Megjelent a VP6-7.2.1.2-16 - Egyedi szennyvízkezelés című pályázati felhívás

 • Nyomtatás

A pályázat célja

A pályázat célja a vidéki települések épített infrastrukturális eszközeinek kisléptékű fejlesztése.

Jelen pályázati felhívás lehetőséget nyújt a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott agglomerációs településlistákon nem szereplő 2000 lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető települések, településcsoportok számára, a 2000 lakosegyenérték alatti vidéki településeknek, valamint a 2000 lakosegyenérték alatti településrészek esetében az autonóm természetközeli, illetve egyedi szennyvíztisztítási megoldások létesítésre. Az intézkedés célja, hogy a szennyvízkezelés megfelelő megválasztásával a vidéki települések környezetterhelése csökkenjen, valamint jelentősen hozzájárul a vidéki életminőség javításához.

 

A rendelkezésre álló forrás

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12 milliárd forint.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 70-80 db.

 

Támogatható tevékenységek

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

a) Kisebb kapacitású, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzésének segítségével a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vagy elszikkasztás után talajba vezetése;

b) Nagyobb kapacitású, több lakóingatlant kiszolgáló, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzése 50 lakosegyenértékig, a hozzá kapcsolódó gyűjtőhálózat kialakítása;

c) Egyedi, zárt szennyvíztárolók létesítése, az azokból nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz meglévő szabad kapacitással és fogadó műtárggyal rendelkező művi szennyvíztisztító telepre szállítása; d) A vízügyi és vízvédelmi hatóság által a szennyvíztisztító telepre határozattal megállapított bírság, vagy szintén határozattal a szennyezéscsökkentési ütemtervben megfogalmazott kötelezés alapján, továbbá a befogadó jó állapotának elérése érdekében a már meglévő, üzemelő 2000 lakosegyenérték alatti biológiai szennyvíztisztító telepek tisztított szennyvizének utótisztítása természetközeli szennyvíztisztítási eljárással;

e) Decentralizált szennyvízkezelés: gyűjtőrendszer és egyedi szennyvízkezelő berendezések a tisztított szennyvíz helyben tartásával, természetközeli tisztított szennyvíz hasznosítással (pl. nyárfás öntözés), vagy utótisztításával, felszíni víz, vagy talaj befogadóval;

f) Gyűjtőrendszer és elé kapcsolt biológiával rendelkező természetközeli szennyvíztisztító telep kiépítése a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vezetésével, vagy helyben tartásával, illetve a tisztított szennyvíz részbeni vagy teljes hasznosításával.

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak a támogatható tevékenységekkel együtt támogathatóak:

 • Előkészítési tevékenységek (pl. kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése);
 • Projektmenedzsment tevékenységek;
 • Próbaüzem;
 • Monitoring rendszer kiépítése (amennyiben jogszabályi előírás alapján kötelező);
 • Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállító gépjármű beszerzése;
 • Az egyedi szennyvízkezelő berendezésekből kikerülő szennyvíziszap szállításához szükséges jármű vásárlása;
 • Az üzemeltetéssel kapcsolatos képzés, szemléletformálás, üzemelő berendezések bemutatóján részvétel, amennyiben releváns;
  • A Települési Szennyvízkezelési Program készítése, vagy felülvizsgálata; A támogatásból létrehozandó létesítmények megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt infrastrukturális beruházások megvalósítása;
  • A projekt keretében létrehozott szennyvíz-csatornahálózat építésével közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület eredetivel azonos minőségi és mennyiségi paraméterekkel történő helyreállítása, szakmai indokoltság alapján. Teljes forgalmi sáv felújítása kizárólag indokolt esetben, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kiadott, a projekt által érintett útszakaszra vonatkozó kötelezés alapján lehetséges.

A Felhívás keretében más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:

