Megjelent a „VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” című pályázati felhívás

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” elnevezésű (VP2-6.1.1-16 azonosító jelű) felhívás.

 

A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. március 1. napjától 2019. február 28. napjáig van lehetőség.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 37,75 milliárd Ft.

A támogatott projektek várható száma: 3 000 db.

 

A felhívás célja

Az Európai Unió más országaihoz hasonlóan Magyarországon is növekszik a mezőgazdaságban dolgozók átlagéletkora, a gazdatársadalom elöregszik. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a gazdálkodók 31 százaléka 65 év feletti, míg a 34 év alattiak aránya csupán 6,1 százalék. A gazdálkodói réteg elöregedésén túl jelentős probléma, hogy a szakismerettel rendelkezők aránya a 35 évnél fiatalabbak körében az uniós átlagnak csak mintegy fele. Szükséges tehát a megfelelő szakmai képzettséggel és gyakorlattal rendelkező fiatal gazdálkodók bevonásával a termelői generációváltás elősegítésének speciális eszközökkel történő, komplex módon történő támogatása.

A felhívás célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának támogatása, ezzel együtt a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú megtartása. A magas hozzáadott értékű, munkaerő-intenzív agrárágazatokban - az állattenyésztésben és a kertészetben – tevékenykedni kívánó fiatalok támogatását a felhívás kiemelten kívánja kezelni. Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

Újonnan létrehozott mezőgazdasági vállalkozás támogatása:

-          az üzleti tervben vállalt, azzal szorosan összefüggő és ahhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése.

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

-          Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

 

Műszaki és szakmai elvárások

A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges:

 

A) a projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak:

1. A támogatást igénylő köteles eleget tenni a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.05.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: 272/2014 Korm. rendelet) foglaltaknak.

2. A projektnek megfelelően kidolgozottnak kell lennie, a támogatási kérelem pontjait ki kell tölteni.

3. A támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületen részletes üzleti tervet kell benyújtania.

4. A kedvezményezett köteles a támogatott projekt vonatkozásában adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíteni. Az IH az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről külön közleményben rendelkezik.

5. A kedvezményezett köteles a gazdaságot személyes közreműködéssel vezetni. Személyes közreműködésnek minősül kizárólag a kedvezményezett, vagy a kedvezményezett kizárólagos tulajdonosa és egyben ügyvezetője általi személyes vezetés, továbbá a 6. pont szerinti közreműködő bevonásával történő vezetés.

6. A kizárólag a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerinti csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti gyermekgondozást segítő ellátásban (a továbbiakban együtt: családtámogatási ellátás) részesülő kedvezményezett vonhat be a gazdaság vezetésébe az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009 évi CXV. törvény 16 §.(1) bekezdése szerinti közreműködőt. A közreműködő bevonásának tényét teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, az 5. számú melléklet szerinti formanyomtatvány minta alapján. A teljes bizonyító erejű magánokirat másolatát a közreműködő bevonásának kezdetétől számított 8 munkanapon belül meg kell küldeni az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részére, amelyhez igazolást kell mellékelni arról, hogy az ügyfél családtámogatási ellátásban részesül.

Amennyiben a jogi személy kedvezményezett kizárólagos tulajdonosa és egyben ügyvezetője családtámogatási ellátásban részesül, a képviseletének ellátására a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:113. §-a szerinti cégvezetőt, mint közreműködőt alkalmazhat ezen időszak alatt.

Közreműködő bevonása esetén is a kedvezményezett tulajdonosának és egyben ügyvezetőjének kell a vállalkozás működésével kapcsolatos döntéseket meghoznia, illetve neki kell meghatároznia a közreműködő illetve a cégvezető tevékenységét.

7. A projekt működtetési időszaka a támogatói okirat kézbesítését követő év január 1-jétől számított ötödik naptári év végéig terjedő időszak.

8. A projektnek meg kell felelnie a felhívás szakmai mellékleteiben illetve az ÁÚF című dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek.

