Megjelent a GINOP-8.4.1/A-17 Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel című Hitelprogram termékdokumentációja

Hitelprogram célja

A Hitelprogram célja a lakossági szektor épületenergetikai beruházásaihoz szükséges forrás rendelkezésre bocsátása a lakóépületek energiahatékonyságának, valamint a lakóépületekhez kapcsolódó megújuló energiaforrás alkalmazásának növelése érdekében.

 

Hitelprogram keretösszege

105,2 milliárd forint (a társasházak és a lakásszövetkezetek részére nyújtott Kölcsönök összesen nem haladhatják meg a Hitelprogram keretösszegének 25%-át).

 

Kölcsön típusa

Éven túli lejáratú Kölcsön.

 

Kölcsönfelvevők köre

Kölcsönfelvevő lehet

1. természetes személy,

2. társasház,

3. lakásszövetkezet

a következő feltételekkel.

 

TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN

Nagykorú, cselekvőképes, magyar adóazonosító jellel rendelkező

i. olyan magyar állampolgár, vagy

ii. legalább egy éve magyarországi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az Európai Gazdasági Térség valamely más tagállamának olyan állampolgára, aki a korszerűsítésre kerülő, lakóhelyként szolgáló ingatlan (rész)tulajdonosa, feltéve, hogy az érintett ingatlan a Kölcsönfelvevő állandó lakóhelye vagy ideiglenes tartózkodási helye.

Amennyiben a hitelfelvevő a futamidő lejártakor betölti vagy már betöltötte a 75. életévét, Adóstárs bevonása kötelező. Az ilyen Adóstárs a futamidő lejáratakor a 75. életévét nem töltheti be.

 

TÁRSASHÁZ KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény szerinti társasház az érintett lakóépület közös tulajdonban lévő részei vonatkozásában.

Társasházként működő lakóépület a Hitelprogram keretében kölcsönre csak akkor lehet jogosult, ha kizárólag helyi önkormányzat, vagy kizárólag természetes személy(ek)

i. tulajdonában álló önálló lakásokra jutó tulajdoni hányadok, vagy

ii. tulajdonában álló önálló lakások m2-ben kifejezett alapterületeinek összege eléri vagy meghaladja az összes

i. önálló lakásra és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiségre jutó tulajdoni hányadok, vagy

ii. önálló lakás és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiség m2-ben kifejezett alapterületei összegének 70%-át

 

LAKÁSSZÖVETKEZET KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN

A lakásszövetkezetről szóló 2004. CXV. törvény (a továbbiakban: lakásszövetkezeti tv.) szerinti lakásszövetkezet az által fenntartott lakóépület vonatkozásában.

A lakásszövetkezet a Hitelprogram keretében kölcsönre csak akkor lehet jogosult, ha kizárólag helyi önkormányzat, vagy kizárólag természetes személy(ek) tulajdonában vagy – a lakásszövetkezeti tv. 12. § (1) bekezdésében meghatározott esetben – állandó használatában álló

i. önálló lakásokra jutó tulajdoni hányadok, vagy

ii. önálló lakások m2-ben kifejezett alapterületeinek összege eléri vagy meghaladja az összes

i. önálló lakásra és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiségre jutó tulajdoni hányadok, vagy

ii. önálló lakás és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiség m2-ben kifejezett alapterületei összegének 70%-át.

 

Hitelprogramból kizártak köre

 

TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN

A) A Hitelprogramból hiteligénylőként kizárt az a természetes személy,

1. akinek a lakossági központi hitelinformációs rendszer (a központi hitelinformációs rendszer a továbbiakban: KHR) hitelszerződés nyilvántartásában nyilvántartott hitelmulasztása a nyilvántartás szerint nem, vagy veszteségleírással rendeződött;

2. akinek az igazolt jövedelme – az Adóstársként megjelölt személyek igazolt jövedelmével együtt – nem fedezi a Kölcsön törlesztését;

3. akinek a hitelkérelem benyújtásakor érvényes bruttó minimálbér összegét meghaladó adótartozása, vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;

4. aki a hitelkérelem benyújtásakor érvényes bruttó minimálbér összegét meghaladó, 60 napon túli közüzemidíj-tartozással rendelkezik;

5. akinek vonatkozásában a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezés van folyamatban;

6. akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a finanszírozási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;

