Társadalmi egyeztetésen a Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című felhívás tervezete

Elindult a „Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése" című (GINOP-1.2.1-16 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

 

Várhatóan 2016. november 2-től lehet benyújtani a pályázatokat a „GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében" című felhívás esetében.

A pályázat célja

A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

A rendelkezésre álló forrás

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 112,5 milliárd Ft.

- amelyből vissza nem térítendő támogatás összege: 37,5 milliárd Ft,6
- kölcsön összege: 75 milliárd Ft

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

a.) A fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges, új eszköz beszerzése a Felhívás 5. számú mellékletében szereplő Vámtarifa Szám (VTSZ) lista szerint
b.) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, illetve a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, felújítása, épületgépészeti beruházások végrehajtása
c.) Információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és szoftverek (hardver, szoftver) a Felhívás 5. és 6. számú mellékletében szereplő VTSZ és TESZOR lista szerint
d.) Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések
e.) A kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek

Nem támogatható tevékenységek

a.) lakáscélú épületek építése, felújítása, bővítése, lakáscélú épületekkel kapcsolatos akadálymentesítés,
b.) szálláshely- és/vagy fürdőfejlesztés,
c.) kokszgyártás, kőolajfeldolgozás (TEÁOR 19.10-20) beruházások,
d.) vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása (TEÁOR 24.10) beruházások,
e.) hajó, csónak gyártása (TEÁOR 30.11-12) beruházások,
f.) ipari gép, berendezés, eszköz javítása beruházások
g.) ipari gép, berendezés üzembe helyezés (TEÁOR 33.11-20) beruházások,
h.) bányászat (TEÁOR 05.10-09.90) tevékenységhez kötődő beruházások,
i.) dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházások
j.) desztillált szeszes italok és a kapcsolódó termékek gyártása, feldolgozása és forgalmazása,
k.) repülőtéri infrastrukturális beruházások, a környezetvédelemhez kapcsolódók kivételével, vagy kivéve akkor, ha ezeket a negatív környezeti hatás mérsékléséhez vagy csökkentéséhez szükséges beruházások kísérik,
l.) atomerőművek leállítása és építése,
m.) az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével vagy feldolgozásával kapcsolatos beruházásokra irányuló projektek,
n.) illegális gazdasági tevékenység (azaz olyan termelési, kereskedelmi vagy egyéb tevékenység, amely az alkalmazandó jogszabályok vagy szabályozás alapján illegális, ideértve az ember reprodukciós célú klónozását);
o.) valamennyi típusú fegyver- és lőszergyártás és -kereskedelem finanszírozása, illetve bármilyen jellegű katonai műveletek;
p.) pornográfia és prostitúció;
q.) olyan elektronikus adatgyűjtési programok vagy megoldások kutatása, fejlesztése vagy a velük kapcsolatos technikai alkalmazások, amelyek célja a fenti a)–f) és 2. d) pontokban említett tevékenységek támogatása, vagy amelynek célja az elektronikus információs hálózatokba való illegális belépés vagy az elektronikus adatok letöltésének elősegítése,
r.) végső kedvezményezett által visszaigényelhető általános forgalmi adó (ÁFA) finanszírozása;
s.) vissza nem térítendő támogatások előfinanszírozása, illetve kölcsön törlesztése,
t.) olyan beruházás, amely a 1303/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikke szerinti visszatéríttetési eljárás alá esne valamely termelő műveletnek a programterületen kívül történt áthelyezését követően,
u.) a 2003/87/EK irányelv 1. mellékletében felsorolt tevékenységekből eredő, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését elősegítő beruházások,
v.) funkcionálisan önállótlan projekt megvalósítása, azzal, hogy nem tekinthetők funkcionálisan önállónak azok a projektek, amelyek egyazon projekt gyártási vagy műszaki folyamatainak vagy a projekt tárgyának mesterséges felosztása/részekre bontása révén jöttek létre;
w.) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt). 3.§ alapján nyújtott, illetve igénybe vett pénzügyi, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pl.
hitel, pénzügyi lízing) finanszírozása;
x.) üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlása,
y.) a Támogatást igénylő vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve e személyek Közeli Hozzátartozóitól, valamint e személyek vagy Közeli Hozzátartozóik tulajdonában álló vállalkozástól, továbbá a támogatást igénylő Partner- vagy Kapcsolt vállalkozásától történő beszerzések finanszírozására, illetve mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó beszerzések finanszírozása,
z.) kizárólag pénzügyi tranzakciót megvalósító, illetve befektetési, továbbértékesítési célú eszközvásárlások és eszközfejlesztések – ideértve az ilyen típusú ingatlanfejlesztéseket is – finanszírozása.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.

A kölcsön törlesztése

A tőketartozás törlesztését a türelmi idő lejártát követően meg kell kezdeni. A türelmi idő a rendelkezésre tartás végétől számított maximum 6 hónap, de maximum a szerződéskötéstől számított 36 hónap.
A törlesztés a türelmi időt követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történik, kerekítés miatt az utolsó törlesztőrészlet eltérhet. Esedékessége a tárgyhónap 25. napja. Az első tőketörlesztés
azon naptári hónapot követő hónap 25. napján esedékes, amelyben a türelmi idő lejárt. Ha a tárgyhó 25. napja nem munkanap, akkor a következő munkanapon esedékes. A kamatfizetés tekintetében türelmi idő nincs. A kamatfizetés első napja azon naptári hónapot követő hónap 25. napja, amelyben az első folyósítás megtörténik. Ha a tárgyhó 25. napja nem munkanap, akkor a kamatfizetés a következő munkanapon esedékes. A kamatfizetés esedékessége ezt követően a tárgyhónap 25. napja. Előtörlesztés megengedett. Az előtörlesztés esetére külön kamat, díj, illetve költség nem kerül felszámításra, így a Végső Kedvezményezett kamat-, díj-, és költségmentesen jogosult előtörleszteni, azzal, hogy az előtörlesztési értesítő benyújtásával egyidejűleg minden addig felgyülemlett, a kölcsönszerződéshez kapcsolódó esedékes költséget, összeget köteles megfizetni.

A projekt területi korlátozása

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá válik a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenység elvégezhető a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra.

Önerő

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének 10%-át kitevő - legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel, illetve a kölcsönnel csökkentett részét kitevő - önerővel kell rendelkeznie. Az önerő csak saját forrásból állhat.

Támogatást igénylők köre

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

a. amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele,
b. amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt,
c. amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevétele, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétele minimum 15 millió Ft volt,
d. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéni vállalkozók, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. november 2-tól 2018. november 2-ig lehetséges.

A támogatás mértéke, összege

- Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft.
- Az igényelhető kölcsön: minimum 10.000.000 Ft, maximum 145.000.000 Ft.
- Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.
- A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 30%-a lehet.

A pályázati felhívás tervezete innen tölthető le.

Észrevételeivel, kérdéseivel kérjük forduljon bizalommal munkaszervezetünkhöz!