teljesített költségek tekintetében akként kell alkalmazni, hogy az elszámolási kötelezettséget a módosítás hatálybalépését követő tizenöt napon belül kell teljesíteni.

 

5) az előirányzat felhasználási keretszámláról történő utalás feltételei felülvizsgálatra, bővítésre kerültek

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet korábban hatályos szövege alapján az előirányzat felhasználási keretszámláról átutalást csak abban az esetben lehetett kezdeményezni, ha a megelőző munkafázisok megtörténtek, a kedvezményezettnek nem volt köztartozása, az adatok a monitoring és információs rendszerben rögzítésre és jóváhagyásra kerültek, valamint az utalványozás megtörtént.

A rendelkezésre álló szakmai tapasztalatok azt mutatták, hogy az átutalás teljesítése előtt jelentősége van annak is, hogy a támogató meggyőződjön arról, hogy a kedvezményezett nem áll pl. felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás, kényszertörlési eljárás, ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárás hatálya alatt.

A fentiekre tekintettel az átutalás feltételrendszere felülvizsgálatra került. A módosítás elősegíti a rendelkezésre álló európai uniós források szabályszerű, hatékony és eredményes felhasználását.

 

6) a helyszíni ellenőrzésre vonatkozó szabályok pontosítása

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete részletesen meghatározza a helyszíni ellenőrzés során készítendő jegyzőkönyv tartalmát. A gyakorlati tapasztalatok alapján szükségessé vált a jegyzőkönyv tartalmára vonatkozó szabályok pontosítása is, amelynek következtében a jegyzőkönyvben rögzítésre kerül annak ténye is, ha a helyszíni ellenőrzéssel érintett kedvezményezett vagy képviselője a jegyzőkönyv aláírását megtagadja.

Úgyszintén pontosításra kerültek a helyszíni ellenőrzésről készült jegyzőkönyv kiegészítésének kedvezményezett részére történő megküldés szabályai is. Rögzítésre került, hogy EMVA forrásból származó támogatások vonatkozásában a küldés elektronikus kapcsolattartás esetén az ügyfélkapura is történhet.

A korábban hatályos szabályok értelmében a képzési projektek, konferenciák, workshopot tartalmazó projektek, egyéb rendezvények (ha ezek a projekt lényegi elemét jelentik) helyszíni ellenőrzését az esemény konkrét időpontjában kellett lefolytatni. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy erre nem minden esetben van lehetőség, így a szabály pontosításra, a kötelező jelleg eltörlésre került.

 

7) kiegészítésre, pontosításra került a kifizetési igénylésben benyújtandó, elszámolható költségek valódiságát igazoló, valamint a szakmai beszámolót alátámasztó dokumentumok körét meghatározó melléklet

A kifizetési igénylésben benyújtandó, elszámolható költségek valódiságát igazoló, valamint a szakmai beszámolót alátámasztó dokumentumok körét meghatározó melléklet kiegészítésre került a szakmai beszámolót alátámasztó dokumentumok körének meghatározásával.

A hivatalos közlemény erre a linkre kattintva érhető el:

https://www.palyazat.gov.hu/kzlemny-a-2014-2020-programozsi-idszakban-az-egyes-eurpai-unis-alapokbl-szrmaz-tmogatsok-felhasznlsnak-rendjrl-szl-272-2014-xi-5-korm-rendelet-2020-januri-mdostsrl