Társadalmi egyeztetésen az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás tervezete

  • Nyomtatás

A felhívás célja

 Az intézkedés átfogó célja a felhívásban meghatározott önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, amelyen belül alcélként jelenik meg:

 

- Többségi önkormányzati és/vagy Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok) tulajdonában lévő épületek illetve infrastrukturális létesítmények energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják;

- a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata, mivel az elmarad az EU átlagtól, ugyanakkor Magyarország ilyen jellegű potenciálja több területen is kimagasló. Ezért további cél a projektek keretein belül a megújuló energiaforrások elérhetőbbé tétele, használatának ösztönzése, népszerűsítése.

 

A rendelkezésre álló forrás

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható költség alapon: 19 650 millió Ft. A területi egység számára rendelkezésre álló forrás meghatározása és a

támogatási kérelmek várható darabszáma a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 51-150 db.

 

Önállóan támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

a) Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által Épületek hőtechnikai jellemzőinek javítása, az épületek energetikai jellemzőinek

meghatározásáról szóló, a felhívás megjelenésekor hatályos 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet (továbbiakban: TNM rendelet) 6. § (5) és (6) bekezdéseinek b) pontjaiban megfogalmazott „hazai vagy uniós pályázati forrás” felhasználása esetében alkalmazandó követelményeknek megfelelően a külső határoló szerkezetek (beleértve a pince- és zárófödémeket vagy a fűtött tetőteret határoló szerkezeteket) utólagos szigetelésével (szükség esetén a lábazat hő és vízszigetelése és a talajon fekvő padló hő és vízszigetelése is támogatható), külső nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével (hővisszanyerős szellőzővel ellátott ablakokra történő csere is támogatható), vagy az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával. Műemléki illetve a helyi védelem alatt álló épületek esetében a homlokzatok fűtött tér felé eső (belső oldali) hőszigetelése is támogatható, amennyiben a műemléki vagy a helyi védettség alátámasztásra, illetve a páratechnikai számítás benyújtásra kerül.

b) Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület

legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik:

- hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje (meglévő fosszilis alapú hőtermelő cseréje korszerűbb fosszilis alapú hőtermelőre vagy biomassza kazánrendszer telepítése);

- fosszilis alapú távhőellátásban részesülő épületeknél a kedvezményezett tulajdonában lévő szekunder oldali gépészeti elemek korszerűsítései (A távhőszolgáltató tulajdonában lévő, jellemzően primer oldali gépészeti elemek kivételével, mert azok felújítása KEHOP-ból történhet. Továbbá a távhőszolgáltatás helyett más hőtermelő beépítése, azaz a távhőszolgáltatásról való leválás nem támogatott.);

- fűtési és HMV rendszer korszerűsítése, cseréje;

- hőleadó berendezések korszerűsítése, cseréje, szükség esetén a kapcsolódó kéménytechnikai fejlesztések elvégzésével;

- épületgépészeti intelligens szabályzási rendszerek kiépítése, fejlesztése (épületek energetikai szabályzását, vezérlését biztosító rendszerek fejlesztése, hiányuk esetén ezek kiépítése, az ehhez szükséges mérési pontok kialakítása, központi épületenergiamenedzsment rendszerek kialakítása, a mérési eredmények gyűjtését, feldolgozását, megjelenítését biztosító fejlesztések megvalósítása).

c) Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik:

- napsugárzás energiatartalmát hasznosító berendezés és a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése; statikai szakvélemény alapján a tetőszerkezet érintett teherhordó elemeinek megerősítése; az épületgépészeti rendszerben működéshez szükséges eszközök, berendezések telepítése (pl.: kollektorköri vezérlőegység, termosztatikus szabályozószelep, tágulási tartály, hőcserélős melegvíztároló, hőátadó rendszer gépészeti elemei, szigetelt csővezeték rendszer, szivattyúk).

d) Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából:

- napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése; statikai szakvélemény alapján a tetőszerkezet érintett teherhordó elemeinek megerősítése; a helyi elektromos rendszerhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges elemek (pl. inverterek, kétirányú mérők) beszerzése a belső csatlakozáshoz elengedhetetlenül szükséges hálózatfejlesztések és ezek kiépítésének költségei; megtermelt villamos energiát mérő és rögzítő eszközök.

e) Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról rendelet szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik:

- Primer és szekunder oldalak kialakítása; beüzemelés, hőszivattyú energiaellátását biztosító energiavételezési pont(ok) kialakítása, szabályzó rendszer kialakítása, monitoring rendszer kialakítása és telepítése, amellyel a COP, SPFprim értékek számíthatók és ellenőrizhetők; Thermal Response Test (TRT) elvégzése, a berendezés telepítése.

f) Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése (a felhívás 3.3 /j) pontjában leírtak kivételével), amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik, továbbá ezen tevékenységekre más konstrukcióból nem igényeltek támogatást. (Nyilatkozattal szükséges igazolni, hogy a csatlakozás nem a felhívás 3.3./j. pontjában leírt módon valósul meg!):

- Bekötővezeték megépítése a primer oldali hőfogadóig;

- Primer oldali hőfogadó rendszer kialakítása/felújítása beleértve a hőellátó rendszerhez (szekunder rendszer) való csatlakozás kiépítését.

- Az erőművi, ipari hulladékhő (pl. kondenzációs hő, füstgázhő, sarjúgőz…stb.), mint alternatív energiaforrás hasznosítása

g) Megyei önkormányzati konzorciumvezetői szinten összefogott és koordinált, a helyi önkormányzati konzorciumi tagok Fenntartható Energia Akciótervének (SEAP) felülvizsgálata illetve átdolgozása Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvé (SECAP) vagy a saját SECAP-juk kidolgozása és/vagy a megye területén működő Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező vidékfejlesztési közösségek SECAP-jainak összefogása.

Az intézkedés keretében megvalósuló tevékenységet illetően kizárólag a megyei önkormányzat, mint konzorciumvezető a támogatásra jogosult, aki koordinálja, szakmailag támogatja ezen tevékenységeket és rendszeres konzultációt folytat a nemzeti és/vagy regionális „Covenant koordinátorral”, a konzorciumi tagokkal (akik csak a helyi önkormányzatok lehetnek) és a Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező településközösségekkel és településekkel.

Megyei önkormányzat, mint konzorciumvezető által a felhívás keretében csak 1 támogatási kérelem nyújtható be, ami az alábbiakat tartalmazhatja :

-       A helyi önkormányzat, mint konzorciumi tag által a saját akciótervének vonatkozásábanvégzendő szükséges adatgyűjtések, felmérések elvégzése, az akcióterv (SEAP)felülvizsgálata és átdolgozása, vagy a saját SECAP-juk kidolgozása, továbbá a tagcsatlakozása a Covenant of Mayors (Európai Polgármesterek Szövetsége) szervezethez ésannak vonatkozó programjához;

-       A megye területén működő Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező vidékfejlesztésiközösségek (akik nem lehetnek konzorciumi tagok) SECAP-jainak kidolgozása és aKözösség csatlakozása a Covenant of Mayors (Európai Polgármesterek Szövetsége)szervezethez és annak vonatkozó programjához.

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

a) Akadálymentesítés – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.4 fejezetében, az akadálymentesítésre vonatkozó feltételek alapján;

b) Azbesztmentesítés – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.4 fejezetében, az azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek alapján;

c) Nyilvánosság biztosítása – jelen felhívás 3.4 fejezetében az nyilvánosság biztosítására vonatkozó feltételek alapján;

d) Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása - jelen felhívás 3.4 fejezetében, a képzés biztosítására vonatkozó feltételek alapján;

e) Műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó érték megőrzése – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.4 fejezetében, az értékek megőrzésének biztosítására vonatkozó feltételek alapján.

