Megjelent a VP6-16.9.1-17 Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság című felhívás

A felhívás célja

A VP a 6. prioritásában kiemelt célként kezeli a társadalmi befogadás előmozdítását, a szegénység csökkentését és a gazdasági fejlődés támogatását a vidéki térségekben. Ezzel összhangban a VP 16.9.1. alintézkedésének célja, hogy a jelenleg alacsony fokú együttműködési készségek fejlesztését elősegítse az agráriumra, illetve a vidéki térségek számos egyéb adottságaira épülő, működési alapon szerveződő projektek generálásával, ezzel jelentősen hozzájárulva a fenntartható, intelligens és befogadó növekedés célkitűzésekhez.

 

A konstrukció két célterületet támogat:

1.célterület - Szolidáris gazdálkodás: Célja, hogy a mezőgazdasági termelésbe való bevonás által a társadalmi felelősségvállalás tudatosítását erősítse tudásátadás és tapasztalatszerzés által. A mezőgazdasági üzem (vagy üzemek) és az együttműködő célcsoport(ok) programjai és közös tevékenysége által első sorban az alábbi társadalmi célok elkéréséhez való hozzájárulás erősödik: a célcsoport tagjainak fenntartható mezőgazdasági termeléssel, valamint egészségtudatos élelmiszerfogyasztással kapcsolatos szemléletformáló oktatása, képzése, illetve az egészségügyi, szociális vagy egyéb nehézséggel küzdő célcsoport társadalmi befogadásának erősítése érdekében történő érzékenyítés.

2.célterület - A hátrányos helyzetű csoportok integrációján túli cél az ilyen módon előállított termékek és a fogyasztók önszerveződő csoportosulásának szervezése a közösség által támogatott gazdálkodás keretében: A közösség által támogatott gazdálkodás olyan termelési és értékesítési szemlélet, amely szerződés vagy megállapodás alapján létrejött – termelők és fogyasztók között fennálló – együttműködés.

Az együttműködés keretében a termelők és a fogyasztók elkötelezettek egymás felé, közöttük olyan rendszeres és közvetlen kapcsolat van, mely mind a termelő mind a fogyasztó számára előnyös. A termelőnek az együttműködés megteremti a jó minőségű mezőgazdasági termékek előállításának és értékesítésének lehetőségét, a fogyasztó pedig folyamatosan friss, helyi és biztos eredetű élelmiszerhez, termesztéssel kapcsolatos ismertekhez jut.

 

A rendelkezésre álló forrás

Jelen felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,3 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 120 db.

 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek

Legalább egy mezőgazdasági vállalkozás és egy meghatározott célcsoport tagjainak bevonásán alapuló, több éves tematikus együttműködés kialakítása, az együttműködés szervezése és megvalósítása, az alábbi célterületi bontás valamelyike szerint:

  1. célterület: A célcsoport tagjainak a mezőgazdasági termelők által végzett termelésbe történő bevonásához szükséges tevékenységek.
  2. célterület: A célcsoport bevonásával előállított mezőgazdasági termékek közösség által támogatott mezőgazdasági tevékenység keretében történő értékesítése, illetve annak szervezése.

A célcsoport olyan emberek csoportja, akik a mezőgazdasági üzemben történő bevonásuk által a környezettudatosság, fenntartható gazdálkodás, fenntartható fogyasztás ismeretátadási céljával, illetve a célcsoport-tagok egészségügyi vagy más hátrányosságukból fakadó elszigeteltségét oldó társadalmi befogadás érdekében működnek együtt a mezőgazdasági vállalkozóval. A 2. célterület esetében továbbá célcsoport a mezőgazdasági terméket megvásárló fogyasztók közössége is.

