Megjelent a TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című pályázati felhívás

Pályázat célja

A felhívás célja a települések belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése. A fejlesztések esetében cél a belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.

 

Pályázók köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:

- helyi önkormányzatok (GFO 321),
- helyi önkormányzatok társulásai (GFO 327)

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Konzorciumvezető kizárólag települési önkormányzat lehet.

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthat be támogatási kérelmet az alábbi szervezet:

- Magyar Közút Nonprofit Zrt (GFO 57)

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklete, A nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről 2014-2020 programozási időszak 3.8.2.5 pontjában meghatározott tevékenységek megvalósítására:

- Megyei önkormányzat;
- Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; GFO 599), amelyben az állam vagy önkormányzat - együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik;
- Vállalkozás (GFO 11[2]), amelyben az önkormányzat vagy önkormányzatok, közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkeznek.

Támogatható tevékenységek köre

I. Önállóan támogatható tevékenységek

A. Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója


- a. Belterületet védő övárok-rendszer, szűrőmezők és egyéb, a belterület védelme szempontjából indokolt, a vízelvezető rendszer részét képező műtárgyak, átemelők felújítása, kiépítése.


- b. Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen belül: nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz elvezető hálózat építése mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt, valamint kizárólag különösen indokolt esetben zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése.

B. Vízkár elhárítási célú tározók fejlesztése, rekonstrukciója


- a. Tározó, záportározó, árvízcsúcs csökkentő tározó fejlesztése (töltések, műtárgyak, csatornák építése, partrendezés, támfalak felújítása, meder kotrása, megkerülő csatorna), medertározáshoz szükséges műszaki beavatkozások elvégzése és a szükséges létesítmények kiépítése.

C. Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései (belterületen áthúzódó vízfolyások és csatornák, valamint a belterületről elvezetett csapadékvizeket befogadó vízfolyások és belvízelvezető csatornák)


- a. Mederkotrás, holtágak belvízvédelemhez kapcsolódó fejlesztései, depónia- vagy töltésépítés, töltésmagasítás; hullámtérbővítés, vízkormányzó-, keresztező, be és leeresztő műtárgyak, hordalékfogó műtárgyak, mederburkolatok építése és felújítása, partrendezés.
- b. Bel- és külterületen belvíz és csapadékvíz elvezető vízfolyások és fő művi csatornák, azok depóniái, műtárgyak, átemelő-telepek felújítása, korszerűsítése méretezés és állapot miatti átépítése, szükség esetén építése; vízmosáskötések építése, felújítása.

D. Árvízvédelmi töltések lokális fejlesztése, rekonstrukciója

 
- a. Az altalaj-állékonyság növelésére irányuló beavatkozások, a nem kellő biztonságú szakaszok megerősítése.
- b. Magassági és keresztmetszeti hiányok megszüntetése.
- c. Keresztező műtárgyak átépítése, kiváltása, rekonstrukciója, amennyiben az indokolt.

II. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek. A felhívás keretében önállóan nem, csak az I. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:


- a) Előkészítési tevékenységek (kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése);
- b) Projektmenedzsment;
- c) Csapadék- és belvízcsatorna - hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület eredetivel azonos minőségi és mennyiségi paraméterekkel történő helyreállítása (teljes forgalmi sáv felújítása kizárólag indokolt esetben lehetséges);
- d) A vizek mennyiségi- és minőségi paramétereinek vizsgálatát szolgáló monitoring rendszerek kiépítése, korszerűsítése;
- e) Szennyező források kizárása (szűrőmezők és hordalékfogók létesítése);
- f) Töltéskorona burkolat építése kőzúzalékos kivitelben – kizárólag a 3.1.1 pont

D) főtevékenységében meghatározott „Árvízvédelmi töltések lokális fejlesztése, rekonstrukciója" pontban felsorolt tevékenységekhez kapcsolódva.

 

III. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek A felhívás keretében önállóan nem, csak az I. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:


- a) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság;
- b) Az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő szemléletformáló, tájékoztató akció.

Pénzügyi feltételek

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum és maximum összege a Felhívás területi egységre vonatkozó terület-specifikus mellékletében kerül szabályozásra. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a:

- Baranya megye: minimum 10 millió Ft, maximum 250 millió Ft.

Benyújtási határidő

A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található:

- Baranya megye: 2016. április 16-tól 2016. július 29-ig.

A pályázati felhívás és a hozzá kapcsoló dokumentációk az alábbi linken érhetőek el:

https://www.palyazat.gov.hu/node/57171

Észrevételeivel, kérdéseivel kérjük forduljon bizalommal munkaszervezetünkhöz!