 

B) a támogatás igénybevételével vállalt kötelezettségek

A kedvezményezett köteles:

1. A támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított, legfeljebb 9 hónapon belül megkezdeni az üzleti terv végrehajtását.

2. Legkésőbb az egyéni vállalkozói regisztrációját vagy jogi személy bejegyzését illetve a mezőgazdasági tevékenységének, mint főtevékenységnek megkezdését követő évben benyújtani a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó első adóbevallását.

3. A mezőgazdasági tevékenység megkezdésétől számított legkésőbb 18 hónapon belül megfelelni az 1307/2013/EU rendelet 9. cikk szerinti aktív mezőgazdasági termelő előírásoknak. Az aktív mezőgazdasági termelői státusz megállapítására irányuló eljárás szabályait a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló 8/2015. (III.13.) FM rendelet rögzíti.

4. A működtetési időszak 3. évének január 1. napjától a természetes személy kedvezményezett főállású egyéni vállalkozóvá válni, a jogi személy kedvezményezett esetében a jogi személy kizárólagos tulajdonosának és egyben ügyvezetőjének főállású társas vállalkozóvá válni.

5. Az egyéni vállalkozó, illetve a társas vállalkozó köteles a működtetési időszak 4. lezárt évében a mezőgazdasági tevékenységből elért jövedelem tekintetében elérni legalább az előző évi kötelező garantált bérminimum mértékét.

6. Legkésőbb a működtetési időszak 4. év december 31. napjáig teljesíteni az üzleti tervben vállalt kötelezettségeket.

7. Legkésőbb a támogatási összeg fennmaradó 25%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásáig kötelező képzésen részt venni (a kedvezményezett számára térítésmentes).

8. A támogatói okirat kézhezvételét követő 12 hónapon belül kifizetési kérelmet benyújtani a támogatási összeg 75%-ára.

9. A támogatási kérelem benyújtásától kezdődően a minimális jogosultsági feltételként előírt, legalább 6 000 STÉ üzemméretet fenntartani a működtetési időszak végéig.

A jogi személy támogatási kérelmet benyújtó esetében a kizárólagos tulajdonos és egyben ügyvezető fiatal mezőgazdasági termelő személye a működtetési időszak végéig nem módosítható.

A kedvezményezett által a támogatás igénybevételével összefüggésben vállalt kötelezettségek teljesítésének időtartama alatt a mezőgazdasági üzem egészének vagy a kötelezettség vállalásával érintett részének átruházása valamint használatának, hasznosításának átengedése nem lehetséges.

 

Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások


A projekt megvalósítása során 2 mérföldkövet szükséges tervezni:

Határidő:

Előírás:

1.Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól
számított 12 hónapon belül.

Kifizetési kérelem benyújtása a támogatási összeg
75%-ára.

2 Legkorábban az első kifizetési kérelem
benyújtásától számított 36 hónapot követően, de
legkésőbb a működtetési időszak megkezdésétől
számított 54. hónap utolsó napjáig

A támogatási összeg fennmaradó 25%-ára
vonatkozó második kifizetési kérelem benyújtása,
amennyiben teljesítette a felhívás szerinti és az
üzleti tervben vállalt kötelezettségeket.

 

A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások

1. A kedvezményezettnek az általa a támogatás igénybevételével összefüggésben vállalt kötelezettségeket valamint a tartalmi értékelési szempontokban (4.4.2.3 pont) szereplő és az üzleti tervben tett vállalásokat, az ott meghatározott időponttól kezdődően a működtetési időszak végéig fenn kell tartania.

2. A kedvezményezett köteles gazdálkodásával összefüggésben, a gazdasága teljes területén elvégzett tevékenységekről www.szechenyi2020.hu weboldalon elérhető gazdálkodási naplót a teljes működtetési időszak alatt naprakészen vezetni.

 

A projekt megkezdése

Az ÁÚF 8.6.1 pontjától eltérően támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő

saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.6.1 pontja tartalmazza.