7. aki az adatszolgáltatási vagy nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget;

8. aki mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket kifejezetten azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson;

9. aki az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. § (1) bekezdése vagy más jogszabály értelmében nem részesülhet támogatásban;

10. aki a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;

11. akinek harmadik személlyel szemben olyan kötelezettsége áll fenn, amely a projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja;

12. aki a Hitelprogramban korábban nyújtott lejárt vagy nem teljesítő Kölcsönnel rendelkezik;

13. aki a jogszabályban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

 

TÁRSASHÁZ ÉS LAKÁSSZÖVETKEZET KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN

A) A Hitelprogramból hiteligénylőként kizárt az a lakásszövetkezet és társasház,

1. amely nem rendelkezik magyar adószámmal;

2. akinek a vállalkozói KHR hitelszerződés nyilvántartásában nyilvántartott hitelmulasztása a nyilvántartás szerint nem, vagy veszteségleírással rendeződött;

3. amely potenciálisan gazdaságilag nem életképes;

4. amely 60 napot meghaladó, adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozással rendelkezik, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;

5. amely 60 napot meghaladó közüzemidíj-tartozással rendelkezik;

6. amelyben tulajdonihányad- vagy m2-arányosan számolva a 90 napon túli közösköltségtartozással rendelkezők aránya eléri vagy meghaladja a 20%-ot;

7. amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a finanszírozási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;

8. amely az adatszolgáltatási vagy nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget;

9. amely mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket kifejezetten azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson;

10. amely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. § (1) bekezdése vagy más jogszabály értelmében nem részesülhet támogatásban;

11. amely nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek;

12. amely a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;

13. amelynek harmadik személlyel szemben olyan kötelezettsége áll fenn, amely a projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja;

14. amely a Hitelprogramban korábban nyújtott lejárt vagy nem teljesítő Kölcsönnel rendelkezik;

15. amely a jogszabályban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

A fentieken kívül a Hitelprogramból hiteligénylőként kizárt az olyan LAKÁSSZÖVETKEZET, amely jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll.

 

A Projektek megvalósítási helye

Azok a projektek támogathatók, amelyek megvalósítására, azaz a támogatás felhasználására Magyarország területén, a Közép-Magyarország régión kívül kerül sor. Minden esetben a projektmegvalósítás helyszíne számít.

Ingatlan típusa

Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek

Megújuló energia felhasználására vonatkozó tevékenységek

lakóépület (természetes személy hiteligénylő esetén)

igen

igen

társasházi lakóépület (társasház hiteligénylő esetén)

lakásszövetkezeti lakóépület (lakásszövetkezet

hiteligénylő esetén)

társasházi vagy lakásszövetkezeti lakás (természetes személy hiteligénylő esetén)

igen

nem

 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

 

TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN

I. Családi ház, lakóház, szabadon álló ház, sorház, ikerház, hétvégi ház és üdülőház korszerűsítése

A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek

1. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése (önállóan támogatható tevékenység);

2. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése (önállóan támogatható tevékenység);

3. az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítése (kizárólag másik, önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható);

4. fűtési és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése:

i. hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagy hatásfokú berendezésekre (pl. kondenzációs kazánok beépítése) (önállóan támogatható tevékenység);

ii. hőleadó berendezések korszerűsítése vagy cseréje (pl. felületfűtés kialakítása) (önállóan támogatható tevékenység);

iii. szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése (kizárólag az i. pont szerinti támogatható tevékenységgel együtt támogatható);

iv. automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése (önállóan támogatható tevékenység);

5. hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, VRF5 típusú hűtési rendszer kiépítése (önállóan támogatható tevékenység);

6. meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása (kizárólag másik, önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható):

i. fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje;

ii. világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energiamegtakarítást eredményeznek.

 

B) Megújuló energia felhasználására vonatkozó tevékenységek

1. napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület használatimelegvízigényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre (önállóan támogatható tevékenység);

2. brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és használatimelegvíz-igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából (önállóan támogatható tevékenység);

3. napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához (önállóan támogatható tevékenység);

4. földhő-víz, víz-víz, levegő-víz hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre (önállóan támogatható tevékenység).

