„VP2-4.1.3.5-16 KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE – KERTÉSZETI GÉPBESZERZÉS TÁMOGATÁSA”

A felhívás célja

A jó minőségű kertészeti termékek iránt mutatkozó fokozódó kereslet kielégítéséhez, valamint a kertészeti ágazat versenyképességének fenntartásához, fokozásához szükséges új gépek, eszközök beszerzése vagy minőségi cseréje jelentős terheket ró a gazdálkodókra, amely indokolttá teszi a megfelelően ösztönző támogatási rendszer kialakítását.

 

A felhívás célja a kertészeti ágazatban tevékenykedők versenyképességének fokozása, a kertészeti ágazat hozzáadott érték termelésének növelése új, innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén. A nagy kézimunka igényű ágazatok technológiai fejlesztése a foglalkoztatotti létszám növelése útján hozzájárul az Európa 2020 Stratégia és Magyarország azon célkitűzéséhez, amely a foglalkoztatottsági ráta 75%-ra növelését határozta el. A felhívás az építéssel nem járó kertészeti eszközök, a kertészeti ágazathoz kapcsolódó erőgépek, munkagépek beszerzésének támogatására irányul.

 

A rendelkezésre álló forrás

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 18,08 milliárd Ft.

A támogatott projektek várható száma: 1 500 db.

 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

Versenyképesség javítása érdekében, építéssel nem járó kertészeti eszköz beszerzése:

a) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges - mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható - munkagépek beszerzése,

b) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarítógépek beszerzése,

c) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, gépek, eszközök beszerzése,

d) maximum 1 db, legfeljebb 80 kW motorteljesítményű traktor beszerzése a felhívás 3.4.1.1. C) 7. és 5.7. pontjainak figyelembevételével,

e) talajművelő gépek beszerzése (sorközművelő kultivátorok, egyéb kultivátorok, magágykészítők, talajlazítók, simítók, ekék, tárcsás talajművelők, kombinátorok, hengerek, műtrágyaszóró gépek) a felhívás 3.4.1.1. C) 8. pontjának figyelembevételével.

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Az 5.5. b) pontban felsorolt általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

 

Nem támogatható tevékenységek

A felhívás keretében a 3.1.1. és 3.1.2. pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységek:

a) mezőgazdasági erőgépek beszerzése, kivéve: kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarítógépek beszerzése,

b) öntözéshez, vízellátáshoz kapcsolódó gépek eszközök (beleértve: tápoldatozók, szivattyúk) beszerzése,

c) göngyöleg beszerzése,

d) természeti katasztrófák (jégeső; tavaszi fagy, hirtelen lezúduló, bőséges csapadék) megelőzését szolgáló gépek, eszközök beszerzése,

e) post-harvest tevékenység eszközeinek (pl. szállítórendszerek, válogató, mosó, tisztító, osztályozó, csomagoló berendezések) beszerzése.

 

Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások

A projekt végrehajtása során legalább egy, legfeljebb négy mérföldkövet szükséges tervezni. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni.

A mérföldkövek között legfeljebb egy időközi kifizetési igénylés nyújtható be.

Felhívjuk a figyelmet, hogy - egyszeri elszámolás kivételével - a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül a kedvezményezett köteles elszámolni a megítélt támogatási összeg legalább 10%-ával.

Egyszeri elszámolás esetén egyetlen, a projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó mérföldkő tervezése szükséges.

 

A projekt megkezdése

A támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

A projekt részét képező gép, berendezés beszerzéséről szóló megrendelés/szerződés, az azokhoz kapcsolódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy előlegbekérő kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtását követő napnál.

Tervezési költségek esetén a kapcsolódó dokumentáció kiállítási dátuma valamint az 5.5. pont b). alpontjában felsorolt általános költségekhez kapcsolódó számla kiállítási dátuma nem lehet régebbi, mint 2014. január 1.

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Támogatói Okiratban meghatározottak szerint, a felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 14. pontjára tekintettel egy projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési kérelmét a kifizető ügynökség jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított 24 hónap utolsó napja.

 

Támogatást igénylők köre

1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.

