Társadalmi egyeztetésen a TOP-3.2.2-16 Önkormányzati közcélú megújuló energiaellátás című felhívás

  • Nyomtatás

A felhívás célja

A felhívás célja ezért a szükséges térségi és települési jelentőségű, de kisebb léptékű, települési és településközi koordinációt igénylő, a saját (közcélú) energiaigény kielégítésére szolgáló megújuló energiaforrásokból nyert energia termelését és helyi felhasználását célzó komplex projektek támogatása, az alábbi feltételeknek megfelelően:

 

- Többségi önkormányzati és/vagy többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tulajdonában lévő épületek, illetve infrastrukturális létesítmények saját (közcélú) energiaigényének kielégítése megújuló energiaforrásokból nyert energiával, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (a továbbiakban: ÜHG) kibocsátás csökkentését szolgálják.

- továbbá a fejlesztések eredményeképpen helyi termelési folyamatok indulhatnak be és így közvetetten új munkahelyek jönnek létre.

Tárgyi felhívás a területi szereplők Kormány által elfogadott integrált területi programjainak a megvalósítását szolgálja.

 

A rendelkezésre álló forrás

A területi egység számára rendelkezésre álló forrás meghatározása a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található. Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és

Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összes elszámolható költség alapon 4 900 millió Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 9 - 21 db.

 

Önállóan támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

a) Saját (közcélú) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése biomassza alapú megújuló energiával

Fosszilis tüzelőanyagot és a vegyes szén-biomassza alapanyagot használó fűtőművek/erőművek átállítása tisztán biomassza alapú hő/ villamos energia/ kapcsolt hő és villamos energia termelésre/ vagy új biomassza alapú fűtőművek/erőművek létrehozása/ vagy már meglévő, olyan biomasszát is felhasználó megújuló alapú fűtőművek/erőművek-re való csatlakozás megteremtése, ahol az energiaellátásba bevonni kívánt épületek energiaellátását (tehát az adott hő körzet ellátását) ezen biomassza is biztosítja, így az épületek fosszilis energiájának kiváltását ezen biomassza biztosítja, az indikátorok teljesítése érdekében (a felhívás 3.3./i) pontjában leírtak kivételével). Meglévő rendszerre való csatlakozás feltétele minden esetben az, hogy az energiatermelő rendszer üzemeltetése a felhívás 3.4.1.1./11) pontja alapján történjen!

- Fűtőművi/erőművi egység létesítése vagy átalakítása szilárd biomassza-alapú üzemvitelűre, a szükséges rendszertechnikai átalakításokkal. (Felhasznált biomassza a 2009/28/EK irányelv (RED) 2. cikk e) bekezdése alapján: a mezőgazdaságból - a növényi és állati eredetű anyagokat is beleértve -, erdőgazdálkodásból és a kapcsolódó iparágakból - többek között a halászatból és az akvakultúrából - származó, biológiai eredetű termékek, hulladékok és maradékanyagok biológiailag lebontható része, valamint az ipari és települési hulladék biológiailag lebontható része);

- A fűtőművi/erőművi egységtől a termelt villamos energia eljuttatása az energiaellátásba bevonni kívánt épületekhez való kapcsolódási pont(ok)ig és/vagy a szolgáltatói villamos hálózati csatlakozási pontig (a csatlakozási pont kialakításával), és/vagy az előállított hőmennyiség hőfogyasztókhoz való eljuttatása a szekunder hálózatra történő kapcsolódási pont(ok)ig, (a csatlakozási pontok kialakításával), és/vagy már meglévő, biomasszát is felhasználó megújuló alapú fűtőművek/erőművek-re való csatlakozás kiépítése, (vezeték kiépítése, a csatlakozási pont kialakításával). Meglévő rendszerre való csatlakozás feltétele

minden esetben az, hogy a energiatermelő rendszer üzemeltetése a felhívás 3.4.1.1/11) pontja alapján történjen! Egymáshoz közel elhelyezkedő intézmények esetében egyedi hőkörzet is kialakítható több, fosszilis alapon működő intézmény összekötése és megújuló energia alapú energiaellátásra helyezése lévén;

- Az energia-termelési adatokat és az épületek fogyasztását (hő és/vagy villamos energia) mérő- rögzítő berendezések beépítése.

b) Saját (közcélú) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése geotermikus energiával

