Megjelent a GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel című felhívás

A felhívás célja

Jelen Felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön együttes biztosítása révén biztosítsa az élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítését, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatását, a területi különbségek csökkentését, a térségi felzárkóztatást és a helyi gazdaság megerősítését.

 

A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.

 

A rendelkezésre álló forrás

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 100 milliárd Ft,

-          amelyből a vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 50 milliárd Ft,

-          a kölcsön keretösszege: 50 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 200-300 db.

 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek:

  1. Új termelő eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

       b) Infrastrukturális és ingatlan beruházás.

       c) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdaságitermelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének részbeni fedezése megújuló energia előállításával.

       d) A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése.

       e) Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.

       f) Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége.

       g) Környezetirányítási, vezetési, minőségirányítási, hitelesítési és minősítési rendszerek bevezetése, tanúsíttatása, hitelesítése, termékek környezetvédelmi minősítése.

Az a) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségeknek együttesen legalább a projekt összköltségének 20%-át el kell érniük.

A d) pontban meghatározott támogatható tevékenységekhez kapcsolódó új szoftverek és kapcsolódó költségeik együttesen legfeljebb a projekt összköltségének 15%-át érhetik el.

Az e) és f) pontokban meghatározott támogatható tevékenységekhez kapcsolódó költségek együttesen legfeljebb a projekt összköltségének 10%-át érhetik el.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

      h) A kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek.

 

Nem támogatható tevékenységek

A felhívás keretében a 3.1. pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.

Nem támogatható tevékenységek különösen:

1) lakáscélú épületek építése, felújítása, bővítése, lakáscélú épületekkel kapcsolatos akadálymentesítés,

2) illegális gazdasági tevékenység (azaz olyan termelési, kereskedelmi vagy egyéb tevékenység, amely az alkalmazandó jogszabályok vagy szabályozás alapján illegális, ideértve az ember reprodukciós célú klónozását);

3) olyan elektronikus adatgyűjtési programok vagy megoldások kutatása, fejlesztése vagy a velük kapcsolatos technikai alkalmazások, amelyek célja a fenti 2) és 4.2. A) 20-21) pontokban említett tevékenységek támogatása, vagy amelynek célja az elektronikus információs hálózatokba való illegális belépés vagy az elektronikus adatok letöltésének elősegítése,

4) a Kedvezményezett által visszaigényelhető általános forgalmi adó (ÁFA) finanszírozása;

5) vissza nem térítendő támogatások előfinanszírozása, illetve kölcsön törlesztése,

6) olyan beruházás, amely a 1303/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikke szerinti visszatéríttetési eljárás alá esne valamely termelő műveletnek a programterületen kívül történt áthelyezését követően,

7) a 2003/87/EK irányelv 1. mellékletében felsorolt tevékenységekből eredő, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését elősegítő beruházások,

8) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény. (Hpt.) 3.§ alapján nyújtott, illetve igénybe vett pénzügyi, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozása;

9) üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlása,

10) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésére irányuló projektek,

11) a Támogatást igénylő vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve e személyek Közeli Hozzátartozóitól, valamint e személyek vagy Közeli Hozzátartozóik tulajdonában álló vállalkozástól, továbbá a támogatást igénylő Partner- vagy Kapcsolt vállalkozásától történő beszerzések finanszírozása, illetve mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó beszerzések finanszírozása,

12) kizárólag pénzügyi tranzakciót megvalósító, illetve befektetési, továbbértékesítési célú eszközvásárlások és eszközfejlesztések – ideértve az ilyen típusú ingatlanfejlesztéseket is – finanszírozása.

13) olyan projekt megvalósítása, amely:

- a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban,

- a Felhívás 3.4.1.1 m) pontjában foglaltak alapján kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz,

- potenciálisan gazdaságilag nem életképes.

 

Kötelező vállalások


A támogatást igénylőnek a Felhívás 3.4.1.1.1. a) és b) pontjában foglalt feltételeket együttesen kell vállalnia.

a) Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel tartása

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év átlagában a nettó árbevétele (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) nem csökken a bázis árbevételhez képest.
Bázis árbevétel: a bázis árbevételnek minősül a támogatási kérelem benyújtását megelőző üzleti évben realizált éves nettó árbevétel értéke forintban (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba számított bevétel);

b) Kötelező vállalásokhoz kapcsolódó mutatók:

Mutató neve

Mérték-egység

Mutató forrása

Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel

Ft

Éves beszámoló/NAV adóbevallás vonatkozó oldala


A megvalósítás és a fenntartás időszakában a Kedvezményezett a projekt megvalósulásáról köteles adatot szolgáltatni.
A fenti mutató teljesítésének vizsgálata a benyújtandó fenntartási jelentések ellenőrzése során történik.
A műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség valamint a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában.

 

A projekt megkezdése

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását követő napot megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére

megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

A projekt részét képező bármely eszköz, szolgáltatás beszerzéséről szóló megrendelés/szerződés, az azokhoz kapcsolódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy előlegbekérő kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtását követő napnál.

Nem nyújtható kölcsön, és ebből adódóan pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás sem a támogatói döntés napján fizikailag már lezárt (befejezett), vagy teljes mértékében (fizikailag és pénzügyileg is) végrehajtott (befejezett) projekt finanszírozására.

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Támogatási Szerződésben meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2021. március 31. napja azzal, hogy a két időpont közül a korábbi az irányadó.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követően: 90 nap.