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1./a) tevékenységgel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:

a) Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület NEM esik legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába. Műemlék vagy helyi védelem alatt álló épületek esetén ilyen esetben a felhívás 3.4.1.1/12 és 13) pontjában leírtak szerinti mértékben kell a 3.1.1/a) pontban előírt tevékenységet elvégezni:

- hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje (meglévő fosszilis alapú hőtermelő cseréje egy korszerűbb fosszilis alapú hőtermelőre vagy biomassza kazánrendszer telepítése);

- fosszilis alapú távhőellátásban részesülő épületek szekunder oldali gépészeti korszerűsítései (A távhőszolgáltató tulajdonában lévő, jellemzően primer oldali gépészeti elemek kivételével, mert azok felújítása KEHOP-ból történhet. Továbbá a távhőszolgáltatás helyett más hőtermelő beépítése, azaz a távhőszolgáltatásról való leválás sem támogatható.);

- fűtési és HMV rendszer korszerűsítése, cseréje;

- hőleadó berendezések korszerűsítése, cseréje, szükség esetén a kapcsolódó kéménytechnikai fejlesztések elvégzésével;

- épületegyüttes hőenergetikai rendszerének épületekre történő szétválasztása, hőtermelő helyiség (kazánház) kialakításával, gázvezeték kiépítésével, amennyiben a fejlesztés utáni külön hőenergetikai rendszerrel rendelkező épületek összesített számított energiafogyasztása kevesebb, mint a fejlesztés előtti állapotban lévő épületegyüttes energiafogyasztása, azaz a szétválasztás energia megtakarítással jár;

- egymáshoz közel eső, önálló hőenergetikai rendszerrel rendelkező épületek épületegyüttessé alakítása, közös hőenergetikai rendszer megvalósításával, amennyiben a fejlesztés utáni közös hőenergetikai rendszerrel rendelkező épületegyüttes összesített számított energiafogyasztása kevesebb, mint a fejlesztés előtti állapotban lévő épület ek energiafogyasztása, vagyis az egyesítés energia megtakarítással jár;

- épületgépészeti intelligens szabályzási rendszerek kiépítése, fejlesztése (épületek energetikai szabályzását, vezérlését biztosító rendszerek fejlesztése, hiányuk esetén ezek kiépítése, az ehhez szükséges mérési pontok kialakítása, központi épületenergiamenedzsment rendszerek kialakítása, a mérési eredmények gyűjtését, feldolgozását, megjelenítését biztosító fejlesztések megvalósítása).

b) Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület NEM esik legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába. Műemlék vagy helyi védelem alatt álló épületek esetén ilyen esetben a felhívás 3.4.1.1/12 és 13) pontjában leírtak szerinti mértékben kell a 3.1.1/a) pontban előírt tevékenységet elvégezni:

- napsugárzás energiatartalmát hasznosító berendezés és a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése; statikai szakvélemény alapján a tetőszerkezet érintett teherhordó elemeinek megerősítése; az épületgépészeti rendszerben működéshez szükséges eszközök, berendezések telepítése (pl.: kollektorköri vezérlőegység, termosztatikus szabályozószelep, tágulási tartály, hőcserélős melegvíztároló, hőátadó rendszer gépészeti elemei, szigetelt csővezeték rendszer, szivattyúk).

c) Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület NEM esik legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába. Műemlék vagy helyi védelem alatt álló épületek esetén ilyen esetben a felhívás 3.4.1.1/12 és 13) pontjában leírtak szerinti mértékben kell a 3.1.1/a) pontban előírt tevékenységet elvégezni:

- Primer és szekunder oldalak kialakítása; beüzemelés, hőszivattyú energiaellátását biztosító energiavételezési pont(ok) kialakítása, szabályzó rendszer kialakítása, monitoring rendszer kialakítása és telepítése, amellyel a COP, SPFprim értékek számíthatók és ellenőrizhetők; Thermal Response Test (TRT) elvégzése, a berendezés telepítése.

d) Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése (a felhívás 3.3/j) pontjában leírtak kivételével), amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület NEM esik legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai

jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába, továbbá ezen tevékenységekre más konstrukcióból nem igényeltek támogatást. (Nyilatkozattal szükséges igazolni, hogy a csatlakozás nem a felhívás 3.3./j. pontjában leírt módon valósul meg!) Műemlék vagy helyi védelem alatt álló épületek esetén ilyen esetben a felhívás 3.4.1.1/12 és 13) pontjában leírtak szerinti mértékben kell a 3.1.1/a) pontban előírt tevékenységet elvégezni:

- Bekötővezeték megépítése a primer oldali hőfogadóig;

- Primer oldali hőfogadó rendszer kialakítása/felújítása beleértve a hőellátó rendszerhez (szekunder rendszer) való csatlakozás kiépítését.

