Megjelent a GINOP-8.4.1/B-16 KKV energia hitel című Hitelprogram termékdokumentációja

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 30 milliárd forint.

Az igényelhető kölcsön összege: minimum 1 millió Ft – maximum 1000 millió Ft.

 

Hitelprogram célja

A hitelprogram célja a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó Mikro-, Kis- és Középvállalkozások versenyképességének növelése, korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, valamint e képesség növelésének támogatása a külső finanszírozáshoz történő hozzáférés javítása révén. A hitelprogram Mikro-, Kis- és Középvállalkozások olyan, pénzügyi szempontból életképes és jövedelemtermelő beruházásait támogatja, amelyek megújuló energiaforrás (a szélenergia kivételével) felhasználásával hálózatra termelés céljából villamos energiát állítanak elő.

 

Kölcsön típusa

Éven túli lejáratú Kölcsön.

 

Kölcsönfelvevők köre

A hitelprogram keretében Kölcsönre jogosult a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete alapján Mikro-, Kis- vagy Középvállalkozásnak minősülő Gazdasági Társaság, Egyéni Vállalkozó, Egyéni Cég és Szövetkezet. A Kölcsönt ennek megfelelően olyan vállalkozás igényelheti, amely – az adott esetben külföldön lévő – Partner- és Kapcsolt Vállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, ennek hiányában a Hiteligénylő, valamint a Hiteligénylő – adott esetben külföldön lévő – Partner- és Kapcsolt Vállalkozásainak beszámolói és nyilvántartásai alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete alapján Mikro-, Kis- vagy Középvállalkozásnak minősül.

 

Hitelprogramból kizártak köre

A) A hitelprogramból kizárt az a Hiteligénylő,

1) amely gazdaságilag potenciálisan nem életképes;

2) amely jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll;

3) amely a hitelkérelem benyújtásakor a Projekt megvalósításának elindításához szükséges, jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; ide értendő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) alapján kiadott engedélyek közül az adott Projekt esetében releváns engedély is azzal, hogy amennyiben a Projekt esetében a villamosenergia-rendszer üzemét lényegesen befolyásoló erőmű elvi engedélye (a továbbiakban: elvi engedély) is szükséges, a hitelkérelem benyújtásakor a Hivatal által kiadott engedélyek közül elegendő a jogerős elvi engedélyt csatolni;

4) amely vagy amelynek kapcsolt vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti adótartozással rendelkezők adatbázisában;

5) amely vagy amelynek kapcsolt vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti adóhiánnyal rendelkezők adatbázisában;

6) amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatott tett;

7) amellyel szemben a bíróság jogerősen büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el;

8) amely mint Gazdasági Társaság és az ezen Gazdasági Társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más Gazdasági Társaság (Végső) Kedvezményezett a 2007- 2013-as programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben (illetve a Végső Kedvezményezettel kötött szerződésben vagy a kezességvállalói nyilatkozatban) rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le, amíg e késedelem fennáll;

9) amely mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket kifejezetten azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson;

10) amely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), vagy más jogszabály értelmében nem részesülhet támogatásban;

11) amely jogszabályban vagy a Kölcsönszerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;

12) amely nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek, azaz

- nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,

- a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget,

- nem minősül átlátható szervezetnek;

13) amely a hitelprogramban korábban nyújtott lejárt vagy nem teljesítő Kölcsönnel rendelkezik;

14) amelynek harmadik személy felé olyan kötelezettsége áll fenn, amely a Kölcsönnel létrejött Projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja;

15) amely a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;

B) Az Állami Támogatási szabályok szerinti kizárások

B/1) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet és a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján nem részesíthetők Támogatásban az alábbi vállalkozások, valamint nem nyújthatók az alábbi támogatások:

1) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, a 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott támogatás;

2) az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásához és forgalmazásához nyújtott támogatás a következő esetekben:

- amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

- amennyiben a támogatás feltétele, hogy azt teljesen vagy részben továbbítsák az elsődleges termelőknek;

3) a harmadik országokba vagy az európai uniós tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;

4) az importtermékekkel szemben hazai termékek felhasználásához kötött támogatás;

5) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

Amennyiben egy vállalkozás a B/1) rész 1) vagy 2) pontjában említett kizárt ágazatokban is tevékenykedik, támogatás a részére csak abban az esetben nyújtható, ha megfelelő eszközökkel – például a tevékenységek szétválasztásával vagy a költségek megkülönböztetésével – biztosított, hogy az ezen kizárt ágazatokban végzett tevékenységek ne részesüljenek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, vagy a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatásban.