 • Meglévő szennyvíztisztító telep bővítése, rekonstrukciója;
 • Fenntartási, karbantartási tevékenységek;
 • Oldómedencék telepítése (tisztítómezővel, vagy anélkül, programszerű telepítéssel, vagy anélkül);
 • Üdülőterületi, zártkerti, külterületi területeken szakszerű egyedi szennyvízkezelő létesítmények (egyedi szennyvízkezelő berendezések, egyedi zárt szennyvíztárolók, oldómedence) létesítése;
 • Szennyvízhálózat rekonstrukciós munkái;
 • A 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletének hatálya alá tartozó, illetve a Budapest és a fővárosi agglomerációhoz tartozó települések szennyvízkezelési megoldásai;
 • Az a beruházás, amely a 2000 lakosegyenérték alatti településen/településrészen a 2007-2013-as programozási időszakban támogatásban részesült és a kötelező fenntartási idő nem telt le;
  • Elő-közművesítés; Előközművesítésnek minősül, ha az alábbi kritériumok közül legalább az egyik fennáll: - a terület vagy ingatlan vezetékes ivóvíz-ellátással, vagy a vízügyi hatóság által engedélyezett és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú melléklet 26. pont b) alpontjában meghatározott saját célú vízi létesítményből biztosított ellátással nem rendelkezik; - a tervezett közművezeték olyan terület ellátására irányul, amelyen az ingatlanok többségén (legalább 51%) állandó tartózkodásra alkalmas épület vagy az épületekben állandó bejelentett (az önkormányzatnál nyilvántartott) lakos nem található.
  • Olyan kapacitások kiépítése, amelyek későbbi kihasználása a Települési Szennyvízkezelési Programban nincs reálisan alátámasztva, illetve általában az engedélyeknek meg nem felelő létesítmények kialakítása;
  • A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz lerakó kialakítása, bővítése, lezárása, rekultiválása;
  • Csapadékvíz-elvezető rendszer építése, bővítése, rekonstrukciója;
  • Felhagyott szennyvíztisztító telep bontása, kármentesítése, rekultivációja.

 

A projekt területi korlátozása

Jelen Felhívás keretében a vidéki térségben lévő, kizárólag 2000 lakosegyenérték alatti településekről/településrészekről nyújtható be pályázat.

 

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és – tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott agglomerációs településlistákon nem szereplő 2000 lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető települések, településcsoportok.

 1. a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 3. § (2) bekezdése szerinti települési önkormányzatok és

b) a Mötv. 87. § szerinti társulásaik nyújthatnak be támogatási kérelmet.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

 

Önerő

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül. Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek nyilatkozattal, míg legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor (ideértve az előlegigénylését is) az ÁÚF c. dokumentum 8. pontjának 5. alpontjában meghatározott módon és formában kell igazolnia.

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszosan kerülnek elbírálásra. Jelen felhívás keretében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a benyújtás első lehetséges napját követő huszonnégy hónapig van lehetőség.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016.04.15-től - 2018.04.16-ig lehetséges.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtott projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

-          Az első szakasz zárása: 2016.06.15.

-          A második szakasz zárása: 2016.10.14.

-          A harmadik szakasz zárása: 2017.03.14.

-          A negyedik szakasz zárása: 2017.10.13.

-          Az ötödik szakasz zárása: 2018.04.16.

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

 

A támogatás formája

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

 

A támogatás mértéke, összege

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 155 millió Ft.

b) A támogatás maximális mértéke az alábbiak szerint alakul:

A 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti kategóriába tartozó járásban lévő település

nem besorolt

kedvezményezett

fejlesztendő

komplex programmal fejlesztendő

Maximális támogatási intenzitás

75%

85%

90%

95%

 

Előleg igénylése

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a. Az előleg igénybevételére vonatkozó információkat az ÁÚF c. dokumentum 8.2. fejezete tartalmazza

 

Az elszámolható költségek köre

Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

a) épület, építmény rekonstrukciója, fejlesztése (bővítés esetén a bővítmény hasznos alapterülete nem haladhatja meg az eredeti hasznos alapterület 50%-át, betartva a 3.1 fejezetben szereplő nem támogatható tevékenységekkel kapcsolatos korlátozást).

b) új gépek és berendezések vásárlása;

c) egyéb általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági díjak, tanácsadási díjak, a környezeti/pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozó tervezési díjak, a projekt-menedzsment költség;

d) a következő immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek megszerzése; A c) és d) pontba tartozó kiadások együttes összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható kiadásának az 5%-át;

e) Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig, valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévő termőföld vagy ingatlan értéke, ha nem haladja meg az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át;

f) A beruházáshoz szükséges infrastrukturális fejlesztés, mely nem haladhatja meg az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 15%-át;

g) A terület előkészítéséhez kapcsolódó (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák stb.) kiadások nem haladhatják meg az f) pont elszámolható kiadásának a 2%-át;

Átalány alapú elszámolásra jelen Felhívás keretében nincs lehetőség.

 

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

Költségtípus

Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)

Általános költségek és immateriális javak költségei (5.5. c-d. pont)

5%

ebből:

-          közbeszerzési eljárások lefolytatása

-          tájékoztatás, nyilvánosság

-          műszaki ellenőri szolgáltatás

-          könyvvizsgálat

-          projektmenedzsment

1%

0,5%

1%

0,5%

2,5%

Ingatlan vásárlás (5.5. e. pont)

2%

Infrastruktúra-fejlesztés (5.5. f-g pont)

15%

ebből:

-          terület előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák stb.)

2%

 

A pályázati felhívás és a hozzá kapcsoló dokumentációk az alábbi linken érhetőek el:

 https://www.palyazat.gov.hu/node/57613

 

Észrevételeivel, kérdéseivel kérjük forduljon bizalommal munkaszervezetünkhöz!