- Az erőművi, ipari hulladékhő (pl. kondenzációs hő, füstgázhő, sarjúgőz…stb.), mint alternatív energiaforrás hasznosítása

A felhívás keretében önállóan nem, csak legalább a 3.1.1./a); b); c); d); e); f) tevékenység valamelyikével együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:

e) Az adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése:

- Világítótest és kapcsolódó villamos és rögzítő szerkezeti elemek beszerzése, beszerelése;

- Az érvényben lévő előírásoknak nem megfelelő, meglévő elektromos vezeték-szakaszok felújítása, cseréje (új vezetékszakaszok kiépítése nem támogatható);

- Vezérlés, automatika beszerzése, beépítése;

- Intelligens világítási rendszerek kiépítése.

f) Központi szellőző- és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése:

- meglévő, központi szellőző- és légkondicionáló berendezések korszerűsítése vagy cseréje;

- hővisszanyerő berendezés beépítése;

- hővisszanyerős szellőzőrendszer kiépítése

- légcsatornák, vezetékek felújítása, szigetelése illetve, indokolt esetben, cseréje;

- nyílászáró cseréhez kapcsolódóan fellépő, az adott támogatható funkciót ellátó helyiségben már meglévő, speciális tevékenységek (pl. vegyi fülkék, laborok) folytatásához, gázterv alapján igazoltan előírt, helyi hő és füstelszívó rendszer kiépítése

 

Nem támogatható tevékenységek

A felhívás keretében a 3.1.1. - 3.1.2. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:

a) Épület kizárólag bizonyos határoló szerkezeti elmeinek felújítása, amennyiben az épület egészére vonatkozóan a felújítás mértéke ezáltal nem éri el a felhívás 3.4.1.1/39) pontja értelmében a jelentős felújítás mértékét. Kivéve a műemlék vagy helyi védelem alatt álló épületek (felhívás 3.4.1.1/12 és 13) pontja értelmében), illetve a felhívás 3.4.1.1/6) pontja alá tartozó épületek esetében;

b) Oktatási intézményeknél a szorosan vett oktatási tevékenységén túlmutató, gazdasági jellegű tevékenységhez (pl. kereskedelmi célú K+F tevékenységek, forprofit alapon helyiségek bérbeadása, stb.) hasznosított épületének illetve épületrészének energetikai felújítása;

c) Új épület építése, kivéve 50 nm-nél kisebb méretű, az esetlegesen alkalmazott biomassza tárolásához, vagy az alkalmazott technika védelméhez szükséges, fűtetlen, vagy a technika védelméhez szükséges mértékben temperált melléképületek;

d) Északra néző homlokzatokon külső árnyékolók vagy árnyékvető szerkezetek létesítése (kivéve auditori állásfoglalás esetét - lásd a felhívás 3.4.1.1/44) pontja);

e) Biztonságtechnikai elemek (kaputelefon-rendszer, hangosítás, biztonsági kamerarendszer, stb.) beszerzése és telepítése;

f) Split- vagy ablakklímák beépítése, cseréje, korszerűsítése, felújítása;

g) Gépjárművek, mobil anyagmozgató- vagy munkagépek beszerzése;

h) SEAP felülvizsgálata és átdolgozása, amennyiben a 2007-2013 vagy a 2014-2020 tervezési időszakban és/vagy SECAP kidolgozása amennyiben a 2014-2020-as tervezési időszakban erre a célra az önkormányzat támogatást kapott bármely más operatív program keretében. A SEAP rendszeres felülvizsgálatára és átdolgozására és a SECAP kidolgozására vonatkozó támogathatósági feltételeket a 3.1.1/g) pont tartalmazza;

i) Olyan tevékenység, amely szerepel a támogatható tevékenységek között, de a projekt által érintett épületet vagy berendezést figyelembe véve, a 2007-2013 időszakban, ROP vagy KEOP forrásból, vagy a 2014-2020 időszakban TOP forrásból már támogatásban részesült ugyanaz a tevékenység, és amelynek a fenntartási időszaka még nem zárult le;

j) A 3.1.1/f) és 3.1.2.2/d) tevékenység esetén a távhőszolgáltatói működési engedéllyel rendelkező távhőszolgáltató által működtetett távhőrendszerre történő csatlakozás;

k) Állékonysági problémával rendelkező épület energetikai korszerűsítése. Abban az esetben lehet ilyen épületen energetikai korszerűsítést végrehajtani, amennyiben statikai szakvéleménnyel igazolták, hogy az épület állékonysági problémáját a fejlesztés előtt megoldották.