B/2)

A B/1) részben írtakon kívül az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nem részesíthetők támogatásban az alábbi vállalkozások, valamint nem nyújthatók az alábbi

támogatások:

1) elsődleges mezőgazdasági termeléshez nyújtott támogatás;

2) olyan vállalkozás részére, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható;

3) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozás számára teherszállító jármű megvásárlása céljából nyújtott támogatás.

Amennyiben egy vállalkozás a B/2) rész 1) pontjában említett kizárt ágazatban is tevékenykedik, támogatás a részére csak abban az esetben nyújtható, ha megfelelő eszközökkel – például a tevékenységek szétválasztásával vagy a költségek megkülönböztetésével – biztosított, hogy az ezen kizárt ágazatban végzett tevékenységek ne részesüljenek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatásban.

B/3)

A B/1) részben írtakon kívül a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján nem részesíthetők támogatásban az alábbi vállalkozások, valamint nem nyújthatók az alábbi támogatások:

1) Nehéz helyzetben lévő vállalkozás;

2) a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó, versenyképtelen szénbányák bezárásának elősegítésére nyújtott támogatás;

3) olyan vállalkozás, amellyel szemben teljesítetlen visszafizetési felszólítás van érvényben olyan korábbi európai bizottsági határozat nyomán, amely valamely támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított;

4) bioüzemanyag előállításához nyújtott támogatás, ha a beruházás i) nem fenntartható bioüzemanyag, vagy ii) élelmiszeralapú bioüzemanyag előállítására irányul; ennek ellenére a meglévő élelmiszeralapú bioüzemanyag-előállító egység újgenerációs bioüzemanyagelőállító egységgé történő átalakításához nyújtható támogatás, ha ennek következtében az élelmiszeralapú termelés a kialakítandó új kapacitással arányosan csökken;

5) ellátási vagy bekeverési kötelezettség hatálya alatt álló bioüzemanyagokhoz nyújtott támogatás;

6) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott feltételeket nem teljesítő vízerőművek részére nyújtott támogatás;

7) a megújuló energiát termelő létesítmény működésének megkezdését követően nyújtott támogatás;

8) nem új berendezéshez nyújtott támogatás;

9) a termelés eredményétől függő támogatás;

10) működési célú támogatás.

C) A Hitelprogram vonatkozásában nem nyújtható Kölcsön

1) Vissza Nem Térítendő Támogatás előfinanszírozására, valamint Vissza Nem Térítendő Támogatás nem használható fel a Kölcsön törlesztésére;

2) a Végső Kedvezményezett által visszaigényelhető általános forgalmi adó (ÁFA) finanszírozására;

3) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 3. §-a alapján nyújtott vagy igénybe vett pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozására;

4) üzletrész, részvény és más társasági részesedés vásárlására;

5) a hiteldöntés napján fizikailag már lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben (fizikailag és pénzügyileg is) végrehajtott beruházás finanszírozására azzal, hogy több elemből és/vagy több ütemből álló beruházás esetén csak olyan beruházási elem és/vagy ütem finanszírozható, amely a hiteldöntés napján fizikailag még nem lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben (fizikailag és pénzügyileg is) még nem végrehajtott (befejezett);

6) a Hiteligénylő (Végső Kedvezményezett) vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, e személyek Közeli Hozzátartozóitól, valamint e személyek vagy Közeli Hozzátartozóik tulajdonában álló vállalkozástól, továbbá a Hiteligénylő (Végső Kedvezményezett) Partner- vagy Kapcsolt Vállalkozásától történő beszerzések finanszírozására, továbbá mindezen

személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó beszerzések finanszírozására;