A kölcsön folyósítására (beleértve a záró kifizetés igénylés keretében folyósított kölcsönösszeget is) csak a rendelkezésre tartási idő alatt van lehetőség. A rendelkezésre tartási idő legkésőbbi időpontja a projekt tervezett fizikai befejezésétől számított maximum 12 hónap, de nem lehet több mint a kölcsönszerződés megkötésétől számított maximum 36 hónap. A projekt keretében utoljára 2022. március 31-én lehet kifizetést teljesíteni a Kedvezményezettnek.

 

A kölcsön törlesztése

A tőketartozás törlesztését a türelmi idő lejártát követően meg kell kezdeni. A türelmi idő a rendelkezésre tartási idő végétől számított maximum 6 hónap, de maximum a kölcsönszerződés megkötésétől számított 42 hónap.

A törlesztés a türelmi időt követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történik, kerekítés miatt az utolsó törlesztőrészlet eltérhet. Esedékessége a tárgyhónap 25. napja. Az első tőketörlesztés azon naptári

hónapot követő hónap 25. napján esedékes, amelyben a türelmi idő lejárt. Ha a tárgyhó 25. napja nem munkanap, akkor a törlesztés a következő munkanapon esedékes.

A kamatfizetés tekintetében türelmi idő nincs. A kamatfizetés első napja azon naptári hónapot követő hónap 25. napja, amelyben az első folyósítás megtörténik. Ha a tárgyhó 25. napja nem munkanap, akkor a kamatfizetés a következő munkanapon esedékes. A kamatfizetés esedékessége ezt követően a tárgyhónap 25. napja.

 

A projekt területi korlátozása

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

A projekt megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt megvalósítása során alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenység elvégezhető a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra. A projekt több megvalósítási helyszínen is megvalósulhat.

 

Fenntartási kötelezettség

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

A projektmegvalósítás befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó

kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a kölcsön illetve a vissza nem térítendő támogatás folyósítása megtörtént.

 

Támogatást igénylők köre

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő azon középvállalkozások:

a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és

b) amelyek esetében a projekt összköltsége nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év értékesítés nettó árbevétel, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétel kétszeresét, és

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, az SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

A támogatást igénylőnek a fenti pontokban szereplő kritériumoknak együttesen kell megfelelnie.

Jelen Felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Jogi forma szerint:

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,

b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,

c) szövetkezetek.

Gazdálkodási formakód szerint:

-          113 Korlátolt felelősségű társaság

-          114 Részvénytársaság

-          116 Közkereseti társaság

-          117 Betéti társaság

-          124 Agrárgazdasági szövetkezet

-          141 Európai részvénytársaság (SE)

-          142 Európai szövetkezet (SCE)

-          226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

-          228 Egyéni cég

-          231 Egyéni vállalkozó

A támogatásban nem részesíthetők körét a felhívás 4.2. pontja tartalmazza.

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 2-től 2019. február 2-ig lehetséges.

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttesen, közös támogatási kérelem benyújtásával igényelhető.

 

Kiválasztási eljárásrend

A vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában a Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra a Felhívás 4.4.2.3. pontjában foglalt tartalmi értékelési szempontoknak való megfelelés szerinti sorrendiség alapján.

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

-          2017. február 28.

-          2017. február 28-át követően minden második hónap utolsó napja.

 

A támogatás mértéke, összege

A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból, kölcsönből és önerőből tevődik össze, amelyek együttesen meghatározzák a projekt elszámolható összköltségét.

1.) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50.000.000 forint, maximum 750.000.000 forint.

2.) Az igényelhető kölcsön összege minimum 50.000.001 Ft, maximum 2.000.000.000 Ft.

3.) Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.

4.) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön mértéke:

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 37%-a lehet, a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes mértéke maximum a projekt összes elszámolható költségének 75%-a lehet.

5.) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes támogatástartalma összesen nem haladhatja meg az 5.3. 7.) pont a)-c) alpontokban szereplő maximumokat. E megfelelést támogatási kategóriánként kell biztosítani.

6.) A kölcsön támogatástartalmának számítása „Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet II. melléklet B) pontjában foglalt képlet, és a Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján ( http://tvi.kormany.hu/) közzétett referencia alapkamatláb alapján számított egyéni referencia kamatláb felhasználásával történik.

7.) A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes támogatástartalma:

a) Regionális beruházási támogatás igénybevétele esetén:

aa) az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 60%,

ab) a Közép-Dunántúl régióban 45%,

ac) a Nyugat-Dunántúl régióban 35% lehet.

b) Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén:

ba) az elszámolható költségek 70%-a lehet.

c) Csekély összegű támogatás esetén az elszámolható költségek 100 %-a lehet.

 

Előleg igénylése

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában igénybe vehető támogatási előleg mértéke megítélt vissza nem

térítendő támogatás 50%-a, de legfeljebb 375 millió Ft.

A támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete - kifizetésétől számított 12 hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges benyújtani. Az előleg folyósításától számított 3 éven belül, de legkésőbb a záró kifizetési igénylésben az előleggel el kell számolni.

A felhívás és a hozzá kapcsolódó segédletek az alábbi linken érhetőek el:

 https://www.palyazat.gov.hu/ginop-126-834-16-lelmiszeripari-kzpvllalatok-komplex-beruhzsainak-tmogatsa-kombinlt-hiteltermkkel

Észrevételeivel, kérdéseivel kérjük forduljon bizalommal munkaszervezetünkhöz!