Módosult a GINOP-4.1.1-8.4.4-16 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel című felhívás

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Megújuló energia használatával megvalósulóépületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel” című (GINOP-4.1.1-8.4.4-16 kódszámú) felhívás a mai nappal módosult az alábbiak szerint:

 


1. A Felhívás 3.1.2. C) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek pontja kiegészült az alábbi lábjegyzettel: 


„Az épületcsoport olyan egymáshoz közel eső épületek együttese, melyeket a fejlesztés előttés/vagy után egy közös hő- és/vagy villamos energetikai rendszer lát el.”


2. A Felhívás 3.3. Nem támogatható tevékenységek b) pontja az alábbi két lábjegyzettel egészült ki:


„Lakás/lakhatási célú fejlesztésnek minősül minden olyan fejlesztés és/vagy beruházás, amelya KSH építmény jegyzékében a „11 LAKÓÉPÜLETEK” között nevesített épületek fejlesztéséreirányul. (Indokolt esetben - hiánypótlás keretében bekérésre kerülhet - az adott ingatlan KSHépítmény jegyzék alapján történő besorolását alátámasztó, a helyi Önkormányzat ÉpítésiOsztálya által kiállított igazolás.)”

„Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan a beruházás megkezdését megelőzően lakáscélúingatlannak minősül a támogatást igénylő köteles az épület fő rendeltetés szerinti jellegénekmegváltozása iránti igény benyújtásáról szóló – az illetékes földhivatal által kiállított – igazolástcsatolni a támogatási kérelemhez. Az épület fő rendeltetés szerinti jellegének megváltozásárólszóló módosított tulajdoni lapot – az ÁUF-től eltérően – legkésőbb az első kifizetésikérelemmel együtt kell benyújtani.”

 

3. A Felhívás 3.3. Nem támogatható tevékenységek c) pontja az alábbiak szerint módosult:


„Nem támogathatóak azok a projektek, melyeknél a megújuló energia hasznosításávalvillamos energiát termelő rendszer által éves szinten – szakértői számítások alapján -megtermelhető villamos energia mennyisége meghaladja az érintett épület/épületcsoportfejlesztés utáni éves villamosenergia-igényét.”

 

4. A Felhívás 3.3. Nem támogatható tevékenységek m) pontja az alábbiak szerint módosul:


„Olyan elektronikus adatgyűjtési programok vagy megoldások kutatása, fejlesztése vagy avelük kapcsolatos technikai alkalmazások, amelyek célja a Felhívás 3.3 f.), h.), j.), k.), l.) és a4.2. 1) n-o) pontokban említett tevékenységek támogatása, vagy amelynek célja azelektronikus információs hálózatokba való illegális belépés vagy az elektronikus adatokletöltésének elősegítése”

 

5. A Felhívás 3.3. Nem támogatható tevékenységek pontja a w) ponttal egészült ki:


„Amennyiben olyan tevékenység is működik az épületben/épületcsoportban, amely a felhíváskeretében nem támogatható a közös használatú, vagy nem támogatható tevékenységeknekhelyt adó helyiségek, épületrészek költségeinek arányosítására figyelemmel kell lenni.

Az alábbi módon szükséges az építési, felújítási és kapcsolódó szolgáltatási költségeketarányosítani:

A közös használatú, mindkét tevékenységhez kapcsolódó ingatlanrészekre (pl. külsőhomlokzat, tető, külső tér, fűtésrendszer) jutó kivitelezési költségek elszámolhatóak a felhívásszerint támogatott szolgáltatás- / ellátás-nyújtás helyiségének/helyiségeinek alapterületeszerint, tehát az elszámolható, támogatható épületrész, és a nem elszámolható épületrésznettó alapterületének (m2) arányában.

Közös használatú helyiségre, épületrészre jutó elszámolható költség számítása (közös helyiségek figyelembe vétele nélkül):

 

(támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség [m2]) / (támogatható+nem támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség)     [m2]

 

Pl. támogatható helyiség: 30 m2 , nem támogatható helyiség: 50 m2 , közös helyiség: 20 m2 .

Közös helyiségre jutó elszámolható költség: 30/(30+50)= 0,375; azaz a közös használatú helyiségre jutó költség 37,5%-a számolható el. A m2 alapú arányosítás nem vonatkozik a fejleszteni kívánt tevékenység végzéséhez szükséges, jogszabály vagy hatóság által előírt, adott tevékenységhez kötelezően kapcsolódó fejlesztésekre. Az arányosítás minden kivitelezési költség tekintetében kötelezően alkalmazandó, beleértve az előkészítés (pl. tervezési díjak), a szolgáltatások igénybevételének (pl. műszaki ellenőrzés) és az építés költségeit is: ezek a költségek jelen felhívás keretében a fenti százalékos aránynak megfelelően számolhatók el.”

