Társadalmi egyeztetésen „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” című felhívás

Elindult „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” című (VP2-6.1.1-16 kódszámú) felhívás társadalmi egyeztetése.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. november 5. éjfélig várják a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

 

A felhívás célja

A felhívás célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának támogatása, ezzel együtt a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú megtartása. A magas hozzáadott értékű, munkaerő-intenzív agrárágazatokban - az állattenyésztésben és a kertészetben – tevékenykedni kívánó fiatalok támogatását a felhívás kiemelten kívánja kezelni.

 

A rendelkezésre álló forrás

  1. felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 37,75 milliárd Ft.

A támogatott projektek várható száma: 3 000 db.

 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

Újonnan létrehozott mezőgazdasági vállalkozás támogatása:

-           az üzleti tervben vállalt, azzal szorosan összefüggő és ahhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése.

 

A támogatás igénybevételével vállalt kötelezettségek

A kedvezményezett köteles:

1. A támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított, legfeljebb 9 hónapon belül megkezdeni az üzleti terv végrehajtását.

2. Legkésőbb az egyéni vállalkozói regisztrációját vagy jogi személy bejegyzését illetve a mezőgazdasági tevékenységének, mint főtevékenységnek megkezdését követő évben benyújtani a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó első adóbevallását.

3. A mezőgazdasági tevékenység megkezdésétől számított legkésőbb 18 hónapon belül megfelelni az 1307/2013/EU rendelet 9. cikk szerinti aktív mezőgazdasági termelő előírásoknak. Az aktív mezőgazdasági termelői státusz megállapítására irányuló eljárás szabályait a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló 8/2015. (III.13.) FM rendelet rögzíti.

4. A működtetési időszak 4. évének január 1-től a természetes személy kedvezményezett főállású egyéni vállalkozóvá válni, a jogi személy kedvezményezett esetében a jogi személy tényleges és hosszú távú vezetőjének főállású társas vállalkozóvá válni.

5. Az egyéni vállalkozó, illetve a társas vállalkozó köteles a működtetési időszak 4. lezárt évében a mezőgazdasági tevékenységből elért jövedelem tekintetében elérni legalább az előző évi kötelező garantált bérminimum mértékét.

6. Legkésőbb a működtetési időszak 4. év december 31-ig teljesíteni az üzleti tervben vállalt kötelezettségeket.

7. Legkésőbb a támogatási összeg fennmaradó 25%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásáig kötelező képzésen részt venni (a kedvezményezett számára térítésmentes).

8. A támogatói okirat kézhezvételét követő 12 hónapon belül kifizetési kérelmet benyújtani a támogatási összeg 75%-ára.

9. A minimális jogosultsági feltételként előírt, legalább 6 000 STÉ üzemméretet fenntartani a működtetési időszak végéig.

A jogi személy támogatási kérelmet benyújtó esetében a tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorló fiatal mezőgazdasági termelő személye a működtetési időszak végéig nem módosítható.

A kedvezményezett által a támogatás igénybevételével összefüggésben vállalt kötelezettségek teljesítésének időtartama alatt a mezőgazdasági üzem egészének vagy a kötelezettség vállalásával érintett részének átruházása valamint használatának, hasznosításának átengedése nem lehetséges.

 

Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások

A projekt megvalósítása során 2 mérföldkövet szükséges tervezni:

Határidő

Előírás

Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított 12 hónapon belül.

Kifizetési kérelem benyújtása a támogatási összeg 75%-ára.

Legkorábban az első kifizetési kérelem benyújtásától számított 36 hónapot követően, de legkésőbb a működtetési időszak megkezdésétől számított 54. hónap utolsó napjáig.

A támogatási összeg fennmaradó 25%-ára vonatkozó második kifizetési kérelem benyújtása, amennyiben teljesítette a felhívás szerinti és az üzleti tervben vállalt kötelezettségeket.

 

Támogatást igénylők köre

1. Természetes személy, aki abban az esetben jogosult támogatásra, amennyiben együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

a) Főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki a mezőgazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként a támogatási kérelem benyújtásától számított 12 hónapnál nem régebben folytatja.

b) A támogatási kérelem benyújtásakor legalább 18 és legfeljebb 405 éves.

c) Államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik. Az elismert szakképesítések felsorolását a felhívás 6. számú, míg az elismert végzettségek felsorolását a felhívás 7. számú melléklete tartalmazza.

Jogosult támogatási kérelem benyújtására a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény szerint elismert, vagy honosított, külföldön szerzett, a 6. és 7. számú mellékletek szerinti szakképesítést vagy végzettséget bizonyítvánnyal vagy oklevéllel igazoló kérelmező is.

d) A támogatási kérelem benyújtásakor legalább 6 000, de legfeljebb 25 000 STÉ értékű termelési potenciállal kizárólagosan rendelkezik.

