Megjelent a ZFR-KAZ/2017 Otthon Melege Program Fűtési rendszer korszerűsítésének támogatása alprogram

1. A pályázati konstrukció tárgya, célja

A lakások elavult fűtés-, és melegvíz-ellátó rendszerei óriási energiaveszteséget, ezáltal többlet szén-dioxid kibocsátást okoznak. Az energiatakarékosság fokozását és az üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentését szolgáló épületenergetikai korszerűsítéseket célzó beruházások megvalósítása költséges, és emiatt gyakran kivitelezhetetlen magánszemélyek számára megfelelő támogatás nélkül. Jelen alprogram lehetőséget nyújt a lakosság számára, hogy lakóépületek illetve társasházi lakások fűtési rendszereinek felújításával hozzájáruljanak az ország klímavédelmi céljaihoz, egyszersmind csökkentsék energiafogyasztásukat és a belőle eredő kiadásaikat.

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) a lakosság részére energiahatékonyság növelését, a meglévő lakóingatlanokban lévő lakások szén-dioxidkibocsátás csökkentését eredményező, fűtéskorszerűsítésre irányuló, költséghatékony beruházások támogatására vonatkozó pályázati kiírást tesz közzé.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló NFM rendelet (továbbiakban: NFM rendelet) rögzíti a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának szabályait, mely alapján támogatás nyújtható energiahatékonyságot és energiatakarékosságot szolgáló intézkedésekre, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátás-csökkentését eredményező beruházásokra, intézkedésekre.

A pályázatkezelési feladatok ellátását az NFSI Nemzeti Fejlesztés és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Pályázatkezelő) végzi.

A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az energiahatékonyság javítása.

 

2. A pályázati konstrukció forrása

 A támogatás nyújtása a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XVII. NFM fejezet 20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok, 35. alcím Klíma-, energia és zöldgazdaság-politika ágazati programok 4. jogcímcsoport Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer (ÁHT: 338306) fejezeti kezelésű előirányzat terhére, vissza nem térítendő támogatás formájában, az elszámolás Támogató által történő elfogadását követően történik.

Az alprogram meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 3.500.000.000,- Ft, azaz hárommilliárd-ötszázmillió forint.

A forrás elosztása régiónként történik a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján, lakásszám/régió arányban megosztva a Pályázati Útmutatóban rögzítettek szerint.

 

3. Támogatás igénybevételére jogosultak köre

Jelen pályázati kiírásra kizárólag magyar adóazonosító jellel rendelkező, cselekvőképes, nagykorú természetes személyek nyújthatnak be pályázatot. A beruházással érintett ingatlanban a pályázónak tulajdonjoggal kell rendelkeznie Kiskorú vagy cselekvőképtelen természetes személy nevében törvényes képviselője/gyámja vagy a cselekvőképtelen természetes személy nevében kirendelt gondnoka nyújthat be pályázatot.

A jogosultsági feltételeket a Pályázati Útmutató tartalmazza, mely elválaszthatatlan részét képezi a Pályázati Felhívásnak.

 

4. Pályázattal elnyerhető támogatás

A vissza nem térítendő támogatás mértéke miniszteri döntéssel kerül meghatározásra, mely alapján a megítélt összeg a kifizethető támogatás felső határát képezi.

A támogatás formája vissza nem térítendő, az elszámolás elfogadását követő, azaz utólagos finanszírozású támogatás, amely pályázatonként egy épületre/társasházi lakásra igényelhető.

A támogatás maximális mértéke az elszámolható bruttó költségek 40%-a, de maximum 700.000,- Ft, azaz hétszázezer forint.

Az elszámolható költségek nem haladhatják meg a fejlesztéssel elérhető energia-megtakarításra vetített 350,- Ft/kWh/év fajlagos költséget. Amennyiben a költségek meghaladják a fajlagos költségszintet, akkor a támogatás a fajlagos költséghatár alapján meghatározott elszámolható költség alapján kerül meghatározásra.