7) mezőgazdasági termelő vállalkozások Projektjei finanszírozására; a mezőgazdasági termelő vállalkozások olyan vállalkozások, amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (Egyéni Vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR ’08 szerint: 01.11-03.22) teszi ki;

8) az alábbi iparágakban megvalósuló projektek: bányászat, koksz-gyártás, kőolajfeldolgozás, fémalapanyag-előállítás;

9) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletében felsorolt tevékenységekből eredő, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését elősegítő beruházások;

10) repülőtéri infrastrukturális beruházások, a környezetvédelemhez kapcsolódók kivételével, vagy kivéve akkor, ha ezeket a negatív környezeti hatás mérsékléséhez vagy csökkentéséhez szükséges beruházások kísérik;

11) Nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére;

12) amennyiben a támogatás célja az alábbi üzleti tevékenységek valamelyikének finanszírozása:

a) illegális gazdasági tevékenység (azaz olyan termelési, kereskedelmi vagy egyéb tevékenység, amely az alkalmazandó jogszabályok vagy szabályozás alapján illegális, ideértve az ember reprodukciós célú klónozását);

b) dohány és dohánytermékek gyártása, feldolgozása és forgalmazása;

c) bármilyen típusú fegyver vagy lőszer gyártásának vagy kereskedelmének finanszírozása, illetve bármilyen jellegű katonai művelet;

d) kaszinó és annak megfelelő vállalkozás;

e) online szerencsejáték és online kaszinó;

f) pornográfia és prostitúció;

g) atomerőmű leállítása és építése;

h) olyan elektronikus adatgyűjtési programok vagy megoldások kutatása, fejlesztése vagy a velük kapcsolatos technikai alkalmazások, amelyek célja a fenti a)-g) pontokban említett tevékenységek támogatása, vagy amelynek célja az elektronikus információs hálózatokba való illegális belépés vagy az elektronikus adatok letöltésének elősegítése.

 

Projektek megvalósítási helye

A Projekt megvalósítási helye a Végső Kedvezményezett Magyarországon, a KözépMagyarország régión kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Minden esetben a projektmegvalósítás helyszíne számít és nem a Kölcsönt igénylő szervezet székhelye, ezért a Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező szervezet Projektje is támogatható, amennyiben a Projekt maga a Kölcsönt igénylő Közép-Magyarország régión kívüli telephelyén vagy fióktelepén valósul meg.

A megvalósulási helynek a hitelkérelem benyújtásakor már bejegyzésre kell kerülnie a cégkivonatba, valamint a későbbiekben igazolni kell azt is, hogy ott valóban gazdasági tevékenység folyik. Ez alól kivétel az, amikor a Projekt székhely, telephely vagy fióktelep vásárlását is tartalmazza, ez esetben a bejegyzés folyósítási feltétel.

Energetikai célú fejlesztést szolgáló hardver vagy szoftver beszerzése esetén a Végső Kedvezményezett székhelye, telephelye(i) vagy fióktelepe(i) közül az minősül megvalósítási helyszínnek, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek.

 

Támogatható tevékenységek

A hitelprogram keretében nyújtott Kölcsön a Végső Kedvezményezett gazdaságilag potenciálisan életképes Projektjének megvalósításához használható fel.

A támogatható tevékenységek a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező, a „Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről – 2014-2020 programozási időszak” c. útmutató (a továbbiakban: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező útmutató) megfelelő pontjai alapján a következők:

A) Előkészítési tevékenységek (önállóan nem, csak valamely beruházási tevékenységgel együtt támogathatóak):

-          a 3.2.1. pont szerinti projekt-előkészítési tevékenységek: előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése, azaz

i. műszaki, kiviteli és tendertervek elkészítése, ezek hatósági engedélyeztetése,

ii. statikai szakvélemény elkészítése,

iii. – amennyiben jogszabály szerint kötelező – környezeti hatástanulmány elkészítése.

A hitelkérelem benyújtását megelőzően az előkészítési tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségekre kizárólag csekély összegű támogatás nyújtható!