 

      A termelési potenciál (üzemméret) igazolása történhet: 

     Növénytermesztés esetén a támogatást igénylő által benyújtott (jelen felhívás szerinti támogatási kérelem benyújtási évében beadott) egységes területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem), vagy ha az még nem került benyújtásra,6 akkor a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben beadott TERA kérelme alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemmérettel.

    Ha a támogatást igénylő rendelkezik a felhívás mellékletét képező „Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, abban az esetben igazolhatja a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással (2. számú melléklet szerint), amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és STÉ kódját. Az igazoláson azokat a területeket kell feltüntetni, melyeken a támogatást igénylő mezőgazdasági tevékenységet végzett a figyelembe vehető TERA kérelem benyújtásának évében. Amennyiben a támogatási kérelmet benyújtó nem rendelkezik TERA kérelemmel, akkor annak az évnek az adatait kell megadni, amikor az ügyfél már rendelkezik az STÉ méret meghatározásához szükséges terület adatokkal.

   Állattartás esetén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által a támogatást igénylőhöz, mint állattartóhoz nyilvántartásba vett, a tenyészetekben tartott állattal. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb, a felhívás 3. számú melléklet szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított igazolás alapján kell az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-be a támogatási kérelem benyújtásának napjáig bejelentett módosításokkerülnek figyelembe vételre.

2. Jogi személy, amely abban az esetben jogosult támogatásra, amennyiben együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

a) Főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet a támogatási kérelem benyújtásától számított 12 hónapnál nem régebben folytat.

b) A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője legfeljebb 12 hónapja folytat mezőgazdasági tevékenységet, mint főtevékenységet egyéni vállalkozóként vagy mezőgazdasági tevékenységet főtevékenységként végző jogi személy tulajdonosaként és ügyvezetőjeként.

c) A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője, ezáltal a tényleges és hosszú távú ellenőrzést kizárólagosan gyakorló személy legalább 18, legfeljebb 407 éves.

d) A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik. Az elismert szakképesítések felsorolását a felhívás 6. számú, míg az elismert végzettségek felsorolását a 7. számú melléklete tartalmazza. Jogosult támogatási kérelem benyújtására a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény szerint elismert, vagy honosított, külföldön szerzett, a 6. és 7. számú mellékletek szerinti szakképesítést vagy végzettséget bizonyítvánnyal vagy oklevéllel igazoló kérelmező.

e) A támogatási kérelem benyújtásakor a jogi személy kizárólagosan legalább 6 000 STÉ értékű, a jogi személy és a jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője együttesen legfeljebb 25 000 STÉ értékű termelési potenciállal rendelkezik.

  

     A termelési potenciál igazolása történhet:

    Növénytermesztés esetén a támogatást igénylő által benyújtott jelen felhívás szerinti támogatási kérelem benyújtási évében beadott TERA kérelem, vagy ha az még nem került benyújtásra, akkor a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben beadott TERA kérelme alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemmérettel.

    Ha a támogatás igénylő rendelkezik a felhívás mellékletét képező „Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, abban az esetben igazolhatja a támogatást igénylő székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, (a felhívás 2. számú melléklete szerint) amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és STÉ kódját. Az igazoláson azokat a területeket kell feltüntetni, melyeken a támogatást igénylő mezőgazdasági termelő tevékenységet végzett a TERA kérelem benyújtásának évében. Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik TERA kérelemmel, akkor annak az évnek az adatait kell megadni, amikor az ügyfél már rendelkezik az STÉ méret meghatározásához szükséges terület adatokkal.

-    Állattartás esetén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által a támogatást igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állattal. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb, a felhívás 3. számú melléklet szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított igazolás alapján kell az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-be a támogatási kérelem benyújtásának napjáig bejelentett módosítások kerülnek figyelembe vételre.

