Megjelent a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című felhívás

A pályázat célja a vidéki térségekben élők életminőségének javítása, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, a földrajzi mobilitás elősegítése, ezeken keresztül a térség gazdaságának fejlesztése.

 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 18,4 milliárd forint,célterületenként az alábbi bontásban:

1. célterület: 14,7 milliárd forint;

2. célterület: 3,7 milliárd forint.

 

Önállóan támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:


1. célterület esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választandó): 


I. Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő, külterületi, már meglévő földutak:


a) stabilizálása;
b) alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása.


II. Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő külterületi, szilárd burkolattalrendelkező helyi közutak:
a) alépítményének és szilárd burkolatának a felújítása és/vagy szélesítése.

A külterületi, szilárd burkolattal rendelkező közutak felújítására kizárólag a tanyás térségekben kerülhetsor.

2. célterület esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választandó): 

Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő utak karbantartását, rendszeresfelújítását biztosító:
a) vontatott és függesztett munkagépek,
b) erőgépek,
c) erőgépek és vontatott, függesztett munkagépek,
d) ágaprító gépek beszerzése.

Erőgépek esetében kizárólag traktor beszerzése támogatható.
Egy támogatási kérelemben több célterületre is igényelhető támogatás.

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogathatótevékenységgel együtt támogathatóak, amennyiben a tevékenység az adott célterület esetében releváns:

a) projekt előkészítés:
- szakmai előkészítés,
- közbeszerzés.
b) mérnöki feladatok;
c) projektmenedzsment;
d) egyéb szolgáltatások, beleértve a 3.1.2.1 alfejezet tájékoztatás és nyilvánosság biztosításánakkötelező tevékenységét.

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

1. célterület esetében:


a) szükséges infrastrukturális munkák: az útberuházáshoz kapcsolódó infrastrukturális elemek forgalomtechnika korszerűsítése, műtárgyépítés és felújítás, komplex terület-előkészítési munkák (bontás, tereprendezés, kármentesítés, lőszermentesítés, régészet stb.);
b) szilárd burkolatú út kialakítása esetén közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések: forgalomtechnikai
jelzések és eszközök, sebesség- és forgalomcsillapító szigetek építése, gyalogátkelőhelyek létesítése;
c) balesetveszélyes útszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése: balesetveszélyes ívek korrekciója;
d) amennyiben az adott út esetében releváns: kerékpáros átvezetések kialakítása;
e) árokrendezés, átereszek felújítása, padkák, rézsűk kialakítása, nyitott vagy zárt csapadékvíz-elvezető rendszer helyreállítása, korszerűsítése;
f) zöldterület-építési, átalakítási munkák.

2. célterület esetében:


a) kiegészítő elektrotechnikai-mechanikai tartozékok, melyek az utak karbantartását szolgáló erő- és munkagépek működtetéséhez nélkülözhetetlenek.

 

Nem támogatható tevékenységek

 

Az 1. célterület esetében különösen:


a) A külterületi, szilárd burkolattal rendelkező, nem tanyás térségekben található helyi közutak felújítása,fejlesztése.

A 2. célterület esetében különösen:


a) Az önkormányzati utak karbantartásához nem kapcsolódó eszközök, munkagépek beszerzése;
b) Önjáró munkagépek és mezőgazdasági erőgépek beszerzése.

 

Támogatást igénylők köre

Mindkét célterület esetében:


· vidéki térségben működő települési önkormányzat, önkormányzati társulás.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására mindkét célterület esetében konzorciumi formában is van lehetőség.

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a Korm. rendelet alapján standard kiválasztásieljárásrendben, szakaszosan kerülnek elbírálásra. Jelen felhívás keretében a Korm. rendelet 47. § (2)bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a benyújtás első lehetséges napját követőhuszonnégy hónapig van lehetőség.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. 01. 06. naptól 2019. 01. 07. napig vanlehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesenelbírálásra:

Az első szakasz zárása: 2017. 02. 06.
A második szakasz zárása: 2017. 03. 06.
A harmadik szakasz zárása: 2017. 04. 06.
A negyedik szakasz zárása: 2017. 07. 06.
Az ötödik szakasz zárása: 2017. 10. 06.
A hatodik szakasz zárása: 2018. 01. 08.
A hetedik szakasz zárása: 2018. 04. 09.
A nyolcadik szakasz zárása: 2018. 07. 09.
A kilencedik szakasz zárása: 2018. 10. 09.
A tizedik szakasz zárása: 2019. 01. 07.

 

A támogatás mértéke, összege


Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke a felhívás célterületeit tekintve a fejlesztés helye szerinti településre vonatkozóan a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet járási kategóriáinak megfelelő besorolás alapján az alábbiak szerint kerül megállapításra:

A támogatás
maximális
összege

A támogatás

maximális

összege

Maximális
támogatási
intenzitás

Maximális
támogatási
intenzitás

Maximális
támogatási
intenzitás

Maximális
támogatási
intenzitás

A 290/2014.
(XI.26.) Korm.
rendelet szerinti
kategóriába
tartozó járásban
lévő település

 

nem besorolt

kedvezményezett

fejlesztendő

komplex
programmal
fejlesztendő

1. célterület

100 millió Ft

75%

85%

90%

95%

2. célterület

10 millió Ft,
konzorcium
esetén
20 millió Ft

75%

85%

90%

95%

 

Előleg igénylése

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybevehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50%-a.

 

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

 

a) építmény rekonstrukciója, fejlesztése;
b) új gépek és berendezések vásárlása,
c) egyéb általános költségek: például az építészek, mérnökök díjai, hatósági díjak, tanácsadási díjak, aprojektelőkészítés, a környezeti/pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozó tervezési díjak, a projektmenedzsment költség.
d) a következő immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése,valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek megszerzése;
e) A c) és d) pontba tartozó kiadások együttes összege nem haladhatja meg a projekt összeselszámolható kiadásának az 5%-át;
f) Az a) ponthoz kapcsolódóan - kizárólag az 1. célterület esetén - a szükséges ingatlan vásárlása azérintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig.

 

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

Költségtípus

Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%) /maximálistámogatási összeg (Ft)

Általános költségek és immateriális javak költségei
(5.5. fejezet: c-d. pont)
· az építészek, mérnökök díjai,
· hatósági eljárási díjak,
· tanácsadói és projekt menedzsment költségek,
· immateriális beruházások: számítógépes szoftverek
megvásárlása vagy kifejlesztése
· szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy
eljárások megszerzése összesen
· Projekt előkészítési költségek

5%

ebből:
· közbeszerzési eljárások lefolytatása
· tájékoztatás, nyilvánosság
· műszaki ellenőri szolgáltatás
· könyvvizsgálat
· projektmenedzsment

1%
0,5%
1%
0,5%
2,5%

Ingatlan vásárlás (5.5. fejezet: f. pont)

2%

2. célterület esetében: erőgépek (traktor) beszerzése

maximum nettó
10.000.000 Ft

 


A felhívás és a hozzá kapcsolódó segédletek az alábbi linken érhetőek el:
 

https://www.palyazat.gov.hu/vp6-721-7412-16-klterleti-helyi-kzutak-fejlesztse-nkormnyzati-utak-kezelshez-llapotjavtshoz-karbantartshoz-szksges-er-s-munkagpek-beszerzse

 

Észrevételeivel, kérdéseivel kérjük forduljon bizalommal munkaszervezetünkhöz!