Megjelent a VP6-7.2.1.4-17 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései című felhívás

  • Nyomtatás

Felhívás célja

A felhívás célja azon tanyák infrastrukturális ellátottságának fejlesztése, amelyek villamos energia, vízellátási rendszere, vagy szennyvíz kezelése elavult, illetve nem megfelelően, vagy nem került kiépítésre. A felhívás keretében a tanyákon élő népesség életminősége és a vidék népességmegtartó képességének javulása várható.

 

A rendelkezésre álló forrás

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 8,23 milliárd Ft, célterületenként az alábbi bontásban:

1. célterület: 2 milliárd forint;

2. célterület: 6,23 milliárd forint;

A támogatott támogatási kérelmek várható száma

- 1. célterület esetében: 330-400 db;

- 2. célterület esetében: 130-200 db.

 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

Mindkét célterület esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választható):

a) háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése:

-          villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő fejlesztést.

b) háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése:

-          kútfúrás;

-          vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását;

-          háztartási törpe-vízmű.

c) háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése:

-          egyedi szennyvízkezelő berendezéssel.

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogathatóak:

2. célterület esetében:

-          generátor beszerzése.

Mindkét célterület:

a) pontja esetében:

-          Már meglévő vezetékhálózat rekonstrukciója;

b) pontja esetében:

-          Épületen belüli vízvezeték rendszer felújítása, kiépítése;

c) pontja esetében

-          A projekt megvalósításával közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület eredetivel funkcionálisan megegyező (szélesség, teherbírás, stb.) helyreállítása, szakmai indokoltság alapján;

-          Próbaüzem;

-          Az üzemeltetéssel kapcsolatos szemléletformálás, üzemelő berendezések bemutatóján részvétel, amennyiben releváns;

Az a), b) és c) pont esetében egyaránt:

-          Projektmenedzsment;

-          A támogatásból létrehozandó létesítmények kiépítéséhez és megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt beruházások megvalósítása;

-          Előkészítési tevékenységek (pl. kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése, illetékek, hatósági díjak);

-          Monitoring rendszer kiépítése (amennyiben jogszabályi előírás alapján kötelező);

-          A fejlesztéshez elengedhetetlenül szükséges berendezések elhelyezésére szolgáló helyiség kialakítása már meglévő épület bővítése, átalakítása által.

 

Nem támogatható tevékenységek

A felhívás keretében a 3.1.1.-3.1.2. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:

-          Fenntartási, karbantartási tevékenységek;

-          Jármű beszerzés;

-          A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz lerakó kialakítása, bővítése, lezárása, rekultiválása;

-          Zárt szennyvíztároló, oldómedence kialakítása;

-          Csapadékvíz-elvezető rendszer építése, bővítése, rekonstrukciója.

 

A projekt területi korlátozása

Jelen felhívásra tanyák korszerűsítésére támogatási kérelem az alábbi területi korláttal nyújtható be:Az alábbi tanyás térségek külterületein fekvő tanyák, vagyis állandó lakás célú ingatlanok:

Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes települése, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Monori

(kivéve Gyömrő), Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei járásának települései.

 

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

Támogatási kérelmet az a szervezet/személy nyújthat be, amely rendelkezik az 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerint ügyfél-azonosítóval, azaz a törvény 9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre az MVH-nál vezetett

ügyfél-nyilvántartásba vett ügyfél.

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1 mellékletében nem szereplő tanyás településeken élők, gazdálkodók:

1. célterület esetében:

Azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki:

a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január 1-től életvitelszerűen tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell igazolni, mely a kérelemhez csatolandó),

b. a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint a saját, vagy közeli hozzátartozója tulajdonában van.

2. célterület esetében:

A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 3. § (2) bekezdése szerinti települési önkormányzatok, amelyek a fejlesztés helye szerinti tanyás térségen belül helyezkednek el.

 

Támogatásban nem részesíthetők köre

Az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás a támogatást igénylő részére:

-          amennyiben tanyás térségeken kívül helyezkedik el a fejlesztés helyéül szolgáló település,

-          amennyiben a tanyás települések belterületén helyezkedik el a fejlesztendő ingatlan,

-          amennyiben olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a jelen felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban.

Nem nyújtható általános csekély összegű támogatás:

a) a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenységet végző vállalkozásoknak;

b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak;

c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak, a következő esetekben:

i. amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;

ii. amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás;

d) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;

e) ha az import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé.

Nem nyújtható mezőgazdasági csekély összegű támogatás:

a) ha a támogatás összege a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;

b) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;

c) ha az import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé.

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a Korm. r. alapján standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszosan kerülnek elbírálásra. Jelen felhívás keretében a Korm. r. 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a benyújtás első lehetséges napját követő huszonnégy hónapig van lehetőség.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. március 31. naptól 2019. április 1-ig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

Első szakasz zárása: 2017. május 2.

Második szakasz zárása: 2017. június 2.

Harmadik szakasz zárása: 2017. július 3.

Negyedik szakasz zárása: 2017. október 2.

Ötödik szakasz zárása: 2018. január 2.

Hatodik szakasz zárása: 2018. április 2.

Hetedik szakasz zárása: 2018. július 3.

Nyolcadik szakasz zárása: 2018. október 3.

Kilencedik szakasz zárása: 2019. január 2.

Tízedik szakasz zárása: 2019. április 1.

 

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke a fejlesztés helye szerinti településre vonatkozóan a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet járási kategóriáinak megfelelő besorolás alapján az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

-          1. célterület esetében maximum 6,2 millió forint;

-          2. célterület esetében maximum 50 millió forint.

b) A támogatás maximális mértéke a fejlesztés helye szerinti településre vonatkozóan az alábbiak szerint alakul:

A 290/2014 (XI. 26.)
Korm. rendelet szerinti
kategóriába tartozó
járásban lévő
település

nem
besorolt

kedvezményezett

fejlesztendő

komplex
programmal
fejlesztendő

Önkormányzati
pályázó esetén
maximális támogatási
intenzitás

75%

85%

90%

95%

Természetes személy
pályázó esetén
maximális támogatási
intenzitás

50%

55%

60%

65%


A jóváhagyható támogatási összeg alsó határa mindkét célterület esetében 200 000 forint, felső határa a 2. célterület esetében tanyánként 8 millió forint.

 

Előleg igénylése

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50%-a. Az előleg igénybevételére vonatkozó információkat az ÁÚF c. dokumentum 8.2. fejezete tartalmazza.

A felhívás és a hozzá kapcsolódó segédletek az alábbi linken érhetőek el:

 https://www.palyazat.gov.hu/vp6-7214-17-tanyk-hztartsi-lptk-villamos-energia-s-vzellts-valamint-szennyvzkezelsi-fejlesztsei

 

Észrevételeivel, kérdéseivel kérjük forduljon bizalommal munkaszervezetünkhöz!