Megjelent az „EFOP-3.3.1-16 Tanoda programok támogatása” című felhívás

A felhívás célja

A konstrukció alapvető célja a résztvevő hátrányos helyzetű tanulók körében a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a képzettségi szint növelése és az iskolai sikeresség előmozdítása a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférésének elősegítésével extrakurrikuláris tevékenységek megvalósításán keresztül. Ennek érdekében jelen felhívás lehetőséget teremt a hátrányos helyzetű, köztük roma tanulók igényeire és a helyi szükségletekre rugalmasan reagálni tudó, évek óta működő, tapasztalattal rendelkező tanodák továbbfejlesztésére és a tanodai programok megvalósítására, tapasztalataik, tudásuk megosztására.

 

A felhívásban támogatott projektek közvetlen célja a résztvevő hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók komplex személyiségfejlesztése, életpálya-építése nem formális, informális keretek között, a

tanulói és helyi szükségletekre reagálva, a jelen felhívás szakmai mellékletében található tanodasztenderd című dokumentumban leírtaknak megfelelően.

A tanoda feladata összhangban van a köznevelési feladatokkal, a tanoda nem vonja ki a tanulót az iskolai életből, az iskolai pedagógiai munkát nem váltja ki, hanem az iskola utáni időszakban kínál olyan lehetőséget a célcsoport számára, amellyel hozzájárul a tanulók iskolai eredményességéhez, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez.

 

A rendelkezésre álló forrás

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma 106-133 db.

 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Célcsoport:

-          Elsősorban hátrányos helyzetű, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók (általános iskola alsó és felső tagozatos tanulói vagy középfokú iskola tanulói)

-          A Tanoda programba bevont tanulók szülei, családtagjai

-          Az integráció érvényesítése érdekében a köznevelésben résztvevő nem hátrányos helyzetű tanulók

Egy tanuló egyszerre csak egy tanodában lehet célcsoport tagként bevont tanuló.

 

Önállóan támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek

I. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA

1. A tanulók programból való lemorzsolódásának megakadályozása:

a) szülőkkel való aktív kapcsolattartás, családlátogatás, szülők bevonása a programokba, gyermekük oktatását érintő folyamatokba

b) tájékoztatás nyújtása a hátrányos helyzetű tanulók számára kialakított támogatási rendszerekről, felhívásokról

2. Tanulástámogatás, kiemelten az alapkészségek fejlődésének támogatása, a tanuló egyéni fejlesztési tervének elkészítésén és megvalósításán keresztül egyéni előrehaladási napló vezetésével:

a) együttműködés a bemeneti és kimeneti mérések elvégzése, kiértékelése érdekében az EFOP 3.1.7. Esélyteremtés a köznevelésben kiemelt projekttel

b) egyéni fejlesztési tervek elkészítése, a tanulók fejlesztési igényei szerinti beavatkozások meghatározása rövid és középtávon (pl. 3 hónapra, 12 hónapra, teljes projekt időtartamra)

c) egyéni haladási napló vezetése (fejlesztési alkalmak rögzítése folyamatosan fejlesztési területenként / tantárgyanként, legalább hathavonta szöveges értékelés és a mérési eredmények rögzítése, annak kiértékelése) és az egyéni fejlesztési tervek kapcsolódó felülvizsgálata

d) fejlesztő tevékenységek megvalósítása a tanuló egyéni szükségletei (egyéni fejlesztési terv) szerint

o szövegértési képesség fejlesztése

o matematikai alapműveletek elsajátításának fejlesztése

o szociális kompetenciák fejlesztése

o az önálló tanulás képességének kialakítása, a tanulót segítő technikák megtalálása, elsajátítása,

e) a tanoda programban résztvevő tanulók mentorálása

3. Életpálya-építés, a továbbtanulást közvetlenül segítő tevékenységek, pályaorientációs tevékenységek megvalósítása:

a) a tanulók önismeretének, pozitív jövőképének fejlesztése (pl. drámapedagógiai foglalkozás, mentálhigiénés szakember alkalmazása)

b) pályaválasztással kapcsolatos ismeretek bővítése, pályaorientációs alkalmak

c) középfokú (elsősorban érettségit adó) és felsőfokú oktatási intézmények, roma szakkollégiumok, lehetséges foglalkoztatók látogatása, velük való kapcsolatfelvétel

d) szerepmodellek bemutatása, bevonása (pl. hasonló társadalmi helyzetből érkező diplomások, egyetemisták, sikeres emberek)

e) pályaorientációt, karriertervezést segítő partnerekkel, munkaerő-piaci szereplőkkel szervezett programok

f) szülők és tanulók tájékoztatása az iskolarendszer fordulópontjairól, a továbbtanuláshoz kapcsolódó döntési lehetőségekről és annak következményeiről, a (tovább) tanulás megtérülő jellegének tudatosítása

4. A szociális hátrányok kompenzálása, közösségfejlesztés, integrált közösségi programok megvalósítása a tanodában és a tanodán kívül:

a) szabadidős tevékenységek, kulturális események, klubtevékenységek (pl. szülők/család aktív szerepvállalási lehetőségének biztosítása mellett) szervezése, tanodán belüli és kívüli integrált programok megvalósítása