 

6. A Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások 2. pontja az alábbiak szerint módosult:

„Egy támogatási kérelem maximum 10 db külön álló épület és/vagy épületcsoport energetikai fejlesztésére irányulhat. Közös hő- és/vagy villamos energetikai rendszer fejlesztése 1 db épületcsoport fejlesztésének tekinthető.”

A 4. c) pont az alábbi lábjegyzettel egészült ki:

„Az épület eredeti építési éve veendő figyelembe.”

Továbbá 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások kiegészült az 5. ponttal:

„Amennyiben a fejlesztést megelőzően a fejlesztendő épület/épületcsoport vagy épületrész nem rendelkezik a projekt szempontjából releváns önálló energetikai mennyiség mérővel vagy almérővel, annak beszerelése és üzembevétele a projekt fizikai befejezéséig kötelező.”

A 10. pont az alábbiak szerint módosult:

„A támogatási kérelemnek részét kell képezze a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti egyszerűsített módszerrel elvégzett számítás a fejlesztés előtti és a tervezett állapotra vonatkozóan, mely a CO2 kibocsátási értékeket is tartalmazza.”

A 27. pont az alábbiak szerint módosult:

„A Kedvezményezett a beruházással létrehozott vagyont – amennyiben az a Kedvezményezett tulajdonába, illetve vagyonkezelésébe kerül – a támogatási jogviszony ideje alatt, a fenntartási időszak végéig kizárólag a Támogató előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg. A Támogató a jóváhagyás

feltételeként kikötheti, hogy a kötelezettségek átvállalásának biztosítása érdekében a beruházással létrehozott vagyon elidegenítése esetén az új tulajdonos a Kedvezményezett helyébe – részleges elidegenítés esetén a Kedvezményezett mellé –, bérbe vagy más módon történő használatba adás esetén – e jogviszony fennállásának idejére – a Kedvezményezett mellé a Szerződésbe lépjen be, vagy a kötelezettségek átvállalásáról egyoldalú nyilatkozatot tegyen. Ezen kívül a bérbeadásra vonatkozóan az Eljárási Rend előírásait is figyelembe kell venni.”

 

7. A Felhívás 3.9. Biztosítékok köre pont az alábbiak szerint kerül kiegészítésre:

„Ezúton felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét arra, hogy a beruházás tárgya (azaz a fejlesztéssel érintett ingatlan) minden esetben bevonásra kerül a fedezeti körbe. A beruházás tárgya (az ingatlan) a futamidő végéig az MFB Zrt. jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el.”

 

8. A Felhívás 3.10. Önerő pont utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Mivel a kölcsön állami támogatásnak minősül, támogatástartalma egybeszámítandó a Felhívás keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatás támogatástartalmával és az együttes támogatástartalom vagy támogatási intenzitás összesen nem haladhatja meg az 5.3. g) pontban szereplő maximumokat. Az egyes projektek vonatkozásában a maximális támogatási intenzitás nem léphető túl, tehát amennyiben a megítélt vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön támogatástartalma vagy támogatási intenzitása eléri a maximális mértéket, a projekt a megítélt vissza nem térítendő támogatás és kölcsön összegén felül saját forrásból finanszírozandó.

 

9. A Felhívás 5.1 A támogatás formája pontban szereplő táblázat az alábbiak szerint módosul:

Kamat

2% / év

Kezelési költség

Nem kerül felszámításra.

Rendelkezésre tartási jutalék

Nem kerül felszámításra.

Előtörlesztési díj

Nem kerül felszámításra.

Késedelmi kamat

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:48
§-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat

Szerződésmódosítás díj

Nem kerül felszámításra.

Egyéb költségek

A hitelkérelem bírálatával, a Kölcsönszerződés megkötésével és módosításával, valamint a Kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj). A követelésbehajtás költségei felszámíthatók.

A kölcsön futamideje

A Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 10 év, amely az esetleges türelmi és rendelkezésre tartási idővel együtt értendő.

Rendelkezésre tartási idő:

A projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint a Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 24 hónap.

Türelmi idő:

A rendelkezésre tartás végétől számított legfeljebb 12 hónap, de legfeljebb a szerződéskötéstől számított 36 hónap utolsó napja.

 

10. A Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre pont Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége vonatkozásában az alábbi lábjegyzettel egészült ki:

 

„Pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás esetén a vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó tájékoztatási szabályokat kell alkalmazni, a kommunikációs csomagot is a vissza nem térítendő összeghez kell párosítani.”

 

11. A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pont e-beszerzésre vonatkozó része az alábbiak szerint módosult:

„E-beszerzés funkció használatára vonatkozó tájékoztatás:

A kedvezményezetteknek lehetőségük van a pályázati e-ügyintézés felület e-beszerzés funkciójának önkéntes használatára. Amennyiben a „Beszerzéseim” menüpontba az ajánlattételi határidőt megelőzően feltöltik beszerzési igényüket, úgy azok a  http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes oldalon nyilvánosan elérhetőek lesznek.