 

II. Társasházi vagy lakásszövetkezeti lakás korszerűsítése

Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek

1. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése (önállóan támogatható tevékenység);

2. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése (önállóan támogatható tevékenység);

3. az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítése (kizárólag másik, önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható);

4. fűtési és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése:

i. hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagy hatásfokú berendezésekre (pl. kondenzációs kazánok beépítése) (önállóan támogatható tevékenység);

ii. hőleadó berendezések korszerűsítése vagy cseréje (pl. felületfűtés kialakítása);

iii. szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése (kizárólag a 4. i. pont szerinti támogatható tevékenységgel együtt támogatható);

iv. automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése (önállóan támogatható tevékenység);

5. hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, VRF típusú hűtési rendszer kiépítése (önállóan támogatható tevékenység);

6. meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása (kizárólag másik, önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható):

i. fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje;

ii. világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energiamegtakarítást eredményeznek.

 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

TÁRSASHÁZ ÉS LAKÁSSZÖVETKEZET KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN

 A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek

1. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése (az OTSZ-ben ismertetett tűzterjedés elleni gátak szerkezeti kialakítása támogatott költség, a helyi építésügyi hatóság előírásai alapján) (önállóan támogatható tevékenység);

2. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló nszerkezetek cseréje / energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése (önállóan támogatható tevékenység);

3. az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítése (kizárólag másik, önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható);

4. az épület közös használatú gépészeti rendszereinek (elektromos berendezések és a szellőztető rendszer berendezései) korszerűsítése vagy cseréje (önállóan támogatható tevékenység);

5. fűtési- és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése (távfűtéssel vagy házközponti fűtéssel ellátott ingatlan esetében):

i. hőtermelő berendezés korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagy hatásfokú berendezésre (pl. kondenzációs kazán beépítése) (önállóan támogatható tevékenység);

ii. hőleadó berendezés korszerűsítése vagy cseréje (pl. felületfűtés kialakítása) (önállóan támogatható tevékenység);

iii. szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése (kizárólag az 5. i. pont szerinti támogatható tevékenységgel együtt támogatható);

iv. automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése (önállóan támogatható tevékenység);

v. gőz hőhordozó közeg váltása forró vagy meleg vízre (önállóan támogatható tevékenység);

6. fűtési- és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése (egyedi fűtéssel rendelkező ingatlanok esetében):

i. hőtermelő berendezés korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagy hatásfokú berendezésre (pl. kondenzációs kazán beépítése) (önállóan támogatható tevékenység);

ii. hőleadó berendezés korszerűsítése vagy cseréje (pl. felületfűtés kialakítása) (önállóan támogatható tevékenység);

iii. szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése (kizárólag a 6. i. pont szerinti támogatható tevékenységgel együtt támogatható);

iv. automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése (önállóan támogatható tevékenység);

v. távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése (önállóan támogatható tevékenység);

7. meglévő központi szellőző- és hűtőberendezések cseréje korszerűbb rendszerre (önállóan támogatható tevékenység);

8. hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, VRF típusú hűtési rendszer kiépítése (önállóan támogatható tevékenység);

9. világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása (kizárólag másik, önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható):

i. fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje;

ii. meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energiamegtakarítást eredményeznek.

 

B) Megújuló energia felhasználására vonatkozó tevékenységek

a. Házközponti fűtéssel rendelkező épületek esetében támogatható a meglévő fűtési- és/vagy használatimelegvíz-rendszert kiegészítő, megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése az alábbiak szerint (önállóan támogatható tevékenység):

1. napkollektoros rendszer telepítése (melegvíz-előállítás és fűtésrásegítés céljából);

2. napelemes rendszer telepítése (HMKE6-méretű, áramtermelés céljából);

3. talajkollektoros, talajszondás, víz-víz, levegő-víz hőszivattyú rendszerek alkalmazása alapfűtésre és/vagy használatimelegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre;

4. brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése;

b. Távfűtéssel rendelkező épületek esetében támogatható a meglévő használatimelegvízrendszert kiegészítő, vagy az elektromos hálózathoz csatlakozó, megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése az alábbiak szerint (önállóan támogatható tevékenység):

1. napkollektoros rendszer telepítése (melegvíz-előállítás céljából);

2. napelemes rendszer telepítése (HMKE-méretű, áramtermelés céljából);

c. Egyedi fűtéssel rendelkező ingatlanok esetében támogatható a meglévő fűtési és/vagy használatimelegvíz-rendszert kiegészítő, megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése az alábbiak szerint (önállóan támogatható tevékenység):

1. napkollektoros rendszer telepítése (melegvíz-előállítás és fűtésrásegítés céljából);

2. napelemes rendszer telepítése (HMKE-méretű, áramtermelés céljából).

