Megjelent a GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására című pályázati felhívás

A pályázat célja

A program elsődleges célja a a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben, felnőttoktatásban vagy felnőttképzésben megszerzett szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése.

A gyakornoki program a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén egyrészt bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódóan kilenc hónapon keresztül, másrészt lehetőséget teremt segítő vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység ellátására és szükség esetén az új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására is. A program az Ifjúsági Garanciához kapcsolódó foglalkoztatási támogatások rendszerébe ágyazva valósul meg. Az Ifjúsági Garancia rendszer lényege, hogy minden 25 év alatti fiatal az iskolai tanulmányai befejezését vagy a munkanélkülivé válását követő 4 hónapon belül megfelelő színvonalú, konkrét foglalkoztatási vagy továbbképzési ajánlatot kapjon.

 

A rendelkezésre álló forrás

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15 milliárd forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 500 - 4 500 db.

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. augusztus 1. és 2018. július 31. között lehetséges.

 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Jelen felhívás keretében csak önállóan támogatható tevékenység nincs.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

  • a) Gyakornokok foglalkoztatása
  • b) Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység
  • c) Adminisztrációs tevékenység
  • d) Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás

Az a)-d) pontokban meghatározott tevékenységek csak együttesen támogathatóak.

 

2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

  • a) Megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása a támogatási kérelemben meghatározott munkakörben
  • b) A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzése, megfelelő gyakornoki munkafeltételek biztosításához szükséges beszerzések, beleértve a megváltozott munkaképességű gyakornok esetében az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések beszerzése, az átalakítása.
  • c) A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a gyakornoki munkavégzés ellátásához szükséges és indokolt mértékű, nem engedélyköteles, vagy építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás. A megváltozott munkaképességű gyakornok általi használatra alkalmassá tétel érdekében infrastruktúra szükséges átalakítása (infrastruktúra átalakítás esetén nem engedélyköteles, vagy építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás).
  • d) Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében - amennyiben azt a munkavállaló egészségi állapota vonatkozó minősítő határozat vagy kezelő orvos vélemény alapján indokolja - a munkába járás vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása kizárólag a dokumentált segítés ideje alatt.

 

A projekt területi korlátozása

A felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában per- és igénymentesnek kell lennie (kivéve, ha a kedvezményezett az igény jogosultja), továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenységek elvégezhetők a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra.

 

Önerő

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat.

 

Támogatás mértéke

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 1 900 000 Ft maximum 30 000 000 Ft.

 

Előleg igénylése

Jelen felhívás keretében 5 millió Ft-ot meghaladó megítélt támogatás esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett számára a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 15 millió Ft, a jelen felhívás 4.1. ae) pontjában meghatározott támogatást igénylő esetében amennyiben nem non-profit gazdasági társaság maximum 25 %, de legfeljebb 7,5 millió Ft.

 

Támogatást igénylők köre

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek, szövetkezetek, amelyek:
- rendelkeznek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel
- a pályázat benyújtását megelőző évben legalább 1 fő statisztikai létszámmal rendelkeztek
- kettős könyvvitelt vezetnek
- EGT területén vagy Mo.-n székhellyel, telephellyel rendelkeznek.

 

Elszámolható költségek köre

Gyakornokok bérköltsége

- 9 hónapon keresztül, min. bruttó 129.000,- Ft, max. 200.000,- Ft/ fő/ hónap + szoc.ho. járulék

Gyakornoki kapcsolattartó költsége (mentor)

- 9 hónapon keresztül, maximum bruttó 75.000,- Ft/fő/hónap

Beruházási költségek (elszámolható költség max. 25%-a)

- eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése
- ingatlan és infrastrukturális beruházás (az építéshez kapcsolódó költségek az elszámolható költségek max. 10%-át tehetik ki)
- anyagköltség (munkaruha, stb.) gyakornokonként max. 300.000,- Ft

Egyéb költségek

- a gyakornokokra és kapcsolattartóra fordított összes költség max. 15%-a lehet
- adminisztrációs költségek (dokumentáció, posta, rezsi (max. 1%),
- elkülönített bankszámlavezetés költségei
- kötelező nyilvánosság biztosítása (elszámolható költség max. 0,5%-a lehet)

 

A pályázati felhívás és a hozzá kapcsoló dokumentációk az alábbi linken érhetőek el:

https://www.palyazat.gov.hu/node/57557

 

Észrevételeivel, kérdéseivel kérjük forduljon bizalommal munkaszervezetünkhöz!