Az igényt az ajánlattételi határidőt megelőzően, az ajánlattételhez szükséges ésszerű időben javasolt feltölteni. A beszerzési igényben lehetőség van megjelölni többek között az ajánlattétel módját, határidejét, a beszerzési igény tárgyát és a teljesítési feltételeket. Felhívjuk a figyelmet, hogy az e-beszerzés funkció használata nem helyettesíti, csupán elősegítheti a szokásos piaci ár igazolására vonatkozó kötelezettségek teljesítését.”

Továbbá az 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei pont kiegészült az alábbi szövegrésszel:

„A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5 b pontja értelmében a nem közbeszerzés köteles beszerzések vonatkozásában az alábbi összeférhetetlenségi szabályok állnak fenn:

Nem független az az ajánlattevő,

a) amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési;

b) amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást igénylő/ kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik ajánlattevő szervezetében az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési; vagy

c) ha a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.”

 

12. A Felhívás 5.8 Nem elszámolható költségek köre b) pontja az alábbiak szerint módosul:

„A támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült, továbbá a Felhívás 3.3 t) pontjában szereplő beszerzések finanszírozása”

Valamint az alábbi w) ponttal egészül ki:

„A projekt megvalósításában részt vevőktől és a döntéshozatalban érintettektől és/vagy Ptk. szerinti hozzátartozóitól, valamint azok vállalkozásaitól beszerzendő eszközhöz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó bármely költség.”

 

13. A Felhívás 6. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája 6. pont az alábbiak szerint módosult:

b. pont az alábbiak szerint módosult:


„A kivitelezési munkálatokat magába foglaló, mindkét fél által aláírt feltételes vállalkozási szerződés és annak elengedhetetlen részét képező felméréseken alapuló tételes árajánlat. ”

c. pont árajánlatok tartalmára vonatkozó felsorolás az alábbiak szerint módosult:


§ „az ajánlattevő megnevezését, cégszerű aláírását, nyilatkozatát a kereskedői vagy gyártói státuszra vonatkozóan;
§ a gyártó megnevezését, származási országát;
§ az ajánlat tárgyának pontos megnevezését; típusát, a gyártó által meghatározott műszaki paramétereit, szakmai jellemzőit, rendelésre gyártott beszerzés esetén technikai feltételek és az egyedi költségkalkuláció részletes feltűntetése;
§ tartozék beszerzése esetén annak jelölését, hogy mely eszközhöz tartozik;
§ az árajánlat érvényességét és/vagy az ajánlat kiállításának dátumát, amely a támogatási kérelem benyújtását megelőző 90 napnál nem lehet régebbi;
§ az egységárat, a nettó árat, az ÁFÁ-t és a bruttó árat;
§ eszközök esetén az eszköz gyártási évét és a forgalmazó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az eszköz új;
§ ingatlan és/vagy infrastrukturális beruházás esetén a részletes építési, kivitelezési költségvetést, költségeket.
§ amennyiben az árajánlat tartalmaz betanítást, szállítást és üzembe helyezést is, kérjük ezek költségét külön feltüntetni.
§ igénybevett szolgáltatások esetén a fentieken túlmenően az árajánlatnak tartalmaznia kell az elvégzendő feladatok szakmai tartalmát, ráfordított emberhónap/embernap számot, hogy hány fő végzi az adott tevékenységet valamint, amennyiben ez az árban meghatározó, az anyagköltség becsült mértékét, valamint amennyiben az árajánlat összege egyéb költségeket is magába foglal, azok összegét és megnevezését.”

 

14. A Felhívás 6. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája 8. pont az alábbiak szerint módosult:

„Felhívjuk figyelmét arra, hogy amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz építési engedély köteles infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele a jogerős építési engedély megléte. A jogerős érvényes építési engedélyt az első kifizetési kérelemhez szükséges csatolni.

A támogatást igénylő arra vonatkozó nyilatkozatát szükséges csatolni, hogy a beruházás építési engedély köteles vagy sem. Amennyiben nem építési engedély köteles, úgy csatolni szükséges a kivitelező nyilatkozatát a munkálatok megkezdésére vonatkozóan.”

 

15. Módosult a Felhívás 2. számú melléklete

 

16. Módosult a Felhívás 4. számú melléklete:

Kiegészült a 3299 Egyéb mns feldolgozóipari tevékenységgel. Továbbá a Felhívás keretében nem támogatható tevékenységek megjelölésre kerültek.

 

17. Jogszabályváltozás miatt módosult a Felhívás 5. számú melléklete.

A módosításokat tartalmazó hivatalos közlemény az alábbi linken érhető el:

 https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-megjul-energia-hasznlatval-megvalsul-pletenergetikai-fejlesztsek-tmogatsa-kombinlt-hiteltermkkel-cm-felhvs

 

Észrevételeivel, kérdéseivel kérjük forduljon bizalommal munkaszervezetünkhöz!