5. Hálózatosodás, kapacitásfejlesztés:

a) kapcsolattartás, együttműködés a tanoda programot megvalósított/megvalósító szervezetekkel (pl. tanodák közötti szakmai műhelyek szervezése, bevált gyakorlatok megosztása, konferencia szervezése) – a projekt megvalósításának ideje alatt legalább két különböző tanodával való dokumentált együttműködés)

b) a tanoda programban résztvevő pedagógusok, további szakmai megvalósítók személyiségének karbantartása, ennek érdekében felkészítésük és szupervízióban, tréningeken, képzésekben való részvételük biztosítása

 

Választható önállóan támogatható tevékenységek

I. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA

1. A tanulók bevonása:

a) tanulók toborzása (kapcsolatfelvétel és tájékoztatás a támogatást igénylő székhelye vagy a projekt megvalósítás helye szerinti település valamennyi általános iskolájával – amennyiben a település 10.000 főnél nagyobb lakosú, úgy legalább három nevelésioktatási intézménnyel)

2. Tanulástámogatás, kiemelten az alapkészségek fejlődésének támogatása, a tanuló egyéni fejlesztési tervének elkészítésén és megvalósításán keresztül egyéni előrehaladási napló vezetésével:

a) célcsoport igényeinek, szükségleteinek felmérése (pl. ötletláda, interjú, igényfelmérés),

b) fejlesztő tevékenységek megvalósítása a tanuló egyéni szükségletei (egyéni fejlesztési

terv) szerint

o idegen nyelvi képességek fejlesztése

o IKT kompetenciák fejlesztése

o tanulási részképesség fejlesztés

o további készségfejlesztő tevékenységek (pl. sportolási lehetőségek biztosítása,

zeneoktatás; művészeti tevékenységek, gyógypedagógiai, fejlesztő pedagógiai

segítség nyújtása egyéb szakember bevonása)

o tantárgyi felkészítés

c) érzelmi, mentálhigiénés fejlődést segítő tevékenységek

d) tehetséggondozás

e) tanulási motivációt felkeltő/erősítő tevékenységek megvalósítása

f) a tanoda programban részt vevő tanulók tutorálása, kortárs segítése (azonos szociális és nyelvi közegből kikerülő – akár nem pedagógus − felnőttek, egyetemista, középiskolás fiatalok, vagy sikeres, jól teljesítő általános iskolások)

3. Életpálya-építés, a továbbtanulást közvetlenül segítő tevékenységek, pályaorientációs tevékenységek megvalósítása:

a) a tanulók identitástudatának erősítése, az anyanyelv ápolását, megőrzését támogató tevékenységek, programok megvalósítása

4. A szociális hátrányok kompenzálása, közösségfejlesztés, integrált közösségi programok megvalósítása a tanodában és a tanodán kívül:

a) bentlakásos alkalmak megszervezése (pl. szállás, vendéglátás, rendezvényszervezés)

b) a bevont gyermekek napi egyszeri étkezésének biztosítása (tízórai/uzsonna)

5. Eszközök beszerzése:

a) képességfejlesztő eszközök, anyagok beszerzése

b) IKT eszközök beszerzése indokolt esetben a projekt megvalósításhoz (figyelembe véve a jelenlegi eszközellátottságot és a korábbi fejlesztési programok keretében beszerzett eszközök rendelkezésre állását): laptop, tablet, scanner, monitor, nyomtató, multifunkcionális gép projektor, asztali számítógép, multimédiás eszköz, diktafon, indokolt esetben egyéb projekthez szorosan kapcsolódó beszerzések)

c) egyéb kis értékű eszközök beszerzése

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS

1. Előzetes igényfelmérés, háttérelemzés, melynek keretében be kell mutatni legalább

a. a Tanoda környezetét, beleértve az elérhető közelségében lévő szegregátumokat

b. a Tanoda által megszólítani kívánt célcsoportot és az elérés módját

c. a köznevelési intézményekkel való kapcsolatot

d. a korábban megvalósított programok tapasztalatait (elsősorban Tanoda, emellett rövidebben kifejtve egyéb szociális hátrányt kompenzáló, esélyteremtő programok tapasztalatai)

2. Szakmai koncepció elkészítése (a koncepcióval kapcsolatos elvárásokat a 3.4.1.1. pont tartalmazza)

II. PROJEKTMENEDZSMENT

A projektmenedzsmenttel szembeni elvárások

A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt menedzsmentjének ellátása érdekében az alábbi személyeket a projekt teljes hossza alatt biztosítja:

- projektmenedzser

- pénzügyi vezető

A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy (projekt) menedzsment tapasztalatokkal is rendelkező projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, illetve megbízási

szerződésen alapuló jogviszony keretében az alábbi táblázat feltételei szerint.

A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a projektgazdának vállalnia kell egy pénzügyi vezető alkalmazását is munkaviszony, vagy megbízási szerződésen alapuló/vállalkozói jogviszony keretében, az alábbi táblázat feltételei szerint. A pénzügyi vezetőnek pénzügyi végzettséggel kell rendelkeznie.

