EFOP-4.1.4-15 Testmozgást javító infrastrukturális fejlesztések

 • Nyomtatás

EFOP-4.1.4-15 Testmozgást javító infrastrukturális fejlesztések

 

Pályázat benyújtásának ideje

2016. március 16-tól 2018. március 16-ig folyamatosan lehetséges

Rendelkezésre álló forrás

1 milliárd Ft

Támogatás mértéke

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Jogosultak

Jelen Felhívás keretében a köznevelési intézményt fenntartó alábbi szervezetek önállóan pályázhatnak (gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet alapján):

-          Egyházi jogi személy – GFO 55

-          Bevett egyház – GFO 551

-          Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy – GFO 552

-          Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy – GFO 555

-          Egyházi szervezet technikai kód – GFO 559 Vallási tevékenységet végző szervezet – GFO 525

-          Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek – GFO 35

-          Országos nemzetiségi önkormányzat – GFO 351

-          Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv – GFO 352

-          Alapítvány jogi személyiségű intézménye és szervezeti egysége – GFO 56

-          Közalapítvány - GFO 561

-          Közalapítvány önálló intézménye – GFO 562

-          Egyéb alapítvány önálló intézménye – GFO 563

-          Egyéb alapítvány - GFO 569

-          Egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet – GFO 59

-          Egyesülés – GFO 591

-          Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet - 599

-          Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet – GFO 699

-          Nonprofit gazdasági társaság – GFO 57

-          Nonprofit korlátolt felelősségű társaság – GFO 572

-          Nonprofit részvénytársaság. – GFO 573

-          Az egyesület egyéb formái – GFO 52

-          Egyéb egyesület – GFO 529

Kizárólag a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerint fejlesztendő járásban elhelyezkedő, és tornateremmel vagy tornaszobával nem rendelkező feladatellátási hely fejlesztésére nyújtható be kérelem.

Támogatásban nem részesíthetők köre

Nem részesíthető támogatásban a fenntartó azon feladatellátási helyének vonatkozásában, amelynek fejlesztésére az EFOP 4.1.1-15 (Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések) pályázat keretében támogatási kérelmet nyújtott be, illetve azon feladatellátási helyének vonatkozásában sem, melyben a – megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott – demográfiai adatok alapján az intézmény tanulói létszáma hosszú távon nem tekinthető biztosítottnak.

Támogatás maximális összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege legalább 50 millió forint, és

 • átalakítás esetén legfeljebb 80 millió Ft,
 • „A” típusú tornaterem építése esetén legfeljebb 180 millió Ft,
 • „B” típusú tornaterem építése esetén legfeljebb 270 millió Ft.
 • „C” típusú tornaterem építése esetén legfeljebb 350 millió Ft.

Támogatható pályázatok száma

3-8 db

Támogatható tevékenységek

I.PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS

A projekt indítását megalapozó szakmai tevékenységek.

 • megvalósíthatósági tanulmány készítése;
 • műszaki tervdokumentumok, engedélyeztetési tervek elkészítése;
 • közbeszerzési eljárások szakmai előkészítése, feltételes közbeszerzések lefolytatása;

II. PROJEKTMENEDZSMENT

III. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA

Kötelezően megvalósítandó tevékenység:

 • Tornaterem kialakítása a pályázatban szereplő feladatellátási helyen az MSZ 24203 számú Magyar Szabvány figyelembe vételével
 • tornaterem építése vagy
 • tornaterem kialakítása a meglévő iskolaépületben funkció nélküli épületek/épületrészek átalakításával, rekonstrukciójával, modernizációjával

Önállóan nem támogatható, de kötelező tevékenységek:

 • az újonnan épített vagy kialakított tornaterem felszerelése a mindennapos testneveléshez szükséges eszközökkel a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. mellékletében felsoroltak figyelembe vételével
 • akadálymentesítés a tornaterem vonatkozásában

Önállóan nem támogatható, opcionálisan megvalósítható tevékenység:

 • a kialakított tornateremhez kapcsolódóan energiahatékonysági beruházások megvalósítása

IV. HORIZONTÁLIS KÖVETELMÉNYEK

V. TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG

Elszámolható költségek

1.Projektelőkészítés költségei

A projekt előkészítő szakasza a jelen felhívás megjelenések napjától a támogatási szerződésben rögzített projekt megkezdésének időpontját megelőző napig tart. A projekt előkészítő szakaszában az előkészítési tevékenységhez kapcsolódó költségek számolhatók el. Ez alól kivétel a közbeszerzési költség, amelyet akkor is itt szükséges tervezni, ha az a megvalósítás alatt merül fel. A közbeszerzési eljárások lefolytatása értékére vonatkozó 1%-os korlát (ld. lentebb) a projekt teljes időtartalma alatt felmerült közbeszerzésekre együttesen vonatkoznak.

 • Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei

-          megvalósíthatósági tanulmány költsége

-          környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat költsége

-          egységes környezethasználati engedélyhez kapcsolódó vizsgálat költsége

-          egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények költsége

-          műszaki tervek, engedélyeztetési, kiviteli- és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei

-          tervellenőr költsége

-          szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzés költsége, a fejlesztési szempontrendszer elkészítése,

-          projektelőkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások – munkabér

-          projektelőkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások – foglalkozatást terhelő adók, járulékok

-          projektelőkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások – személyi jellegű egyéb kifizetések

 • Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség

A projekt előkészítés, tervezés értéke az összes elszámolható költség maximum 5%-a lehet

 • Közbeszerzési költségek

-          közbeszerzési szakértő díja

-          közbeszerzési eljárás díja

A közbeszerzési költségek értéke az összes elszámolható költség maximum 1%-a lehet.

2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek

Építéshez kapcsolódó költség a következő feltétellel: a projektgazda által bérelt ingatlanon végzett építés, átalakítás bővítés költsége kizárólag abban az esetben számolható el, amennyiben az ingatlan tulajdonosa és a projektgazda között a projekt megvalósítási és legalább az 5 éves fenntartási időszakára szóló bérleti szerződés benyújtásra került a támogatási szerződés megkötéséhez. A projekt fenntartási kötelezettséget a bérelt eszközön, ingatlanon vagy ingatlanban megvalósított beruházások esetében is teljesíteni kell.

 • Terület-előkészítési költség

A terület-előkészítés értéke az összes elszámolható költség maximum 2%-a lehet.

 • Építéshez kapcsolódó költség

-          építés bekerülési értéke, vagy ezen belül:

 • új építés
 • átalakítás
 • bővítés
 • beüzemelési költségek
 • Eszközbeszerzés költsége

-          bekerülési érték

-          bekerülési érték egyes tételei

3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

 • Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége

A műszaki ellenőri szolgáltatás értéke az összes elszámolható költség maximum 1%-a lehet

 • Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége

-          egyéb mérnöki szakértői díjak

 • Egyéb szakértői szolgáltatás költsége

-          felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége

 • Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei

-          rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek

-          egyéb kommunikációs tevékenységek költségei

 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

A kötelezően előírt nyilvánosság értéke az összes elszámolható költség maximum 0,5%-a lehet

 • Projektszintű könyvvizsgálat költsége

A kötelezően előírt projektszintű könyvvizsgálat értéke az összes elszámolható költség maximum 0,5%-a lehet

 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj

-           szakmai megvalósításhoz kapcsolódó irodabérleti díj

-          szakmai megvalósításhoz kapcsolódó eszközök és immateriális javak bérlési költsége

 • Egyéb szolgáltatási költségek

-          hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek

-          vagyonbiztosítás díja

4. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

-          munkabér

-          foglalkoztatást terhelő adók, járulékok

-          személyi jellegű egyéb kifizetések

-          munkaköri alkalmassági vizsgálat díja

 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség

-          utazási költség

-          szállásköltség

-          helyi közlekedés költsége

-          napidíj

5. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek

 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

6. Projektmenedzsment költség

 • Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása

-          munkabér

-          foglalkoztatást terhelő adók, járulékok

-          személyi jellegű egyéb kifizetések (bérjellegű juttatások, pl. utazási költségtérítések, Cafeteria)

-          munkaköri alkalmassági vizsgálat díja

 • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség

-          utazási költség

-          szállásköltség

-          helyi közlekedés költségei

-          napidíj

 • Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
 • Egyéb projektmenedzsment költség

-          projektmenedzsmenthez kapcsolódó iroda, eszköz és immateriális javak bérleti költsége

-          projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége

A projektmenedzsment költség az összes elszámolható költség maximum 2,5%-a lehet.

7. Általános (rezsi) költség

 • Egyéb általános (rezsi) költség

-          kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége

-          közüzemi szolgáltatások költsége

-          általános vállalat-irányítási költség

-          őrzés költsége

-          karbantartás/állagmegóvás költsége

-          biztosítási költség

-          bankszámla nyitás és vezetés költsége

-          dokumentációs/archiválási költség

Az általános (rezsi) költség értéke az összes elszámolható költség maximum 1%-a lehet.

7. Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)

8.Tartalék

A tartalék értéke az összes elszámolható költség legfeljebb 5 %-a lehet.

Előleg

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke országos nemzetiségi önkormányzat illetve országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv kedvezményezett esetén 25%-a, de legfeljebb 300 millió Ft, civil szervezet, egyházi jogi személy kedvezményezett esetén 50%-a, de legfeljebb 300 millió Ft.

 

 https://www.palyazat.gov.hu/node/57683

Észrevételeivel, kérdéseivel kérjük forduljon bizalommal munkaszervezetünkhöz!