Megjelent a VP2-4.1.1.3-16 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című pályázati felhívás!

Pályázat célja

Magyarországon az állattartók jelentős része elavult épületekben, korszerűtlen technológiával és magas termelési költségekkel kénytelen dolgozni. A felhívás alapvető célja a szarvasmarhatartó gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén.

A Felhívás a foglalkoztatotti létszám növelésével hozzájárul a foglalkoztatotti ráta mértékének az Európa 2020 Stratégiában elhatározott és Magyarország által is célul kitűzött 75%-ra történő növeléséhez. A Felhívás több területen kíván hozzájárulni az állattartó telepek versenyképességének növeléséhez. Lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésén keresztül. Az állattartás erőforráshatékonyságának javulása többek között a fajlagos energiafelhasználás csökkenését eredményezi, ezért jelen Felhívás különösen épít az állattartó létesítmények minden olyan irányú beruházására, amely a hatékonyabb energiafelhasználást hivatott elősegíteni. Ennek megfelelően az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése is támogatásra kerül. A Felhívás további fontos célja a fiatal termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése.

Támogatást igénylők köre

A támogatásra jogosultak azon mezőgazdasági termelők, akik igazolják, hogy:

- a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.

- a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott

- a NÉBIH által nyilvántartásba vett - a támogatási kérelemmel érintett projekt megvalósítási helyeként szolgáló - állattartó telepet működtetnek.

Támogatható tevékenységek

1. Építéssel járó állattartási technológia kialakítása

- Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése.

- Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése.

2. Építéssel nem járó, a szarvasmarhatartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése

- Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei.

- A szálastakarmány betakarítás és kiosztás, továbbá a szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése. Körbálázó, rendsodró, kaszáló és silózó adapter beszerzése.

3. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

- Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése.

- Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.

- Világítási rendszerek korszerűsítése.

- Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.

4. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

- Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból.

Pénzügyi feltételek

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 1 Mrd forint, továbbá a támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.

Benyújtási határidő

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 2. naptól 2018. május 2. napjáig van lehetőség.

A pályázati felhívás és a hozzá kapcsoló dokumentációk az alábbi linken érhetőek el:

 https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4113-16-szarvasmarhatart-telepek-korszerstse

Észrevételeivel, kérdéseivel kérjük forduljon bizalommal munkaszervezetünkhöz!