I. Meglévő geotermális kút vízhozamának növelésére települő fűtőmű/erőmű létesítése, vagy a meglévő kút mellé egy új geotermális kútra települő fűtőmű/erőmű létesítése, amennyiben a meglévő kút vízhozamának bővítése helyett ez fenntartható módon, gazdasági és műszaki szempontból egyaránt alátámasztottan indokoltabb megoldást jelent. Geotermikus szakmérnök (A 40/2010 (V.12.) KHEM rendelet alapján a ’Geotermikus energia földtana’ területére kiadott szakértők jegyzékében szereplő szakértő) általi nyilatkozatba kell foglalni, hogy a meglévő kút vízhozamának a növelését választják, vagy a meglévő kút nem megfelelősége miatt igazoltan magasabb hozammal és/vagy hőmérséklettel rendelkező új geotermális kutat kívánnak létesíteni. Mindkét esetben alapos indoklással kell alátámasztani a választást. Amennyiben jelenleg nem rendelkeznek geotermális kúttal, úgy új geotermális kút fúrására települő geotermális fűtőmű/ erőmű kialakítása. Geotermikus szakmérnök általi nyilatkozatba kell foglalni, hogy a létesítendő geotermális kút megfelelő hozammal és hőmérséklettel fog rendelkezni az fűtőmű/erőmű kialakításához. Olyan geotermikus energiát is felhasználó megújuló alapú fűtőművek/erőművek-re való csatlakozás megteremtése, ahol az energiaellátásba bevonni kívánt épületek energiaellátását (tehát az adott hő körzet ellátását) ezen geotermikus energia is biztosítja, így az épületek fosszilis energiájának kiváltását ezen geotermikus energia biztosítja, az indikátorok teljesítése érdekében (a felhívás 3.3./i) pontjában leírtak kivételével). Meglévő rendszerre való csatlakozás feltétele minden esetben az, hogy az energiatermelő rendszer üzemeltetése a

felhívás 3.4.1.1/11) pontja alapján történjen!

- A geotermális fűtőművi/erőművi egységtől a termelt villamos energia eljuttatása azenergiaellátásba bevonni kívánt épületekhez való kapcsolódási pont(ok)ig és/vagy a villamoshálózati csatlakozási pontig (a csatlakozási pont kialakításával), és/vagy az előállítotthőmennyiség hőfogyasztókhoz való eljuttatása a szekunder hálózatra történő kapcsolódásipont(ok)ig, (a csatlakozási pontok kialakításával) és/vagy már meglévő, geotermikus energiátis felhasználó megújuló alapú fűtőművek/erőművek-re való csatlakozás kiépítése, (vezetékkiépítése, a csatlakozási pont kialakításával). Meglévő rendszerre való csatlakozás feltételeminden esetben az, hogy az energiatermelő rendszer üzemeltetése a felhívás 3.4.1.1/11)pontja alapján történjen!
- Egymáshoz közel elhelyezkedő intézmények esetében egyedi hőkörzet is kialakítható több,fosszilis alapon működő intézmény összekötése és megújuló energia alapú energiaellátásra
helyezése lévén.
- Visszasajtoló kút fúrása a meglévő vagy az új termelő geotermális kút kitermeltvízmennyiségének a visszasajtolására.
- Meglévő, ám nem hasznosított termálkút vizsgálata, felújítása, vízkúttá alakítása, ésvisszasajtoló kút létesítése (geotermikus kútpár kialakítása meglévő termálkútfelhasználásával),
- Kútgeofizikai felmérés, mintavétel, laboratóriumi vizsgálatok;
- Fluidum kitermelő rendszer, felhasználókhoz történő hőszállító rendszer kialakítása ésbővítése;
- Kísérőgáz energetikai hasznosítása, ami önmagában nem támogatható, csak kapcsolttevékenységként, de akkor is csak abban az esetben, ha fosszilis energia kiváltásához járulhozzá és ezáltal CO2 kibocsátás csökkentést eredményez;
- Ideiglenes tárolómedence kialakítása, ideiglenes vízelhelyező rendszer kialakítása,összhangban a vízgazdálkodási törvény vonatkozó rendelkezéseivel;
- Geológiai vizsgálatok, szeizmikus mérések és hidrogeológiai, hőterjedési modellek készítése
- Kútfej kialakítása és az ahhoz szükséges építmény (Pl. mérési állomás) és/vagy gépészetiberuházások;
- A geotermikus hasznosításhoz szükséges műszaki, gépészeti tervek, mintavizsgálatok,műszaki tervek elkészítése, valamint a fogyasztók rendszerbe történő bekapcsolása;
- A geotermikus energia-termelési adatokat és az épületek fogyasztását (hő és/vagy villamosenergia) mérő-rögzítő berendezések beépítése.