 

EGYÉB, ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK TERMÉSZETES SZEMÉLY, TÁRSASHÁZ ÉS LAKÁSSZÖVETKEZET KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN

1. Projekt-előkészítési tevékenységek (előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése):

a) műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, (villámvédelmi, érintésvédelmi és tűzvédelmi dokumentáció, illetve szakvélemény összeállításának költségei; engedélyek, szakhatósági, igazgatási díjak költsége; kéményseprői szakvélemény költsége);

b) épületenergetikai melléklet, mely magában foglalja az épületenergetikai tanúsítványt is a fejlesztés előtti és a tervezett állapotra vonatkozóan;

c) statikai szakvélemény;

d) környezeti hatástanulmány (amennyiben jogszabály szerint kötelező).

2. Kötelező nyilvánosság biztosítása: a www.szechenyi2020.hu honlapon szereplő, a kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségével kapcsolatos tevékenységek.

3. Projektmenedzsment.

4. Egyéb tevékenységek: olyan munka, amelynek elvégzése elengedhetetlen a kivitelezés során, vagy a biztonságos működést, tűzvédelmet és az életveszély elhárítását szolgálja, valamint azon tevékenység, amelynek költségei Önerőként elszámolhatóak.

 

Elszámolható költségek köre

Az elszámolható költségek a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező, a „Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről – 2014-2020 programozási időszak” c. útmutató (a továbbiakban: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező útmutató) megfelelő pontjai alapján a következők:

i. anyagköltség – ennek keretében kizárólag a kereskedelmi forgalomból beszerzett új berendezés, új készülék és újonnan vásárolt anyag finanszírozható;

ii. munkadíj;

iii. szakértői (beleértve az energiatanúsítvány költségét és az értékbecslés díját), tervezői, eljárási költségek (beleértve a közjegyzői költségeket és a tulajdoni lap másolata beszerzésének költségét), műszaki ellenőrzés költsége;

iv. a nyilvánosság biztosításának költségei;

v. projektmenedzsment-költségek;

vi. egyéb költségek: minden olyan munka költsége, amelynek elvégzése elengedhetetlen a kivitelezési munkákhoz, vagy a biztonságos működést, tűzvédelmet és az életveszély elhárítását szolgálja, valamint minden olyan költség, amely Önerőként elszámolható (beleértve az ingatlanbiztosítás díját).

A Projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

Költségtípus

Maximális mérték az összes elszámolható költségre vetítve

projekt-előkészítés, tervezés (jogszabályban megkövetelt környezet hatástanulmány, valamint műszaki, kivitelezési tervek elkészítésének költségei, hatósági engedélyek megszerzésének költségei stb.)

5%

projektmenedzsment

2,5%

műszaki ellenőri szolgáltatás költségei

1%

nyilvánosság biztosításának költségei

0,5%

 

Nem elszámolható költségek köre

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező útmutató 6. pontjában a nem elszámolható költségek között felsorolt költségek nem elszámolhatóak. Ennek megfelelően a nem elszámolható költségek a következők:

a) visszaigényelhető ÁFA;

b) kamattartozás-kiegyenlítés;

c) a hitelkamat;

d) a hiteltúllépés költsége, egyéb pénzforgalmi költségek;

e) devizaátváltási jutalék;

f) pénzügyi, finanszírozási tranzakción realizált árfolyamveszteség;

g) bírságok, kedvezményezett által fizetett kötbérek és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 75. §-a szerinti perköltség, függetlenül attól, hogy bíróság által megítélésre kerülte.

 

Kölcsön összege

TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN: minimum 500.000 forint, maximum 10 millió forint.

TÁRSASHÁZ ÉS LAKÁSSZÖVETKEZET KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN: társasházi és lakásszövetkezeti lakásonként minimum 500.000 forint, maximum 7 millió forint.