Az elháríthatatlan külső okokra (vis maiorra) vonatkozó szabályokat az elháríthatatlan külső ok esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet állapítja meg.

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 14. pontjára tekintettel egy projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési kérelmét a kifizető ügynökség jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a működtetési időszak megkezdésétől számított 54. hónap utolsó napja.

A támogatást igénylőnek az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor kell igazolnia, hogy az üzleti tervben vállalt és a felhívásban foglalt kötelezettségeket teljesítette.

A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.6.2. pontja tartalmazza.

 

A projekt területi korlátozása

A projektek megvalósítási területe Magyarország.

 

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:

1. Természetes személy, amennyiben együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

a) Főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki a mezőgazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként a támogatási kérelem benyújtásától számított 12 hónapnál nem régebben folytatja.

b) A támogatási kérelem benyújtásakor legalább 18 és legfeljebb 40 éves.

c) Államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik. Az elismert szakképesítések felsorolását a felhívás 6. számú, míg az elismert végzettségek felsorolását a felhívás 7. számú melléklete tartalmazza.

Jogosult támogatási kérelem benyújtására a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény szerint elismert, vagy honosított, külföldön szerzett, a 6. és 7. számú mellékletek szerinti szakképesítést vagy végzettséget bizonyítvánnyal vagy oklevéllel igazoló kérelmező is.

d) A támogatási kérelem benyújtásakor legalább 6 000, de legfeljebb 25 000 STÉ értékű termelési potenciállal kizárólagosan rendelkezik.

A termelési potenciál (üzemméret) igazolása történhet:

-          Növénytermesztés esetén a támogatást igénylő által benyújtott (jelen felhívás szerinti támogatási kérelem benyújtási évében beadott) egységes területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem), vagy ha az még nem került benyújtásra, akkor a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben beadott TERA kérelme alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemmérettel.

Ha a támogatást igénylő rendelkezik a felhívás mellékletét képező „Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, abban az esetben igazolhatja a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megye kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással (2. számú melléklet szerint), amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és STÉ kódját. Az

igazoláson azokat a területeket kell feltüntetni, melyeken a támogatást igénylő mezőgazdasági tevékenységet végzett a figyelembe vehető TERA kérelem benyújtásának évében.

-          Állattartás esetén igazolni kell, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) a támogatást igénylő által létesített tenyészetet nyilvántartásba vette, valamint be kell nyújtani az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolást (14. számú melléklet). A termelési potenciál (üzemméret) tényleges rendelkezésre állásának igazolását az első kifizetési kérelem benyújtásakor kell teljesítenie a kedvezményezettnek. A termelési potenciál (üzemméret) igazolása történhet:

Ha az üzemméret számítás alapját képező állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb, a felhívás 3. számú melléklet szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított igazolás alapján kell az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-be a kifizetési kérelem benyújtásának napjáig bejelentett módosítások kerülnek figyelembe vételre.

2. Jogi személy, amennyiben együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

a) Főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet a támogatási kérelem benyújtásától számított 12 hónapnál nem régebben folytat.

b) A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője legfeljebb 12 hónapja folytat mezőgazdasági tevékenységet, mint főtevékenységet egyéni vállalkozóként vagy mezőgazdasági tevékenységet főtevékenységként végző jogi személy tulajdonosaként és ügyvezetőjeként.

c) A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője (ezáltal az irányítás, hasznok és pénzügyi kockázatok tekintetében tényleges és hosszú távú ellenőrzést kizárólagosan gyakorló személy) legalább 18, legfeljebb 40 éves.

d) A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik.

Az elismert szakképesítések felsorolását a felhívás 6. számú, míg az elismert végzettségek felsorolását a 7. számú melléklete tartalmazza.