II. Kettő vagy több önálló energetikai rendszerrel rendelkező épület geotermikus (termálvízből hőszivattyúval kinyerhető) energiával történő ellátása közös vagy épületenkénti hőszivattyú(k) telepítésével, a geotermális energia eljuttatásával az energiaellátásba bevonni kívánt épületekhez való kapcsolódási pont(ok)ig (hőszivattyúkig). A rendszer üzemeltetése a felhívás 3.4.1.1/11) pontja alapján kell, hogy történjen, valamint a felhívás 3.4.1.1/24) pontjában foglaltak alapján gazdaságilag megtérülő beruházásnak kell lennie.

c) Napenergia alapú villamos erőművek létrehozása saját (közcélú) villamosenergia-igény kielégítése céljából

- Napenergia hasznosító berendezések és azok rögzítő, tartó rendszere, a tetőszerkezeti teherhordó elemek megerősítése, a villamos hálózati csatlakozáshoz és a rendszerrel való műszakilag biztonságos működéshez szükséges eszközök és hálózati elemek (Pl. napelemek, tartó eszközök, állványok, túlfeszültség védelmi eszközök, inverter, akkumulátor amennyiben szükséges) beépítése;

- A termelt villamos energia eljuttatása az energiaellátásba bevonni kívánt épület(ek)hez való kapcsolódási pont(ok)ig és/vagy a szolgáltatói villamos hálózati csatlakozási pontig (a csatlakozási pont kialakításával);

- A villamos energia-termelési adatokat és az épületek fogyasztását mérő-rögzítő berendezések beépítése.

- Önkormányzati infrastruktúra energiafogyasztásának és termelésének mérésére és intelligens vezérlésére szolgáló menedzsment rendszer kialakítása (smart grid központ hardver szoftver elemei) vagy az ahhoz való csatlakozás/kapcsolódás kialakítása lehetséges.

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

a) Szórt azbeszt mentesítés – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.4. fejezetében az azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek alapján;

b) Nyilvánosság biztosítása – jelen felhívás 3.4. fejezetében az nyilvánosság biztosítására vonatkozó feltételek alapján;

c) Infokommunikációs akadálymentesítés

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1./a) fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:

  1. Az energiatermelő rendszer tüzelőanyag ellátását közvetlenül biztosító, szilárd biomassza előállításához, tároláshoz szükséges logisztikai rendszerek, épületek, berendezések, gépek beszerzése.

 

Nem támogatható tevékenységek

A felhívás keretében a 3.1.1. - 3.1.2. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:

a) A 3.1.1.2./a) pontban felsorolt tevékenységhez nem kapcsolódó egyéb rendszerek, épületek, berendezések, gépek beszerzése;

b) Amorf szilíciumos vagy szerves polimer napelemek beszerelése;

c) Biomassza felhasználásra irányuló projekttípusoknál:

- az a szilárd biomassza-tüzelésű villamos erőművi egység, aminek a teljesítménye 0,5 MW vagy annál nagyobb

- az a szilárd biomassza-tüzelésű fűtőművi egység, ami csak egy épület(együttes) ellátását biztosítaná. (Ezen projektek a TOP 6.5.1-16, vagy a TOP-3.2.1-16 felhívások keretében igényelhetnek támogatást)

- nem támogatható a meglévő fosszilis (lignit, kőszén, földgáz) energiaforrást felhasználó erőműegységek vegyes tüzelésre átállása.