 

Önerő

Az Önerő elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének minimum 10%-a. Az Önerőbe a lakás-előtakarékossági számlán lévő, az állami támogatással és betéti kamattal növelt megtakarítási összeg bizonyos esetekben beszámításra kerülhet. A Hitelprogram során felmerülő adminisztrációs tevékenységek költségei, így különösen az ingatlanra vonatkozó tulajdoni lap másolata beszerzésének költsége, az értékbecslés díja, valamint az energetikai tanúsítvány és az ingatlanbiztosítás díja az Önerő terhére is elszámolható.

 

A Kölcsön kamata, díjak, jutalékok

Kamat

Fix 0% / év

Kezelési költség

Nem kerül felszámításra.

Rendelkezésre tartási jutalék

Nem kerül felszámításra.

Előtörlesztési díj

Nem kerül felszámításra.

Szerződésmódosítás díja

Nem kerül felszámításra.

Késedelmi Kamat

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48. §-ában meghatározott mértékű Késedelmi Kamat.

Egyéb költségek

A hitelkérelem bírálatával, a Kölcsönszerződés megkötésével és módosításával, valamint a Kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj). A követelésbehajtás költségei felszámíthatók.

A Kölcsön a Végső Kedvezményezett által bármikor előtörleszthető vagy végtörleszthető anélkül, hogy az a Kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.

 

Futamidő

Futamidő

A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 20 év, amely az esetleges Türelmi és Rendelkezésre tartási idővel együtt értendő.

Rendelkezésre tartási idő

A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 18 hónap.

Türelmi idő

A Rendelkezésre tartási idő végétől számított maximum 12 hónap.

Projekt fizikai befejezésének határideje

A szerződéskötéstől számított 12 hónap.


Törlesztés ütemezése

A törlesztés esedékessége minden hónap 10. napja. Ha a Türelmi Idő a tárgyhónap 10. napján, vagy azt megelőzően jár le, az első tőketörlesztés a tárgyhónap 10. napján esedékes. Ha a Türelmi Idő a tárgyhónap 10. napját követően jár le, az első tőketörlesztés a tárgyhónapot követő hónap 10. napján esedékes. Ha az adott hónap 10. napja nem munkanap, akkor a tőketörlesztés a következő munkanapon esedékes.

 

Biztosítékok köre

Az elvárt fedezettség mértéke az alábbi:

a) TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN

i. 2 millió Forint kölcsönösszeget meg nem haladó Kölcsön esetén biztosíték adása nem szükséges,

ii. 2 millió Forint kölcsönösszeget elérő, vagy azt meghaladó Kölcsön esetén a tőkekitettség legalább 70%-a;

b) TÁRSASHÁZ ÉS LAKÁSSZÖVETKEZET KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN a tőkekitettség legalább 20%-a.

TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN a korszerűsítéssel érintett ingatlant kötelező a fedezeti körbe bevonni, amennyiben a Kölcsön összege a 2 millió Forintot eléri, vagy azt meghaladja.

Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:

­ ingatlanon alapított jelzálog;

­ fizetésiszámla-követelésen alapított óvadék;

­követelésen alapított zálogjog (KIZÁRÓLAG TÁRSASHÁZ ÉS LAKÁSSZÖVETKEZET KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN).

 

Hitelkérelmek benyújtása

A Kölcsönt kizárólag a hitelkérelmi nyomtatvány kitöltésével és a kötelezően előírt mellékletek csatolásával lehet igényelni. Amennyiben bármelyik kötelezően előírt melléklet hiányzik, a hitelkérelem nem fogadható be.

A hitelkérelem csak az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: MFB Zrt.) szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal rendelkező Közvetítőhöz nyújtható be.

A Közvetítők listáját az MFB Zrt. a www.mfb.hu és a www.mfbpont.hu honlapokon teszi közzé.

A hitelprogram keretében 2017. április 24-től lehet hitelkérelmet benyújtani. A hitelprogram keretében utoljára 2022. december 31-én lehet hitelkérelmet benyújtani. 

A termékdokumentáció és a hozzá kapcsolódó segédletek az alábbi linken érhetőek el:

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-841-a-17-lakpletek-energiahatkonysgnak-s-megjul-energia-felhasznlsnak-nvelst-clz-hitel

 

Észrevételeivel, kérdéseivel kérjük forduljon bizalommal munkaszervezetünkhöz!