Jogosult támogatási kérelem benyújtására a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény szerint elismert, vagy honosított, külföldön szerzett, a 6. és 7. számú mellékletek szerinti szakképesítést vagy végzettséget bizonyítvánnyal vagy oklevéllel igazoló kérelmező.

e) A támogatási kérelem benyújtásakor a jogi személy kizárólagosan legalább 6 000 STÉ értékű, a jogi személy és a jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője együttesen11 legfeljebb 25 000 STÉ értékű termelési potenciállal rendelkezik.

A termelési potenciál (üzemméret) igazolása történhet:

-          Növénytermesztés esetén a támogatást igénylő által benyújtott (jelen felhívás szerinti támogatási kérelem benyújtási évében beadott) egységes területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem), vagy ha az még nem került benyújtásra, akkor a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben beadott TERA kérelme alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemmérettel.

Ha a támogatást igénylő rendelkezik a felhívás mellékletét képező „Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, abban az esetben igazolhatja a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megye kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással (2. számú melléklet szerint), amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és STÉ kódját. Az

igazoláson azokat a területeket kell feltüntetni, melyeken a támogatást igénylő mezőgazdasági tevékenységet végzett a figyelembe vehető TERA kérelem benyújtásának évében.

-          Állattartás esetén igazolni kell, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) a támogatást igénylő által létesített tenyészetet nyilvántartásba vette, valamint be kell nyújtani az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolást (14. számú melléklet). A termelési potenciál (üzemméret) tényleges rendelkezésre állásának igazolását az első kifizetési kérelem benyújtásakor kell teljesítenie a kedvezményezettnek. A termelési potenciál (üzemméret) igazolása történhet:

Ha az üzemméret számítás alapját képező állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb, a felhívás 3. számú melléklet szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított igazolás alapján kell az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-be a kifizetési kérelem benyújtásának napjáig bejelentett módosítások kerülnek figyelembe vételre.

 

Támogatásban nem részesíthetők köre

Az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:

a) aki, vagy amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a jelen felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban,

b) aki - a támogatást igénylő természetes személy vagy a jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője – már részesült a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához igényelhető olyan támogatásban, amelynek forrása az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap, vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap volt,

c) akivel, mint támogatást igénylő jogi személlyel vagy természetes személlyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,

d) aki - támogatást igénylő természetes személy esetén - egyéni vállalkozói jogviszonyban a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapnál régebben állami adóhatósághoz bejelentett

tevékenységként 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5 és 01.7 alágazatba tartozó mezőgazdasági tevékenységet végzett,

e) aki, mint a támogatást igénylő jogi személy, kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője vállalkozói jogviszonyban a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapnál régebben állami

adóhatósághoz bejelentett tevékenységként 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5 és 01.7 alágazatba tartozó mezőgazdasági tevékenységet végzett,

f) aki, mint a támogatást igénylő természetes személy, a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapnál régebben kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője volt főtevékenységként 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5 és 01.7 alágazatba tartozó mezőgazdasági tevékenységet végző jogi személynek,

g) aki, mint a támogatást igénylő jogi személy, kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője a támogatási kérelembenyújtását megelőző 12 hónapnál régebben kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője volt főtevékenységként 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5 és 01.7 alágazatba tartozó mezőgazdasági tevékenységet végző jogi személynek,

h) aki a Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése (kódszáma: VP2-6.3.1-16) című felhívás keretében támogatásban részesült. Az ilyen kérelmező kizárólag a VP2-6.3.1-16 kódszámú felhívás második mérföldkövének elérését - a támogatási összeg fennmaradó 25%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtása és jóváhagyása - követően részesíthető e felhívás keretében támogatásban,

i) aki, vagy amely a jelen - VP VP2-6.1.1-16 kódszámú - felhívás keretében már részesült támogatásban. Természetes személy támogatást igénylő esetében kizáró ok az is, amennyiben már az általa létrehozott jogi személy részesült támogatásban.

j) aki/amely a támogatási kérelme benyújtásakor a KKV. tv. alapján – figyelemmel jelen felhívás 4.1 pontját is – nem minősül mikro vagy kisvállalkozásnak.