- biogáz alapú energiatermelés nem támogatható

d) Napenergia felhasználására irányuló projekttípusoknál:

- 50 kVA (HMKE) vagy az alatti névleges teljesítőképességű kiserőmű, és a 0,5 MW vagy azt meghaladó névleges teljesítőképességű erőmű;

- közvilágításra történő termelés.

e) Geotermikus energia felhasználására irányuló projekttípusoknál:

- a villamos erőművi egység, aminek a teljesítménye 0,5 MW vagy annál nagyobb

f) Az építési, szerelési munkálatok logisztikájához kapcsolódó ideiglenes épületek, tevékenységek.

g) Gépjárművek, mobil anyagmozgató- vagy munkagépek beszerzése.

h) Olyan tevékenység, amely szerepel a támogatható tevékenységek között, de a projekt által érintett épületet vagy berendezést figyelembe véve, a 2007-2013 időszakban, ROP vagy KEOP forrásból, vagy a 2014-2020 időszakban TOP forrásból már támogatásban részesült ugyanaz a tevékenység, és amelynek a fenntartási időszaka még nem zárult le.

i) A 3.1.1./a) és 3.1.1./b) tevékenységek esetén a távhőszolgáltatói működési engedéllyel rendelkező távhőszolgáltató által működtetett távhőrendszerre történő csatlakozás és a távhőrendszerről való leválás sem támogatható.

 

Projektelképzelés kidolgozására vonatkozó követelmények:

1) Kisebb léptékű komplex térségi energetikai fejlesztés támogatott. Cél az olyan kettő vagy több -önálló energetikai rendszerrel rendelkező- épület és/vagy épületegyüttes (Lásd a fogalomjegyzék: Projekt, Épületegyüttes értelmezését) megújuló energiaellátásának megvalósítása (energiatermelő rendszerek kialakítása), amelyek a térségi energiapotenciál, különösen a megújuló energiaforrások belülről fakadó kiaknázására, az autonóm energiaellátás egyéni és közösségi szintű megvalósítására irányulnak, és a nagyközönség számára megtekinthetők, ezzel is elősegítve a szemléletformálást, a műszaki információk, tapasztalatok terjesztését, mely szintén a program egyik feladata.

2) A helyben elérhető megújuló energiaforrások hasznosítása támogatott. Cél az olyan energiatermelő rendszerek megvalósítása, melyek helyi nyersanyagokat, mint megújuló energiaforrásokat hasznosítanak, így környezetkímélő, független és hosszú távon is fenntartható energiaellátást biztosítanak.

3) Energetikai központú átvilágításon és számításokon alapuló projektek kidolgozása támogatott. A cél olyan, energetikai szakemberek dokumentált javaslataira épülő energiatermelő rendszerek létrehozása, ahol a helyi adottságok, a célszerűség és költséghatékonyság alapján választják ki a felhasznált technológiákat és berendezéseket önkormányzatok közcéllal működtetett intézményeinek.

4) A megújuló energiaforrást alkalmazni kívánó épületnek –amennyiben a megújuló energiával fűtési energiaigény kielégítése is a cél- legalább meg kell felelnie a felhívás megjelenésekor hatályban lévő 176/2008. (VI.30) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról (továbbiakban: Tanúsítási Kormányrendelet) szerinti „FF – átlagos” kategóriának. Az összes megújuló energiafelhasználásba bevonni kívánt

épületnek rendelkeznie kell energetikai tanúsítvánnyal, mely a fenti tényezőn túl az épület primer energiafelhasználását is ismerteti. Csak a 176/2008 (VI.30.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó épületek vonhatók be az energiaellátásba, tekintettel a rendelet 1. § (2) bekezdésében foglaltakra és a jelen felhívás 3.4.1.1./6) pontjában leírtakra. Műemlék és vagy helyi védelem alatt álló épület esetén felújítás alá vonható épületelemek megfelelnek a 176/2008. (VI.30) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak. (3.1.1./c. tevékenység esetén

nem releváns az „FF”-kategóriának való megfelelés és az energetikai tanúsítvány benyújtása sem, amennyiben csak villamos energiaigény kielégítése tervezett)

5) Jelen felhívás keretében kizárólag az alábbi, többségi önkormányzati tulajdonú, vagy többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság birtokában lévő, közcéllal működtetett (lásd továbbá ezen fejezet 11) pontja) alábbi intézményeknek helyt adó épületek és kapcsolódó infrastruktúrájuk saját (közcélú) energiaigényének kielégítése támogatott:

a) Alap- és középfokú, oktatási intézmények és kapcsolódó épületeik: iskolaépület, kollégium, tornaterem, tanműhely;

b) Kulturális és művészeti oktatást végző intézmények;

c) Művelődési házak, színházak, egyéb, rendszeresen használt közösségi terek;

d) Kulturális-, tudományos kiállítótermek, múzeumok, könyvtár, levéltár;

e) Klubok, foglalkoztatók;

f) Közigazgatási funkciót ellátó hivatali intézmények;

g) Idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona, valamint hajléktalanok otthona;

h) Közcélú, nem professzionális sporthoz kötődő sportlétesítmények, fedett uszodák, közcélú szabadidős létesítmények;

i) Szociális-, egészségügyi- és köznevelési, óvodai, bölcsődei szolgáltatást végző intézmények.