• A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének egységes területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem) alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan rendelkezik a felhívás mellékletét képező „Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, (a felhívás 3. számú melléklete szerint) amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját.

• Állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által a támogatást igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb, a felhívás 4. számú melléklet szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-be a támogatási kérelem benyújtásának napjáig bejelentett módosítások kerülnek figyelembe vételre.

b) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 11. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Kollektív projektnek minősül a legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független - kedvezményezett által közösen végrehajtott projekt (konzorcium). Kollektív projektnek minősül továbbá a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Konzorciumnak az a 272/2014. Korm. r. 3. § (1) bekezdés 19. pontjának, valamint az 59. §-nak megfelelő együttműködés minősül, amelynek legalább öt tagja van. A konzorcium minden egyes tagjának külön-külön meg kell felelni a jogosultsági feltételeknek, továbbá nem lehetnek egymásnak a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti partner, illetve kapcsolódó vállalkozásai. A konzorciumban történő projekt megvalósításának feltétele, hogy a konzorcium összes tagja kérelemre nyilvántartásba vett besorolású ügyfélként kell, hogy szerepeljen a kifizető ügynökség által vezetett ügyfélnyilvántartási rendszerben.

Termelői csoport és termelői szervezet esetén a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok:

- árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának mezőgazdasági tevékenységből kell származnia, és

- legalább 50 %-ának igazolnia kell a legalább 6000 euró STÉ értékű üzemmérettel való rendelkezést

Az IH a végrehajtás során a források legalább 80%-át kizárólag a legfeljebb 850 000 euró Standard Termelési Érték üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők számára biztosítja. Az STÉ megállapításakor a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján partner, illetve kapcsolódó vállalkozásnak minősülő vállalkozások mezőgazdasági üzemeinek STÉ-it is figyelembe kell venni.

Kollektív projekt esetében az 1. pontban meghatározott STÉ megállapításakor a tagok STÉ-it nem kell összeszámítani. Amennyiben azonban akár csak egyetlen tag üzemmérete meghaladja a fent meghatározott értéket (850 0000 euró STÉ), úgy a konzorcium, a termelői csoport, illetve a termelői szervezet STÉ-je meghatározása szempontjából ennek a tagnak az STÉ-jét kell figyelembe venni.

 

Támogatásban nem részesíthetők köre

Az ÁÚF 2. Kizáró okok c. részben felsoroltakon túl nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére, aki vagy amely:

1. olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a jelen felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;

2. a jelen - VP2-4.1.3.5-16 kódszámú - felhívás keretében már részesült támogatásban;

3. a Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével című, VP-2-4.1.3.1.-16 kódszámú felhívás keretén belül ugyanezen tevékenységre támogatásban részesült az adott megvalósítási hely tekintetében;

4. a Kertészet korszerűsítése – gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése című, VP5-4.1.3.4-16 kódszámú felhívás keretén belül ugyanezen tevékenységre támogatásban részesült az adott megvalósítási hely tekintetében.

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. december 19. napjától 2018. december 18. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

- 2017. január 19.

- 2017. február 20.

- 2017. március 20.

- 2017. június 19.

- 2017. szeptember 19.

- 2017. december 19.

- 2018. március 19.

- 2018. június 19.

- 2018. szeptember 19.

- 2018. december 18.

Támogatási kérelmet kizárólag az MVH eljárási törvény 9/B. § c) pontja szerinti besorolású, ügyfélazonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, az MVH www.mvh.gov.hu elektronikus felületén. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret – ide értve a felhívás keretösszegének csökkentését is - kimerül vagy annak kimerülése előre jelezhető, az IH a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja.

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

 

A támogatás mértéke, összege

  1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: Egyéni projekt esetén maximum 10 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 20 millió Ft.
  2. A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.
  3. Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár.
  4. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

 

Az elszámolható költségek köre

a) a 3.1.1 pont szerinti tevékenységek költségei;

 

A felhívás és a hozzá kapcsolódó segédletek az alábbi linken érhetőek el:

https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4135-16-kertszet-korszerstse-kertszeti-gpbeszerzs-tmogatsa-1

 

Észrevételeivel, kérdéseivel kérjük forduljon bizalommal munkaszervezetünkhöz!