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi ‒ önálló nem támogatható tevékenységek ‒ támogathatóak:

a) mindkét célterület esetében: a mezőgazdasági üzemben kifejezetten a célcsoport fogadását és bevonását célzó, kis léptékű fejlesztések, mint pl. fogadó és szociális helyiség kialakítása, a célcsoport tevékenykedtetéséhez szükséges kéziszerszámok vásárlása, a célcsoport tevékenykedtetéséhez szükséges, a termelő üzemi állományoktól biztonságosan elkülönített parcellák vagy állományok kialakítása, a célcsoport által előállított termékek bemutatásához szükséges csomagolóanyag beszerzése stb.

b) mindkét célterület esetében: a projekt megismertetését, népszerűsítését, az együttműködés és az abban foglalt környezeti, oktatási, társadalmi célok és eredmények megosztását szolgáló, kereskedelmi marketingnek nem minősülő (vagyis konkrét terméket nem nevesítő, vásárlásra nem ösztönző) tevékenységek.

 

Nem támogatható tevékenységek

A felhívás keretében a 3.1.1. - 3.1.2. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:

a) használt gépek, berendezések, eszközök beszerzése;

b) az európai uniós jog megsértését eredményező tevékenységek;

c) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára teherszállító gépjárművek megvásárlása;

d) non-Annex termékek előállítása;

e) szárazföldi, légi, vízi közlekedési gépjármű, erőgép beszerzése.

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

 

A projekt területi korlátozása

A jelen felhívásban kizárólag a Vidékfejlesztési Programban meghatározott vidéki térségekben található településeken megvalósítandó projektek támogathatók.

Vidéki térségben valósul meg a projekt, amennyiben a csoport mezőgazdasági termelő tagja(i) a jelen felhívás 3. és 4. számú mellékletben meghatározott vidéki térségben székhellyel, telephellyel, lakóhellyel rendelkeznek, vagy a vidéki térségben állandó lakóhellyel és életvitelszerű tartózkodási hellyel rendelkező őstermelők.

A projekt megvalósítási helye sem a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam alatt, sem a projektmegvalósulás befejezését követő, a fenntartási időszak alatt nem változtatható meg.

 

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: olyan együttműködési megállapodás alapján létrejött, legalább kettő tagból álló konzorciumok, amelyek esetén legalább egy tag mezőgazdasági termelőnek minősülő mikrovállalkozás és legalább egy tag:

-          az 1. célterület esetén a bevonandó célcsoport speciális szükségleteit szolgáló intézmény;

-         a 2. célterület esetén a bevonandó célcsoport speciális szükségleteit szolgáló intézmény, valamint a fogyasztókat tömörítő, vagy fenntartható élelmiszertermeléssel és közösség által támogatott mezőgazdasággal kapcsolatos szemléletformálást végző, referenciával rendelkező non-profit szervezet.

Azonos mezőgazdasági termelő – kapcsolt vállalkozásokat is beleértve - csak egyik célterületre vonatkozó kérelemben lehet konzorciumi tag.

Mezőgazdasági termelőnek minősül, akinek a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Az együttműködő csoport alatt olyan konzorciumot kell érteni, amely a 272/2014 Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 19. pontjának, valamint az 59. §-nak megfelelő együttműködésnek minősül.

Jelen felhívás keretében egy mezőgazdasági mikrovállalkozás csak egy konzorciumnak lehet a tagja, de egy konzorciumban több mezőgazdasági mikrovállalkozás is tag lehet. Jelen felhívás keretében a projektbe aktívan bevont célcsoport tagok csak egy konzorcium működésében vehetnek részt. A fogyasztókat tömörítő szervezetek, vagy fenntartható élelmiszertermeléssel és közösség által támogatott mezőgazdasággal kapcsolatos szemléletformálást végző, referenciával rendelkező szervezetek több konzorciumban is részt vehetnek.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség.

Konzorciumnak a 272/2014 Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 19. pontjának, valamint az 59. §-nak megfelelő együttműködés minősül. A konzorcium tagjainak meg kell felelniük a jogosultsági feltételeknek, továbbá nem lehetnek egymásnak a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti partner, illetve kapcsolódó vállalkozásai. A konzorciumban történő projekt megvalósításának feltétele, hogy a konzorcium összes tagja a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint kérelemre nyilvántartásba vett besorolású ügyfél legyen.

