Megjelent a GINOP-4.1.1-8.4.4-16 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel című felhívás

Felhívás célja

Jelen Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás és kölcsön formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

 

A rendelkezésre álló forrás

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 91,53 milliárd Ft.

-          amelyből vissza nem térítendő támogatás összege: 59,45 milliárd Ft,

-          kölcsön összege: 32,08 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1700-2800 db.

 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Jelen Felhívás keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektjavaslatot lehet benyújtani (továbbiakban: komplex projekt).

A komplex projektjavaslatra vonatkozó előírások:

a) A benyújtott támogatási kérelmek esetében az energiahatékonyság fokozására irányuló projektrész – B) tevékenység – aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább az 50%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.

b) A megújuló energia felhasználásra irányuló projektrész – C) tevékenység – aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 10%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.

c) A kombinációnak projektenként szükséges megfelelni.

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:

A) Projekt-előkészítési tevékenységek:

Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése

 1. műszaki tervek, kiviteli és tendertervek,
 2. épületenergetikai melléklet (a Felhívás 6. fejezet 7. pontja szerint), mely magában foglalja az Épületenergetikai Tanúsítványt is a fejlesztés előtti és a tervezett állapotra vonatkozóan,
 3. statikai szakvélemény,
 4. környezeti hatástanulmány (amennyiben jogszabály szerint kötelező).

B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

 1. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
 2. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
 3. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

C) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

 1. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
 2. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
 3. Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergiaellátásához
 4. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 

Kötelező nyilvánosság biztosítása:

A Széchenyi 2020 kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyvben szereplő kötelező elemek megvalósítása. E tevékenység csak a támogatói döntést követően kezdhető meg.

 

Nem támogatható tevékenységek

A felhívás keretében a 3.1.1. - 3.1.2. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.

Nem támogatható tevékenységek különösen:

a) Új építmény létrehozására ebben a konstrukcióban nem lehetséges pályázni, kivéve a megújuló energiatermelő létesítmények, illetve hőtermelő cseréje esetén az új energiatermelő berendezések köré épített, technológiai célú, és az energiahordozók tárolására szolgáló indokolt nagyságú, de maximum 20 m2-s építmény építésére.

b) Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg.

c) Nem támogathatóak azok a projektek, melyeknél a megújuló energia hasznosításával villamos energiát termelő rendszer által éves szinten – szakértői számítások alapján – megtermelhető villamos energia mennyisége meghaladja az érintett épület fejlesztés utáni éves villamosenergia igényét.

d) Távhőrendszerről való leválás ebben a konstrukcióban nem támogatható, kivételt képez a gőzközegű távhő.

e) Olyan épületek felújítása, melyek nem tartoznak a 176/2008 (VI.30.) kormányrendelet hatálya alá.

f) dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházások,

g) repülőtéri infrastrukturális beruházások, a környezetvédelemhez kapcsolódók kivételével, vagy kivéve akkor, ha ezeket a negatív környezeti hatás mérsékléséhez vagy csökkentéséhez szükséges beruházások kísérik,

h) atomerőművek leállítása és építése,

i) az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével vagy feldolgozásával kapcsolatos beruházásokra irányuló projektek,

j) illegális gazdasági tevékenység (azaz olyan termelési, kereskedelmi vagy egyéb tevékenység, amely az alkalmazandó jogszabályok vagy szabályozás alapján illegális, ideértve az ember reprodukciós célú klónozását);

k) valamennyi típusú fegyver- és lőszergyártás és -kereskedelem finanszírozása, illetve bármilyen jellegű katonai műveletek;

l) pornográfia és prostitúció;

m) olyan elektronikus adatgyűjtési programok vagy megoldások kutatása, fejlesztése vagy a velük kapcsolatos technikai alkalmazások, amelyek célja a Felhívás 3.3 f.), i.) k.)-m.) 4.2. 1) o-p) pontokban említett tevékenységek támogatása, vagy amelynek célja az elektronikus információs hálózatokba való illegális belépés vagy az elektronikus adatok letöltésének elősegítése,

n) végső kedvezményezett által visszaigényelhető általános forgalmi adó (ÁFA) finanszírozása;

o) vissza nem térítendő támogatások előfinanszírozása, illetve kölcsön törlesztése,

p) olyan beruházás, amely a 1303/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikke szerinti visszatéríttetési eljárás alá esne valamely termelő műveletnek a programterületen kívül történt áthelyezését követően,

q) a 2003/87/EK irányelv 1. mellékletében felsorolt tevékenységekből eredő, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését elősegítő beruházások,

r) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt). 3.§ alapján nyújtott, illetve igénybe vett pénzügyi, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozása;

s) üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlása,

t) a Támogatást igénylő vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve e személyek Közeli Hozzátartozóitól, valamint e személyek vagy Közeli Hozzátartozóik tulajdonában álló vállalkozástól, továbbá a támogatást igénylő Partner- vagy Kapcsolt vállalkozásától történő beszerzések finanszírozására, illetve mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó beszerzések finanszírozása,

u) kizárólag pénzügyi tranzakciót megvalósító, illetve befektetési, továbbértékesítési célú eszközvásárlások és eszközfejlesztések – ideértve az ilyen típusú ingatlanfejlesztéseket is – finanszírozása.

v) olyan projekt megvalósítása, amely:

- a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban,

- a Felhívás 3.4.1.1. 28. pontjában foglaltak alapján kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz,

- potenciálisan gazdaságilag nem életképes.