 

5. Támogatható tevékenységek köre

Jelen pályázati kiírással a kimutatható energia-megtakarítást és CO2 kibocsátás csökkenést eredményező fűtési rendszerek korszerűsítése, felújítására irányuló beruházások támogathatóak.

 

Önállóan támogatható tevékenységek:

-          hőtermelő berendezés(ek) cseréje új kondenzációs gázkazánra;

-          hőtermelő berendezés(ek) cseréje új gázkonvektor(ok)ra;

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

-          meglévő fűtési rendszer hőleadóinak és/vagy csőhálózatának korszerűsítése szükség szerinti kialakítása;

-          járulékos munkálatok (kéményátépítés/kialakítás, fűtési- és használati melegvíz ellátó rendszer átalakítás, vezérlés kialakítása);

-          energetikai tanúsítás/számítás, tervezési, engedélyeztetési és egyéb, átvétellel kapcsolatos szakhatósági költségek, a tulajdoni lap költsége.

 

6. Elszámolható és Nem elszámolható költségek

Az elszámolható és a nem elszámolható költségek körének részletezését a Pályázati Útmutató tartalmazza, mely elválaszthatatlan részét képezi a Pályázati Felhívásnak.

 

7. A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók

A pályázat kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül, ügyfélkapus azonosítást követően az adatlapok kitöltésével és a szkennelt dokumentumok csatolásával kerül benyújtásra.

Valamennyi beérkező pályázat regisztrálásra, iktatásra kerül, és egyedi azonosító jelet kap.

Pályázatot benyújtani 2017. június 06. 8:00 órától a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges. A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén az NFM hivatalos honlapján, valamint a pályázatbenyújtó felületen hirdetményt tesz közzé a pályázati kiírás felfüggesztésének / lezárásának pontos idejéről. A közleményben megjelölt felfüggesztés időpontjától számított 24 órán belül lehetséges még a pályázatok benyújtása.

A Pályázókat pályázati díj nem terheli.

A pályázatbenyújtó felület elérhetősége:  http://futeskorszerusites2017.nfsi.hu/

 

8. A döntés folyamata

A benyújtásra került pályázatok a benyújtás (nyilatkozattétel) sorrendjében folyamatosan kerülnek feldolgozásra. A pályázatok szakmai (környezet- és éghajlatvédelmi, műszaki, energetikai, közgazdasági) és pénzügyi szempontok szerint kerülnek értékelésre.

A nem megfelelő hatékonyságú pályázatok elutasíthatóak az értékelői javaslatok alapján.

A befogadott pályázatok a pályázatkezelői javaslatok alapján, régiós megbontás szerint, szakaszosan kerülnek miniszteri előterjesztésre.

A pályázatok feldolgozását ismertető részletesebb feltételeket a Pályázati Útmutató tartalmazza, mely elválaszthatatlan részét képezi a Pályázati Felhívásnak.

 

9. Támogatói Okirat

A támogatás felhasználása a döntést követően kiállított Támogatói Okirat (5. számú melléklet szerinti minta) alapján történik, mely dokumentum a döntési értesítővel egyidejűleg kerül elektronikus úton megküldésre.

 

10. Pénzügyi elszámolás

 A pénzügyi elszámolásra vonatkozó részletes feltételeket a Pályázati Útmutató tartalmazza, mely elválaszthatatlan részét képezi a Pályázati Felhívásnak.

 

11. A pályázati anyagok beszerzésének lehetőségei

 Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben a Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató között eltérés mutatkozik, a Pályázati Útmutatóban foglaltak mérvadók.

A Pályázati Felhívás, a Pályázati Útmutató és annak mellékletei a www.nfm.gov.hu elérhetőségen a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapján, továbbá a pályázati portálon a  https://futeskorszerusites2017.nfsi.hu elérhetőségen érhetőek el.

 

Észrevételeivel, kérdéseivel kérjük forduljon bizalommal munkaszervezetünkhöz!