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.

 

Támogatásban nem részesíthetők köre

Az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő (konzorcium) részére:

a) amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a felhívásban megfogalmazott célokkal és feltételekkel nincs összhangban;

b) amely a jelen – VP6-16.9.1-17 kódszámú - felhívás keretében már részesült támogatásban;

c) amely, valamely Vidékfejlesztési Program alapján meghirdetett felhívás keretében ugyanazon megvalósítási helyre, ugyanazon beruházási tevékenységre nyújtott be támogatási kérelmet és támogatásban részesült a támogatási kérelmet megelőző 5 év vonatkozásában.

 

Csekély összegű támogatás esetén nem nyújtható támogatás:

a) halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez,

b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez,

c) azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben

- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

- a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

e) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,

f) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,

g) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára teherszállító járművek megvásárlására.

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy megvalósítási helyre vonatkozhat.

Jelen felhívás keretében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a benyújtás első lehetséges napját követő huszonnégy hónapig van lehetőség.

Egy megvalósítási hely vonatkozásában kizárólag egy kedvezményezett lehet jogosult a támogatásra.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017 év 06. hó 02 naptól 2019 év 06. hó 07. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2017. év 07. hó 04. nap

2017. év 08. hó 04. nap

2017. év 09. hó 05. nap

2017. év 12. hó 05. nap

2018. év 03. hó 06. nap

2018. év 06. hó 06. nap

2018. év 09. hó 07. nap

2018. év 12. hó 07. nap

2019. év 03. hó 08. nap

2019. év 06. hó 07. nap

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, az www.mvh.allamkincstar.gov.hu elektronikus felületén.

 

Kiválasztási eljárásrend

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra.

A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője szakaszos elbírálással dönt.

Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra.

Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van adategyeztetésre.

Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van tisztázó kérdésre.

Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint nincs lehetőség szóbeli egyeztetésre.

Az irányító hatóság a támogatási kérelmekről való döntés megalapozására Döntés-előkészítő Bizottságot hív (továbbiakban: DEB) össze.

 

A támogatás mértéke, összege

A 272/2014 Korm. rendelet 140. § 3a) bekezdése alapján a mérföldkőhöz nem kapcsolódó kifizetési igénylést konzorciumi tag is benyújthat.

Az egy évre igénylehető támogatás nem haladhatja meg a teljes összeg 75%-át.

Költségtípus

Maximális támogatási intenzitás (%)

Maximális támogatási összeg (Ft)

A konzorcium működéséhez kapcsolódó 5.5. A) pontnak megfelelő költségek

90%

25.000 eurónak megfelelő forint

Az együttműködés keretében

megvalósuló, az 5.5 B)

pontnak megfelelő

beruházások költségei.

Alaptámogatás intenzitása (KMR régió)

50%

80.000 eurónak megfelelő forint

Alaptámogatás intenzitása (nem KMR régió)

60%

80.000 eurónak megfelelő forint

 

Előleg igénylése

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében kizárólag a beruházás jellegű tevékenységhez vehető igénybe azzal, hogy az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a beruházási tevékenységre megítélt támogatás 50 %-a lehet.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlet - kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül a tervezett mérföldkőhöz kapcsolódó kifizetés igénylést kell benyújtani és az előleg folyósításától számított 3 éven belül az előleggel el kell elszámolni.

A felhívás és a hozzá kapcsolódó segédletek az alábbi linken érhetőek el:

https://www.palyazat.gov.hu/vp6-1691-17-szolidris-gazdlkods-s-kzssg-ltal-tmogatott-mezgazdasg-1

Észrevételeivel, kérdéseivel kérjük forduljon bizalommal munkaszervezetünkhöz!