 

Projekt kidolgozására vonatkozó feltételek:

1) Önálló energetikai rendszerrel rendelkező épület, vagy épületegyüttes épületenergetikai korszerűsítése támogatott, és lehetőség van „Összetett beruházás”-ra is (Lásd a fogalomjegyzék: Projekt, Épületegyüttes, Összetett beruházás értelmezését) Ezen felül is olyan, meglévő épületeket és csatlakozó infrastruktúrájukat célozza a Felhívás, amelyek a nagyközönség számára látogathatóak, ezzel is elősegítve a szemléletformálást, a műszaki információk, tapasztalatok terjesztését, mely szintén a program egyik feladata.

2) Energetikai központú felmérésen és számításokon alapuló projektek kidolgozása támogatott. Cél olyan, energetikai felülvizsgálatokra alapozott, energetikai szakemberek dokumentált javaslataira épülő komplex felújítások kivitelezése, ahol a szakemberek által adott javaslatok, a helyi adottságok, a célszerűség és a költséghatékonyság alapján választják ki a döntéshozók a felhasznált technológiákat.

3) Jelen felhívás keretében kizárólag az alábbi intézményeknek (funkcióknak) helyt adó épületek és kapcsolódó infrastruktúrájuk energiahatékonysági fejlesztése és/vagy megújuló energia-felhasználásának növelése támogatható: (Amennyiben a jelenlegi funkció nem támogatható, de támogatható funkcióra való átállás tervezett, úgy a tervezett funkcióváltást legkésőbb az „Engedélyeztetési eljárások lefolytatása és a műszaki tervek elkészítése” mérföldkőnél igazolni szükséges.

a) Alap- és középfokú, oktatási intézmények és kapcsolódó épületeik: iskolaépület, kollégium, tornaterem, tanműhely;

b) Kulturális és művészeti oktatást végző intézmények;

c) Művelődési házak, színházak, egyéb, rendszeresen használt közösségi terek;

d) Kulturális-, tudományos kiállítótermek, múzeumok, könyvtár, levéltár;

e) Klubok, foglalkoztatók;

f) Közigazgatási funkciót ellátó hivatali intézmények;

g) Idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona, valamint hajléktalanok otthona;

h) Közcélú, nem professzionális sporthoz kötődő sportlétesítmények, fedett uszodák, közcélú szabadidős létesítmények;

i) TOP 4.1.1 felhívásban támogatható funkciók (háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás; fogorvosi alapellátás; alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás; védőnői ellátás; iskola-egészségügyi ellátás);

j) TOP 4.2.1 felhívásban támogatható funkciók (étkeztetés; közösségi ellátások; házi segítségnyújtás támogató szolgáltatás; utcai szociális munka; nappali ellátás, család- és gyermekjóléti szolgálat/központ);

k) TOP 1.4.1 felhívásban támogatható funkciók (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde; óvoda; óvoda-bölcsőde, mint többcélú intézmény).

l) Többségi önkormányzati, vagy többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, gazdasági tevékenységéhez (azaz for-profit tevékenységhez) nem köthető kiszolgáló épületei

m) Szociális ellátórendszer keretében finanszírozott támogatott lakhatás, mint szakosított ellátási forma céljára szolgáló lakás, épület

Abban az esetben, ha a TOP 4.1.1, 4.2.1 és 1.4.1 felhívások valamelyikét tekintve, csak és kizárólag az adott felhíváson belül felsorolt funkciók kerülnek ellátásra egy önálló energetikai rendszerrel rendelkező különálló épületben -ami többségi önkormányzati és/vagy többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok) tulajdonában áll-, akkor ezen épület esetén kizárólag az épület energetikai korszerűsítésére vonatkozó tevékenységek (energiahatékonysági fejlesztések, megújuló energia felhasználás) a támogatást kérelmező döntése alapján vagy:

I. A releváns TOP 4.1.1; 4.2.1 vagy 1.4.1 felhívás keretén belül kerülhetnek támogatásra. Ez esetben a támogatást igénylőnek a releváns felhívásra vonatkozó támogatási kérelem benyújtása során nyilatkoznia kell, hogy a beruházás révén megvalósítani kívánt épületenergetikai korszerűsítés(ek) (energiahatékonysági fejlesztések, megújuló energia felhasználás) vonatkozásában nem vesz igénybe a 2014-2020-as tervezési időszak TOP 3.2.1 felhívásából támogatást, továbbá nyilatkozik, hogy ezen épületenergetikai korszerűsítés(eke)t és azok költségeit, számláit elkülöníthetően tartja nyilván.

vagy

II. A tárgyi TOP 3.2.1 felhívás keretén belül kerülhetnek támogatásra. Ez esetben a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtása során nyilatkoznia kell, hogy a beruházás révén megvalósítani kívánt épületenergetikai korszerűsítés(ek) (energiahatékonysági fejlesztések, megújuló energia felhasználás) vonatkozásában nemvesz igénybe a 2014-2020-as tervezési időszak releváns TOP 4.1.1; 4.2.1; 1.4.1 felhívásából támogatást.

 

A projekt területi korlátozása

A megvalósítás helyszíne a kevésbé fejlett régiók vonatkozó terület-specifikus melléklet szerinti megyéjének a települései, kivéve a megyei jogú városok területe. A helyi önkormányzatok megyei jogú városok területén elhelyezkedő többségi tulajdonú épületei a célterület részét képezik.

 

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

-       Helyi önkormányzatok kivéve a megyei jogú város önkormányzatát (GFO 321)

-       Területi (megyei) önkormányzat (GFO 321)- kizárólag a 3.1.1/g. tevékenység vonatkozásában konzorciumvezetői státusszal

-       Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 322)

-       Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37);

-       Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)

-       Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (GFO 11; 572; 573; 575; 576).

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklete, A nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről 2014-2020 programozási időszak 3.8.2.5 pontjában meghatározott tevékenységek megvalósítására:

- Területi (megyei) önkormányzat (GFO 321)- az „önállóan nem” kitétel nem vonatkozik rá

- Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)

- Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572; 573; 575; 576; GFO 599), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni

részesedéssel rendelkezik.

- Vállalkozás (GFO 11), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

 

Támogatásban nem részesíthetők köre

Az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:

a. amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban. Az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg

támogatás azon támogatási kérelemre:

  1. Amely azon tevékenység megvalósítására irányul, amely korábban az államháztartás alrendszereiből, vagy a Strukturális Alapokból a támogatási kérelemben tervezett tevékenység megvalósítására vonatkozóan támogatásban részesült és annak kötelező fenntartási időszaka még nem járt le. Ez alól kivételt képez, ha a jelen Felhívásra benyújtandó fejlesztési igény a korábban fejlesztett tevékenység minőségi fejlesztésére irányul a korábbi projekt eredményeinek fenntartásával. A korábbi pályázati konstrukciók bemutatását és a jelen fejlesztéstől való lehatárolását a megalapozó dokumentumban vagy a projekt adatlapon szükséges bemutatni.

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.

 

Kiválasztási eljárásrend

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 57/A. § (2) alapján területi kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra.

A projektekről standard eljárásban születik döntéshozatal.

A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője szakaszos elbírálással dönt.

Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra.

Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van szóbeli egyeztetésre.

Az irányító hatóság a támogatási kérelmekről való döntés megalapozására Döntés-előkészítő Bizottságot hív össze.

Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF 3. pontjában (A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja) találhatóak.

 

A támogatás formája

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

 

A támogatás mértéke, összege

a. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.

b. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

 

Előleg igénylése

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 100 %-a központi, helyi önkormányzati vagy

köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett

a) a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy

b) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötszázmillió forintot.

Az a) vagy b) pont nem teljesülése esetén a felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.

 

A felhívás tervezete ide kattitva tölthető le.

 

Észrevételeivel, kérdéseivel kérjük forduljon bizalommal munkaszervezetünkhöz!