B) Beruházási tevékenységek:

-          a 3.3.6. pont szerinti ingatlanvásárlás;

-          a 3.3.9. pont alapján műtárgy, valamint a Projekt szempontjából feltétlenül szükséges épület építési, kivitelezési költségei;

-          a 3.3.10.1. pont alapján új tárgyi eszköz beszerzése;

-          a 3.3.10.3. pontnak megfelelő, immateriális javakra irányuló beruházás (önállóan nem, csak valamely másik beruházási tevékenységgel együtt támogatható).

C) Megvalósításhoz kapcsolódó költségek (önállóan nem, csak valamely beruházási tevékenységgel együtt támogathatóak):

-          a 3.3.8. pont szerinti terület-előkészítési költségek;

-          szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:

i. műszaki ellenőri szolgáltatás (3.4.3.2. pont),

ii. egyéb mérnöki szolgáltatás (3.4.3.3. pont),

iii. hatósági szolgáltatások (hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek; 3.4.4.3. pont).

A Hiteligénylőnek legalább a Projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő igazolt Saját Forrással kell rendelkeznie. A Projekt keretében bevont Ingatlan elszámolható költsége a Saját Forrás összegébe beszámítható.

 

Futamidők

a.) Új gép vagy új berendezés beszerzése esetén az eszköz Tao tv. szerinti amortizációjának végéig;

b.) ingatlanberuházás esetén a szerződéskötéstől számított maximum 15 év;

c.) immateriális javak beszerzése esetén maximum 5 év.

A fenti pontok kombinációja esetén a maximális futamidőt a leghosszabb maximális futamidővel rendelkező hitelcélhoz tartozó futamidő alkalmazásával szükséges meghatározni. A feltüntetett futamidők a lehetséges Türelmi és Rendelkezésre Tartási Időt is tartalmazzák.

 

Projekt megvalósulásának határideje

A Projekt megvalósítását (fizikailag és pénzügyileg befejezett) a szerződéskötést követő 24 hónapon belül be kell fejezni, amely határidő indokolt esetben 6 hónappal meghosszabbítható.

 

Biztosítékok köre

Az elvárt fedezettség mértéke az egyes hitelcéloktól függően az alábbi:

a) új gép vagy új berendezés vásárlása esetén elégséges a megvásárolt gép, berendezés fedezetként, az elvárt fedezettségi szint a befogadási értékekből számítva a tőkekitettség 40%-a;

b) Ingatlanberuházás esetén a beruházás tárgya elégséges fedezetként, az elvárt fedezettségi szint a befogadási értékekből számítva a tőkekitettség 70%-a;

c) az a) és b) pontba nem tartozó hitelcél esetén az elvárt fedezettség a befogadási értékekből számítva a tőkekitettség 100%-a;

d) több hitelcél esetén a fedezettségi szintet az egyes hitelcélokat érintő tőkekitettséggel súlyozottan kell aggregáltan megállapítani.

A beruházás tárgyát kötelező a fedezeti körbe bevonni.

A beruházás tárgyán kívül az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:

­ Ingatlanon alapított jelzálog;

­ ingó dolgon alapított jelzálog (gépen, berendezésen, járművön);

­ fizetésiszámla-követelésen alapított óvadék;

­ Gazdasági Társaság és Szövetkezet esetén a tulajdonos készfizető kezessége;

­ egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége.

 

Hitelkérelmek benyújtása

A Kölcsönt kizárólag a hitelkérelmi nyomtatvány kitöltésével és a kötelezően előírt mellékletek csatolásával lehet igényelni. Amennyiben bármelyik kötelezően előírt melléklet hiányzik, a hitelkérelem nem fogadható be.

A hitelkérelem csak az MFB Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal rendelkező Közvetítőhöz nyújtható be. A Közvetítők listáját az MFB Zrt. a www.mfb.hu és a www.mfbpont.hu honlapokon teszi közzé.

A hitelprogram keretében 2017. február 28-tól lehet hitelkérelmet benyújtani.

A hitelprogram keretében utoljára 2018. június 30-án lehet hitelkérelmet benyújtani.

A felhívás és a termékdokumentáció az alábbi linken érhető el:

 https://www.palyazat.gov.hu/ginop-841-b-16-kkv-energia-hitel-1

Észrevételeivel, kérdéseivel kérjük forduljon bizalommal munkaszervezetünkhöz!