Megjelent a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című felhívás

  • Nyomtatás

Felhívás célja

A felhívás célja a vidéki térségekben élők életminőségének a javítása, a lakosság egészséges, jó minőségű élelmiszerrel való ellátása, a helyi termelők piacra jutásának elősegítése, a helyi alapanyagok felhasználásának támogatása, ezen keresztül a helyi gazdaság fejlesztése.

 

A rendelkezésre álló forrás

A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználását célzó 6-os prioritáshoz , illetve az abból képzett 6/B fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 12,64 milliárd Ft, célterületenként az alábbi bontásban:

1. célterület: 3,54 milliárd forint;

2. célterület: 9,1 milliárd forint.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma az 1. célterület esetében: 70 - 100 db;

A támogatott támogatási kérelmek várható száma a 2. célterület esetében: 460 - 520 db.

 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

Helyi termelői piac vagy vásártér fejlesztése (1. célterület) esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választandó):

a. fedett és fedetlen elárusítóhelyek felújítása, kialakítása;

b. üzlethelyiségek felújítása, kialakítása;

c. piaci, vásári szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek (pl. hűtőkamra, raktár, stb.) felújítása, kialakítása.

Közkonyha fejlesztése (2. célterület) esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választandó):

a. étkeztetéshez szükséges tálaló-, melegítő-, főzőkonyha fejlesztése, kialakítása;

b. raktár, hűtőkamra felújítása, kialakítása;

c. étkező helyiség férőhelyének bővítése;

d. konyhai gépek, eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak, hűtő- és csomagolástechnika beszerzése.

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

Mindkét célterület esetében:

-          szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítása (amennyiben nincs még ilyen);

-          akadálymentesítés (amennyiben nincs még ilyen);

-          tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

Mindkét célterület esetében:

a. szociális és hatósági helyiségek felújítása, kialakítása;

b. szükséges kiegészítő infrastruktúra kiépítése: villamos energia- és vízellátáshoz kapcsolódó hálózat, szennyvízelvezetés fejlesztése, kiépítése.

A felhívás keretében az alábbi, önállóan nem támogatható tevékenységek a projekt elszámolhatóköltségének maximum 20 %-áig támogathatóak:

1. célterület esetében:
· a területhez kapcsolódó út, járda, parkoló kialakítása;
· vagyonvédelmet célzó beruházás kialakítása (pl. kerítés, kamerarendszer, stb.);
· használati térelemek (pl. pad, korlát, szemetes, stb.) beszerzése;
· a mérlegelést, illetve a ki- és berakodást segítő eszközök gépek, berendezésekbeszerzése;
· parkosítás, zöldterület fejlesztése, kialakítása.

2. célterület esetében:
· étkezőbútorok beszerzése;
· étkező helyiség felújítása, férőhely bővítése;
· épület külső felújítása;
· az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöldterület, konyhakert)kialakítása, átalakítása, felújítása;
· használati térelemek (pl. pad, korlát, szemetes, stb.) beszerzése.

 

Nem támogatható tevékenységek


A felhívás keretében a 3.1.1-3.1.2 pontjainak alfejezeteiben meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:

1. célterület esetében:

  • elektromos parkoló-rendszer kiépítése;

 

2. célterület esetében:

  • új épület építése;

 

Mindkét célterület esetében:

  • járművek beszerzése.

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat kézbesítéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat kézbesítését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 24 hónap utolsó napja.

 

A projekt területi korlátozása

A beruházások megvalósítására a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken (3. és 4. számú melléklet) van lehetőség.

A Vidékfejlesztési Program értelmében nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások. Az érintett településeket a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1. számú melléklete tartalmazza.

 

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

Mindkét célterület esetében:

a. vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;

b. vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.

 

Támogatásban nem részesíthetők köre


Az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:

- a Helyi gazdaságfejlesztés című, TOP-1.1.3-15 kódszámú felhívás keretén belül ugyanezen célra támogatásban részesült az adott megvalósítási hely tekintetében;
- amennyiben az önkormányzati társulás működési területe nem kizárólag vidéki térség;
- aki olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a jelen felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
- aki részben vagy egészben olyan megvalósítási helyen kívánja a projektet végrehajtani, amely:
             o az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X.18.) FVM rendelet,

             vagy

o az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X.1.) VM rendelet alapján támogatásban részesült,

            illetve


o 2009. január 1-jét követően ugyanazon megvalósítási hely és ugyanazon tevékenység vonatkozásában uniós, illetve hazai támogatásban részesült, a fenntartási kötelezettségét nem teljesítette és/vagy annak időtartama a támogatási kérelem benyújtásáig még nem járt le.

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a Korm. r. alapján standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszosan kerülnek elbírálásra. Jelen felhívás keretében a Korm. r. 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a benyújtás első lehetséges napját követő huszonnégy hónapig van lehetőség.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 28. naptól 2019. április 30-ig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

Első szakasz zárása: 2017. május 29.

Második szakasz zárása: 2017. június 29.

Harmadik szakasz zárása: 2017. július 31.

Negyedik szakasz zárása: 2017. október 30.

Ötödik szakasz zárása: 2018. január 30.

Hatodik szakasz zárása: 2018. április 30.

Hetedik szakasz zárása: 2018. július 30.

Nyolcadik szakasz zárása: 2018. október 30.

Kilencedik szakasz zárása: 2019. január 30.

Tízedik szakasz zárása: 2019. április 30.

 

Kiválasztási eljárásrend

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a Korm. r. alapján standard kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra.

A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője szakaszos elbírálással dönt.

 

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke a felhívás célterületeit tekintve a fejlesztés helye szerinti településre vonatkozóan a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet járási kategóriáinak megfelelő besorolás alapján az alábbiak szerint kerül megállapításra:

 

A támogatás maximális

összege

Maximális támogatási

intenzitás

Maximális támogatási

intenzitás

Maximális támogatási

intenzitás

Maximális támogatási

intenzitás

A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti

kategóriába tartozó járásban lévő település

 

nem besorolt

kedvezményezett

fejlesztendő

komplex programmal fejlesztendő

1. célterület

50 millió Ft

75%

85%

90%

95%

2. célterület

20 millió Ft

75%

85%

90%

95%

 

Előleg igénylése

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a. Az előleg igénybevételére vonatkozó

információkat az ÁÚF c. dokumentum 8.2. fejezete tartalmazza.

 

A felhívás és a hozzá kapcsolódó segédletek az alábbi linken érhetőek el:

https://www.palyazat.gov.hu/vp6-721-7413-17-helyi-termkrtkestst-szolgl-piacok-infrastrukturlis-fejlesztse-kztkeztets-fejlesztse

 

Észrevételeivel, kérdéseivel kérjük forduljon bizalommal munkaszervezetünkhöz!