VP2-4.1.2-16 Kisméretű terményszárító és -tisztító korszerűsítése, kisméretű terménytároló építése, korszerűsítése

 • Nyomtatás

Várhatóan márciusban fog megjelenni VP2-4.1.2-16 Kisméretű terményszárító és -tisztító korszerűsítése, kisméretű terménytároló építése, korszerűsítése című pályázati felhívás. Az alábbi táblázatban összegyűjtöttük a rendelkezésünkre álló információkat.

 

Felhívás neve

VP2-4.1.2-16 Kisméretű terményszárító és -tisztító korszerűsítése, kisméretű terménytároló építése, korszerűsítése

Tervezett meghirdetés

2016. március

Rendelkezésre álló forrás

19,66 milliárd Ft

Támogatási intenzitás

50%

Kollektív beruházás esetén, továbbá fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár az alaptámogatási intenzitáson felül.

Támogatás maximális összege

-          Egyéni beruházás esetén 330 000 €

-          Kollektív beruházás esetén 1 000 000 €

Jogosultak

-          Az a mezőgazdasági termelő vagy fiatal mezőgazdasági termelő, aki/amely:

 • a pályázat benyújtását megelőző lezárt üzleti évben a mezőgazdasági tevékenységből legalább 6000 € STÉ üzemmérettel rendelkezik;
 •  az előző évi árbevételének legalább 50%­a mezőgazdasági tevékenységből származik.

-          Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív projektnek minősül a legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független -kedvezményezett által közösen végrehajtott projekt (konzorcium).

-          Termelői csoport, termelői szervezet abban az esetben is jogosult a támogatásra, amennyiben minden egyes tagja külön-külön megfelel a mezőgazdasági termelők esetében meghatározott jogosultsági feltételeknek.

Támogatásra csak a legfeljebb 350 000 € STÉ üzemmérettel rendelkezők jogosultak.

Feltétel a pályázáshoz

-          Foglalkoztatotti létszám fenntartása;

-          Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén

 • legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás;
 • az adott technológiára vonatkozó releváns tanúsítvány és/vagy energetikai számítás megléte,

-          Biogáz technológia alkalmazása esetén a felhasznált gabonafélék, valamint a keményítő­ és cukortartalmú növények (hulladékok, aratási maradványok, melléktermékek kivételével) aránya nem érheti el a betáplált inputanyagok mennyiségének 50 %­át;

-          Mezőgazdasági eredetű biomassza alapú megújuló energia megoldás alkalmazása esetén:

 • az alapanyag csak Annex I. termék lehet;
 • ha a fő cél villamos energia előállítás, a technológia önfogyasztása felett keletkezett hő legalább 25%­ának saját gazdaságon belül hasznosítása;
 • nem kapcsolt hőenergia­termelést megvalósító technológia alkalmazása esetén a berendezés hatásfoka legalább 70%­os;

-          Épületenergetikai korszerűsítések esetén:

 • 176/2008. (VI. 30.) korm. rendelet szerinti energetikai minőségtanúsítvány megléte;
 • 2010/31/EU irányelvszerinti költség optimum elérése.

Előny a pályázáskor

-          Üzleti terv minősége (megalapozottság, innovatív tartalom, költséghatékonyság);

-          Vállalkozás foglalkoztatotti létszámának növelése;

-          Termelői csoport/szervezeti tagság

-          Mikro­ vagy kisvállalkozás;

-          Környezeti szempontok érvényesítése;

-          10%­ot meghaladó egységnyi energiahatékonyság javulás (ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a beruházást követően kimutatható energiamegtakarítást ér el a termelő egység, melyet akár számlákkal, akár könyvelési adatokkal alá tud támasztani);

-          Megújuló energiatermelés fejlesztése, különösen:

 • biomassza hasznosítása (állattenyésztési fejlesztés esetén)
 • termálenergia hasznosítása (kertészeti fejlesztés esetén);

-          Ökológiai gazdálkodás folytatása;

-          Beruházás fejlesztendő régióban, járásban.

Támogatható tevékenységek

-          Terménytárolók építése (max. 5 000 tonna kapacitásig), meglévők korszerűsítése, terményszárítók és tisztítók üzemeltetéséhez (épített vagy mobil) eszközök, technológiák és infrastruktúra fejlesztése.

-          Meglévő terményszárítók és tisztítók energiafelhasználásának javítása, megújuló technológiák beszerzése, valamint kapcsolódó technológia és infrastruktúra felújítása.

-          A fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése.

Elszámolható költségek

a.)    Épület/építmény/létesítmény építési, szerzési vagy fejlesztési költsége;

b.)    Gépek és berendezések beszerzési költsége (beleértve az információs és kommunikációs technológiák beszerzési költségét);

c.)     az a)­b) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek (pl.: építészek, mérnökök díjai; hatósági eljárási díjak; tanácsadási díjak, a környezeti és a gazdasági fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadás, megvalósíthatósági tanulmány költségeit is beleértve), maximum 5%-ban;

d.)    Immateriális beruházások (számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek megszerzése), maximum 5%-ban;

e.)    Az a) pont beruházásaihoz szükséges:

 • ingatlan vásárlás;
 •  meglévő termőföld vagy ingatlan értéke, természetbeni hozzájárulásként maximum 2%-ban;

f.)     A mezőgazdasági üzemen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszköz beszerzés (üzemen belüli anyagmozgatás és vagyonvédelem eszközei, közművek, munkakörülményeket érintő beruházások) maximum 15%-ban.

Nem elszámolható költségek

a.)    Működési költség;

b.)    Bérköltség;

c.)     Tenyészállat és forgóeszköz vásárlás;

d.)    Termelői jogok, támogatási jogosultságok, állatok és egynyári növények megvásárlásának, valamint az említett növények telepítésének költségei.