Ha a támogatást a fiatal mezőgazdasági termelő, mint természetes személy, és ugyanazon értékelési szakaszban olyan jogi személy is igényli, amely felett a tényleges és hosszú távú ellenőrzést ugyanazon

természetes személy gyakorolja, akkor ez a jogi személy - függetlenül a természetes személyként benyújtott támogatási kérelem elbírálásától - támogatásban nem részesíthető.

Ha kettő vagy több jogi személy felett ugyanaz a személy gyakorol tényleges és hosszú távú ellenőrzést és kettő vagy több jogi személy benyújt támogatási kérelmet, abban az esetben egyik jogi személy sem részesíthető támogatásban.

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. március 1. napjától 2019. február 28. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

- 2017. március 31.

- 2017. május 2.

- 2017. június 1.

- 2017. augusztus 31.

- 2017. november 30.

- 2018. február 28.

- 2018. május 31.

- 2018. augusztus 31.

- 2018. november 30.

- 2019. február 28.

Támogatási kérelmet az a személy nyújthat be, aki/amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerint ügyfél-azonosítóval, a törvény 9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél nyújthat be, az MVH www.mvh.gov.hu elektronikus felületén.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret – ide értve a felhívás keretösszegének csökkentését is - kimerül vagy annak kimerülése előre jelezhető, az IH a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja.

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton elektronikus formában, vagy papír alapú dokumentumok esetében szkennelés útján előállított, olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.

 

Kiválasztási eljárásrend

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra.

Az IH a támogatási kérelmekről való döntés megalapozására Döntés-előkészítő Bizottságot hív össze.

Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra, adategyeztetésre illetve tisztázó kérdés feltevésére.

Az eljárás a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerinti szóbeli egyeztetésre nincs lehetőség.

 

A támogatás formája

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás egyösszegű vissza nem térítendő általány támogatásnak minősül.

 

A támogatás mértéke, összege

1. a támogatás mértéke: 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg, egyösszegű átalány formájában, két részletben, 5 évre nyújtva:

a) az első kifizetési kérelem benyújtásával a támogatás a teljes összeg 75%-a,

b) a támogatási összeg fennmaradó 25%-a a felhívás szerinti- és az üzleti tervben vállalt kötelezettségek teljesítésének függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével, de legkésőbb a működési időszak megkezdésétől számított 54. hónap utolsó napjáig tervezhető és igényelhető.

2. A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a kedvezményezett ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik.

 

Az elszámolható költségek köre

Jelen felhívás keretében az egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása kötelező, amennyiben a felhívásban rögzített feltételeknek a projekt megfelel.

Egyszerűsített elszámolás esetén a kedvezményezett nem köteles kifizetési igényléshez benyújtani a költség felmerülését alátámasztó dokumentumokat, és azok elkülönített tárolása sem szükséges a NAV felé bejelentett iratmegőrzési helyen. A felmerült költségeket alátámasztó bizonylatok helyszíni ellenőrzés keretében nem kerülnek vizsgálatra.

Ezen költségek vonatkozásában a Kedvezményezett kizárólag az eredmény létrejöttének szakmai beszámoló keretében történő igazolására köteles. A szakmai beszámolót (felhívás 15. számú szakmai melléklete szerint) az utolsó kifizetési kérelem mellékleteként kell benyújtani. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy az adott vállalkozás vonatkozásában a bizonylatok kezelésére és megőrzésére vonatkozó hazai számviteli szabályok betartása kötelező.

A felhívás és a hozzá kapcsolódó segédletek az alábbi linken érhetőek el:

 https://www.palyazat.gov.hu/vp2-611-16-a-fiatal-mezgazdasgi-termelk-szmra-nyjtott-indul-tmogats-1

Észrevételeivel, kérdéseivel kérjük forduljon bizalommal munkaszervezetünkhöz!