 

A projekt megkezdése

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti,

de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy nem nyújtható kölcsön, és ebből adódóan pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás sem a támogatói döntés napján fizikailag már lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben (fizikailag és pénzügyileg is) végrehajtott (befejezett) beruházás finanszírozására.

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.

 

A kölcsön törlesztése

A tőketartozás törlesztését a türelmi idő lejártát követően meg kell kezdeni. A türelmi idő a rendelkezésre tartás végétől számított maximum 12 hónap, de legfeljebb a szerződéskötéstől számított 36 hónap.

A törlesztés a türelmi időt követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történik, kerekítés miatt az utolsó törlesztőrészlet eltérhet. Esedékessége a tárgyhónap 25. napja. Az első tőketörlesztés azon naptári

hónapot követő hónap 25. napján esedékes, amelyben a türelmi idő lejárt. Ha a tárgyhó 25. napja nem munkanap, akkor a törlesztés a következő munkanapon esedékes.

A kamatfizetés tekintetében türelmi idő nincs. A kamatfizetés első napja azon naptári hónapot követő hónap 25. napja, amelyben az első folyósítás megtörténik. Ha a tárgyhó 25. napja nem munkanap, akkor

a kamatfizetés a következő munkanapon esedékes. A kamatfizetés esedékessége ezt követően a tárgyhónap 25. napja.

 

A projekt területi korlátozása

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell a támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósítás helyszínére/tárgyára vonatkozóan a kedvezményezettnek a vonatkozó hatósági engedéllyel/engedélyekkel az első kifizetési kérelem időpontjában rendelkeznie kell, azokban az esetekben, amikor a támogatásból megvalósuló fejlesztés engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik.

A beszerzett eszközöket a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlanra (székhelyen, telephelyen, vagy fióktelepen lévő épületre) kell számvitelileg aktiválni.

 

Fenntartási kötelezettség

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

 

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;

b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

Gazdálkodási formakód szerint:

a) 113 Korlátolt felelősségű társaság

b) 114 Részvénytársaság

c) 116 Közkereseti társaság

d) 117 Betéti társaság

e) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

f) 228 Egyéni cég

g) 231 Egyéni vállalkozók

Jogi forma szerint:

aa) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;

ab) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A támogatásban nem részesíthetők körét a felhívás 4.2. pontja tartalmazza.

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 8-tól 2019. február 8-ig lehetséges. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.

 

Kiválasztási eljárásrend

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján folyamatosan, a támogatási kérelmek beérkezésének sorrendjében kerülnek elbírálásra. Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra és tisztázó kérdés feltevésére.

Egyszerűsített eljárásrend esetén a támogató döntést követően Támogatói Okirat kibocsátására kerül sor.

A vissza nem térítendő támogatás eljárásrendjére vonatkozó további információk az ÁÚF 3. pontjában (A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja) találhatóak.

A beérkező támogatási kérelmek a kölcsön rész vonatkozásában az MFB Zrt. által alkalmazott hitelbírálati eljárás keretében kerülnek elbírálásra, azzal, hogy a főbb hitelbírálati szempontokat a Felhívás 4.4.2.3. pontjában foglalt, a vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó tartalmi értékelési szempontok is tartalmazzák.

 

A támogatás mértéke, összege

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.

b) Az igényelhető kölcsön összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.

c) Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.

d) A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 45%-a lehet.

e) . Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes támogatási intenzitása összesen nem haladhatja meg az 5.3. g) pontban szereplő maximumokat. E megfelelést támogatási kategóriánként kell biztosítani.

f) A kölcsön támogatástartalmának számítása „Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet II. melléklet B) pontjában foglalt képlet, és a Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján ( http://tvi.kormany.hu/) közzétett referencia alapkamatláb alapján számított egyéni referencia kamatláb felhasználásával történik.

g) A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes támogatási intenzitása:

a) Energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás igénybevétele esetén:

aa) középvállalkozás esetében 55%,

ab) mikro- és kisvállalkozás esetében a 65% lehet.

b) Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén:

ba) középvállalkozás esetében az elszámolható költségek 70%-a,

bb) mikro- és kisvállalkozás esetében 80%-a lehet.

c) Csekély összegű támogatás esetén az elszámolható költségek 100 %-a lehet.

 

Előleg igénylése

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt vissza nem térítendő támogatás 50 %-a, legfeljebb 25 millió Ft lehet.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete - kifizetésétől számított 12 hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges benyújtani.

A felhívás és a hozzá kapcsolódó segédletek az alábbi linken érhetőek el:

 https://www.palyazat.gov.hu/ginop-411-844-16-megjul-energia-hasznlatval-megvalsul-pletenergetikai-fejlesztsek-tmogatsa-kombinlt-hiteltermkkel-1

Észrevételeivel, kérdéseivel kérjük forduljon bizalommal munkaszervezetünkhöz!