j) Szociális ellátórendszer által keretében finanszírozott támogatott lakhatás, mint szakosított ellátási forma céljára szolgáló lakás, épület

 

A projekt területi korlátozása

A megvalósítás helyszíne a kevésbé fejlett régiók vonatkozó terület-specifikus melléklet szerinti megyéjének a települései, kivéve a megyei jogú városok területe. A helyi önkormányzatok megyei jogú városok területén elhelyezkedő többségi tulajdonú épületei a célterület részét képezik.

 

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

-          Helyi önkormányzatok kivéve a megyei jogú város önkormányzatát (GFO 321)

-          Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 322)

-          Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37);

-          Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)

-          Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (GFO 11; 572; 573; 575; 576), kivéve a távhőszolgáltatást végző többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklete, A nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről 2014-2020 programozási időszak 3.8.2.5 pontjában meghatározott tevékenységek megvalósítására:

- Területi (megyei) önkormányzat (GFO 321)- az „önállóan nem” kitétel nem vonatkozik rá

- Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)

- Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572; 573; 575; 576; GFO 599), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

- Vállalkozás (GFO 11), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

 

Támogatásban nem részesíthetők köre

Az ÁÚF Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok szerint nem nyújtható támogatás azon támogatási kérelem részére:

-          amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban.

Az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon támogatási kérelemre:

a) Amely azon tevékenység megvalósítására irányul, amely korábban az államháztartás alrendszereiből, vagy a Strukturális Alapokból a támogatási kérelemben tervezett tevékenység megvalósítására vonatkozóan támogatásban részesült és annak kötelező fenntartási időszaka még nem járt le. Ez alól kivételt képez, ha a jelen Felhívásra benyújtandó fejlesztési igény a korábban fejlesztett tevékenység minőségi fejlesztésére irányul a korábbi projekt eredményeinek fenntartásával. A korábbi pályázati konstrukciók bemutatását és a jelen fejlesztéstől való lehatárolását a megalapozó dokumentumban vagy a projekt adatlapon szükséges bemutatni.

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.

 

Kiválasztási eljárásrend

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 57/A. § (2) alapján területi kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra.

A projektekről standard eljárásban születik döntéshozatal.

A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője szakaszos elbírálással dönt.

Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra.

Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van szóbeli egyeztetésre.

Az irányító hatóság a támogatási kérelmekről való döntés megalapozására Döntés-előkészítő Bizottságot hív össze.

Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF 3. pontjában (A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja) találhatóak.

 

A támogatás formája

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

 

A projekt maximális elszámolható összköltsége

Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.

 

A támogatás mértéke, összege

a. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra .

b. A támogatás maximális adható mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

c. A 3.1.1/c tevékenységnek a 3.4.1.1/26/II. pontja szerinti megvalósítása esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 60%-a:

ca) ha a környezetvédelmi beruházási költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként vagy egy már működő létesítmény új, jól azonosítható többletkomponenseként meghatározható.

cb) Ha az elszámolható költség az ca) pont szerint nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének és egy, a támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás költségének a különbsége számolható el.

A támogatási intenzitás a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 64. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető:

A támogatási intenzitás:

A) az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban,

B) a Közép-Dunántúl régióban,

C) a Nyugat-Dunántúl régióban, megvalósuló beruházás esetén 15 százalékponttal növelhető.

 

Előleg igénylése

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 100 %-a központi, helyi önkormányzati vagy

köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett

a) a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy

b) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötszázmillió forintot.

Az a) vagy b) pont nem teljesülése esetén a felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén, de legfeljebb egymilliárd forint.

 

A felhívás tervezete innen tölthető le.

 

Észrevételeivel, kérdéseivel kérjük forduljon bizalommal munkaszervezetünkhöz!