 

Támogatásban nem részesíthetők köre

Az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:

a) aki, vagy amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a jelen felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban,

b) aki - a támogatást igénylő természetes személy vagy a jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője – már részesült a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához igényelhető olyan támogatásban, amelynek forrása az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap, vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap volt,

c) akivel, mint támogatást igénylő jogi személlyel vagy természetes személlyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,

d) aki - támogatást igénylő természetes személy esetén - egyéni vállalkozói jogviszonyban a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapnál régebben állami adóhatósághoz bejelentett tevékenységként 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5 és 01.7 alágazatba tartozó mezőgazdasági tevékenységet végzett,

e) aki, mint a támogatást igénylő jogi személy, kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője vállalkozói jogviszonyban a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapnál régebben állami adóhatósághoz bejelentett tevékenységként 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5 és 01.7 alágazatba tartozó mezőgazdasági tevékenységet végzett,

f) aki, mint a támogatást igénylő jogi személy, kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője a támogatási kérelembenyújtását megelőző 12 hónapnál nem régebben vezető tisztségviselője és kizárólagos tulajdonosa volt főtevékenységként 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5 és 01.7 alágazatba tartozó mezőgazdasági tevékenységet végző más jogi személynek,

g) aki, mint a támogatást igénylő természetes személy, a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapnál régebben kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője volt főtevékenységként 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5 és 01.7 alágazatba tartozó mezőgazdasági tevékenységet végző jogi személynek,

h) aki, mint a támogatást igénylő jogi személy, kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője a támogatási kérelembenyújtását megelőző 12 hónapnál régebben kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője volt főtevékenységként 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5 és 01.7 alágazatba tartozó mezőgazdasági tevékenységet végző jogi személynek,

i) aki a Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése (kódszáma: VP2-6.3.1-16) című felhívás keretében támogatásban részesült. Az ilyen kérelmező kizárólag a VP2-6.3.1-16 kódszámú felhívás második mérföldkövének elérését - a támogatási összeg fennmaradó 25%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtása és jóváhagyása - követően részesíthető e felhívás keretében támogatásban,

j) aki, vagy amely a jelen - VP VP2-6.1.1-16 kódszámú - felhívás keretében már részesült támogatásban. Természetes személy támogatást igénylő esetében kizáró ok az is, amennyiben már az általa létrehozott jogi személy részesült támogatásban.

k) aki/amely a támogatási kérelme benyújtásakor a KKV. tv. alapján – figyelemmel jelen felhívás 3.4.1.3. pontját is – nem minősül mikro vagy kisvállalkozásnak.

Ha a támogatást a fiatal mezőgazdasági termelő, mint természetes személy, és ugyanazon értékelési szakaszban olyan jogi személy is igényli, amely felett a tényleges és hosszú távú ellenőrzést ugyanazon természetes személy gyakorolja, akkor ez a jogi személy - függetlenül a természetes személyként benyújtott támogatási kérelem elbírálásától - támogatásban nem részesíthető.

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. február 1. napjától 2019. január 31. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

- 2017. február 28.

- 2017. március 31.

- 2017. május 2.

- 2017. július 31.

- 2017. október 31.

- 2018. január 31.

- 2018. április 30.

- 2018. július 31.

- 2018. október 31.

- 2019. január 31.

Támogatási kérelmet kizárólag az MVH eljárási törvény 9/B. § c) pontja szerinti besorolású, ügyfélazonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, az MVH www.mvh.gov.hu elektronikus felületén. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret – ide értve a felhívás keretösszegének csökkentését is - kimerül vagy annak kimerülése előre jelezhető, az IH a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja.

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

 

A támogatás mértéke, összege

1. a támogatás mértéke: 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg, egyösszegű átalány formájában, két részletben, 5 évre nyújtva:

a) az első kifizetési kérelem benyújtásával a támogatás a teljes összeg 75%-a,

b) a támogatási összeg fennmaradó 25%-a a felhívás szerinti- és az üzleti tervben vállalt kötelezettségek teljesítésének függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével, de legkésőbb a működési időszak megkezdésétől számított 54. hónap utolsó napjáig tervezhető és igényelhető.

2. A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a kedvezményezett ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik.

 

Az elszámolható költségek köre

Jelen felhívás keretében az egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása kötelező, amennyiben a felhívásban rögzített feltételeknek a projekt megfelel.

Egyszerűsített elszámolás esetén a kedvezményezett nem köteles kifizetési igényléshez benyújtani a költség felmerülését alátámasztó dokumentumokat, és azok elkülönített tárolása sem szükséges a NAV felé bejelentett iratmegőrzési helyen. A felmerült költségeket alátámasztó bizonylatok helyszíni ellenőrzés keretében nem kerülnek vizsgálatra.

Ezen költségek vonatkozásában a Kedvezményezett kizárólag az eredmény létrejöttének szakmai beszámoló keretében történő igazolására köteles. A szakmai beszámolót az utolsó kifizetési kérelem mellékleteként kell benyújtani. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy az adott vállalkozás vonatkozásában a bizonylatok kezelésére és megőrzésére vonatkozó hazai számviteli szabályok betartása kötelező.

 

A felhívás tervezet innen tölthető le!

 

Észrevételeivel, kérdéseivel kérjük forduljon bizalommal munkaszervezetünkhöz!