Szakmai vezetéssel kapcsolatos elvárások

A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy szakmai vezetőt alkalmaz munkaviszony, vagy megbízási szerződésen alapuló jogviszony keretében, az alábbi táblázat feltételei

szerint. A szakmai vezetőnek a projekt céljaihoz kapcsolódó szakirányú végzettséggel kell rendelkeznie.

Funkció

Feltételek

Projektmenedzser

- felsőfokú végzettség
- 2 év projektmenedzsment tapasztalat

Pénzügyi vezető

- legalább középfokú pénzügyi végzettség
- 2 év releváns szakmai tapasztalat

Szakmai vezető

- legalább heti 10 óra
- felsőfokú végzettség és összesen 5 év releváns szakmai tapasztalat
hátrányos helyzetű tanulók nevelése, integrált nevelés terén, melyből
legalább 2 év tanoda-megvalósítási tapasztalat (oktató, menedzsment)

- A fenti három feladatkörből a projektmenedzser és a pénzügyi vezetői feladatokat láthatja el egy személy is, amennyiben a fent előírt valamennyi feltételnek megfelel. A szakmai vezető nem láthatja el a projektmenedzseri vagy a pénzügyi vezetői feladatokat.
- Felhívjuk a figyelmet, hogy a projektmenedzser és a pénzügyi vezető költségei a Projektmenedzsment költségek között, a szakmai vezető költségei a Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei között számolható el.
- A projektmenedzser és a szakmai vezető kizárólag személyes közreműködés kikötésével alkalmazható.

 

III. HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK

IV. TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG

 

A támogatási kérelem nem irányulhat új tanoda létrehozására.

A programba történő toborzás során figyelemmel kell lenni arra, hogy a bevont tanulók legalább 70%-ban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 49%-ban pedig hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók legyenek, illetve hogy a programba bevont tanulók legalább 30 %-a roma származású legyen.

 

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a szerveztek, melyekre az alábbi a) és b) feltétel egyaránt igaz és kizárólag a c) és d) pontban meghatározott tanodákra vonatkozóan

nyújtható be kérelem:

a) A szervezet az EFOP 3.3.1-15 felhívás keretében támogatási kérelmet nyújtott be.

b) A szervezet a TÁMOP 3.3.5. vagy TÁMOP 3.3.7 vagy TÁMOP 3.3.9. pályázatok keretében tanoda programot valósított meg és azt/azokat sikeresen lezárta (nem történt a támogatási szerződéstől elállás).

c) Azokra a megvalósítási helyszínekre (tanodákra) vonatkozóan lehet támogatási igénylést benyújtani, ahol a szervezet a TÁMOP 3.3.5. vagy TÁMOP 3.3.7 vagy TÁMOP 3.3.9. pályázatok

keretében tanoda programot valósított meg. Amennyiben a megvalósítási helyszín a TÁMOP projekt lezárása óta megváltozott, akkor a támogatási kérelem benyújtásakor a változás okát

indokolni szükséges. Amennyiben a TÁMOP 3.3.7 pályázat keretében több tanodát valósított meg a szervezet, minden korábban is működő tanodájával jogosult pályázni.

d) Kizárólag azokra a helyszínekre (tanodákra) vonatkozóan lehet támogatási igénylést benyújtani, melyre vonatkozóan a szervezet az EFOP 3.3.1-15 keretében támogatási igénylését benyújtotta, és nem nyert támogatást (nem jogosult / elutasítva / forráshiány miatt elutasítva) figyelembe véve a c) pontban foglaltakat is.

Egyéb egyesület (GFO 529)

Egyházi jogi személy (GFO 525, 551, 552, 555, 559)

Alapítvány, Közalapítvány, Egyéb alapítvány (GFO 562, 563, 565, 569)

Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599)

Egy szervezet egy megvalósítási helyszínre egy támogatási kérelmet nyújthat be. Amennyiben egy szervezet több helyszínen kíván projektet megvalósítani, akkor az egyes helyszínekre külön támogatási kérelmet szükséges benyújtani.

A jelen felhívásra a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet igényelhet támogatást.

Közép-magyarországi régióban lévő székhellyel rendelkező szervezet akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha a megvalósítás helyszínéül szolgáló telephellyel rendelkezik a kevésbé fejlett régiókban (DélAlföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl).

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év január hó 09. naptól 2019. év január hó 09. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési időszakokban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2017. január 09. – 2017. február 06.

2017. február 13. – 2017. április 10.

2017. április 17. – 2017. szeptember 15.

2017. szeptember 22. – 2018. február 28.

2018. március 07. – 2018. szeptember 10.

2018. szeptember 17. – 2019. január 09.

 

A támogatás mértéke, összege

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 15 millió Ft, maximum 18,85 millió Ft.

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

 

A felhívás és a hozzá kapcsolódó segédletek az alábbi linken érhetőek el:

 https://www.palyazat.gov.hu/efop-331-16-tanoda-programok-tmogatsa-1

Észrevételeivel, kérdéseivel kérjük forduljon bizalommal munkaszervezetünkhöz!