Megjelent a VP5-8.6.1-17 Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások című felhívás

  • Nyomtatás

A felhívás indokoltsága és célja

A felhívás célja az erdőgazdálkodás hatékonyságának javításához és a természetközeli gazdálkodási módok elterjedéséhez szükséges eszközök és géppark kialakításának ösztönzése, valamint az erdei termékek és melléktermékek gazdasági hasznosításához szükséges elsődleges feldolgozást szolgáló gépek és berendezések biztosítása, beleértve a lokális megújuló energia rendszer kiszolgálását, faipari feldolgozás előkészítését szolgáló gépeket, technológiát is.

 

A rendelkezésre álló forrás

A Felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó 5. és 6. vidékfejlesztési prioritáshoz, illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon:

5C: a megújuló energiaforrások, a melléktermékek, a hulladékok, a maradékanyagok és más, nem élelmiszer jellegű nyersanyagok biogazdasági célokra történő átadásának és felhasználásának megkönnyítése – keretösszege: 2,66 milliárd Ft.

6A: a diverzifikálásnak, kisvállalkozások alapításának és fejlesztésének, valamint a munkahelyteremtésnek a megkönnyítése – keretösszege: 1,35 milliárd Ft.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 4,00 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 240 db.

 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

Jelen felhívás alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013 EU rendelet 26. cikkében foglaltaknak megfelelően.

 

Jelen felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

Az erdőgazdálkodás hatékonyságának javításához szükséges, a felhívás 4. számú mellékletében felsorolt gépek, eszközök beszerzése:

I. Erdőgazdálkodásban használt gépek, eszközök beszerzése

II. Fatermékek felkészítését szolgáló gépek beszerzése

III. Erdei gomba, gyógynövény és vadgyümölcs feldolgozását vagy tárolását szolgáló fejlesztés

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

-          projekt-előkészítés,

-          projekt-menedzsment

 

Nem támogatható tevékenységek

A felhívás keretében a 3.1 fejezetben meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:

-          építéssel járó tevékenységek;

-          azon gépek, eszközök beszerzése, amelyek nem szerepelnek a 4. számú mellékletben

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a jogerős Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

 

A projekt területi korlátozása

A 6A fókuszterület forrásának terhére csak abban az esetben lehet támogatói döntést hozni, ill. költséget elszámolni, ha a projekt megvalósítási helye a Vidékfejlesztési Programban meghatározott vidéki térségben található (9. , 10. számú melléklet) és a projektben létszámbővítés vállalás történik.

A projekt megvalósítási helye (a támogatott gép, berendezés állandó tárolási helye) a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam alatt, valamint a projektmegvalósulás befejezését követően a fenntartási időszak alatt kizárólag a támogató előzetes hozzájárulásával, Támogatási okirat módosítás keretében változtatható meg.

 

Támogatást igénylők köre

Támogatási kérelmet az a személy/szervezet nyújthat be, aki/amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 28. §-a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a 2007. évi XVII. törvény 9/B. § c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett, magánjogi vagy önkormányzati ügyfél.

1.) Erdőgazdálkodásban alkalmazott gépek, eszközök beszerzése esetében támogatási kérelmet nyújthatnak be:

a) az erdészeti hatóság által az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban Evt.) alapján jogerősen nyilvántartásba vett magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodók (továbbiakban: erdőgazdálkodók),

aa) amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább az 50%-át ez teszi ki, és

ab) amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző három év mindegyikében január 1- jén legalább 50 ha erdőterületen gazdálkodtak, és

ac) amelyek a támogatási kérelem benyújtásának évében (a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló, a felhívás 4.3. pontjában meghatározott szakaszok utolsó napján) legalább 50 hektár jogerős erdőtervvel rendelkező erdőterületen gazdálkodnak; vagy

b) vidéki térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyéb mikrovállalkozások vagy kisvállalkozások, (továbbiakban: erdészeti szolgáltató vállalkozások),

ba) amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 év mindegyikében évente legalább 50 ha, vagy annál nagyobb területre vonatkozó, számlával igazolt erdészeti szolgáltatási munkát végeztek, és

bb) amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább az 50%-át ez teszi ki.

2.) Fatermékek felkészítését szolgáló gépek beszerzése esetében támogatási kérelmet nyújthatnak be:

a) az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók,

aa) amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább az 50%-át ez teszi ki, és

ab) amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző három év mindegyikében január 1-jén legalább 50 ha erdőterületen gazdálkodtak, és

ac) amelyek a támogatási kérelem benyújtásának évében (a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló, a felhívás 4.3. pontjában meghatározott szakaszok utolsó napján) legalább 50 hektár jogerős erdőtervvel rendelkező erdőterületen gazdálkodnak; vagy

b) vidéki térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező erdészeti szolgáltató vállalkozások,

ba) amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább az 50%-át ez teszi ki; és

bb) amelyek igazolni tudják, hogy a támogatási kérelem beadását megelőző évben legalább 2,5 millió Ft értékben lombos fából és /vagy fenyőből készült faipari terméket értékesítettek; és

bc) a fűrészárugyártásból (TEAOR 16.1) származó éves nettó árbevétele nem haladja meg az évi 250 millió Ft-ot.

3.) Erdei gomba, gyógynövény és vadgyümölcs feldolgozását vagy tárolását szolgáló fejlesztés esetében támogatási kérelmet nyújthatnak be:

a) az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók,

aa) amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább az 50%-át ez teszi ki, és

ab) amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző három év mindegyikében január 1-jén legalább 50 ha erdőterületen gazdálkodtak, és

ac) amelyek a támogatási kérelem benyújtásának évében (a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló, a felhívás 4.3. pontjában meghatározott szakaszok utolsó napján) legalább 50 hektár jogerős erdőtervvel rendelkező erdőterületen gazdálkodnak; vagy

b) vidéki térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező erdészeti szolgáltató vállalkozások,

ba) amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 évben az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább 50%-át ez teszi ki, és

bb) amelyek rendelkeznek legalább 50 ha erdőterületre vonatkozóan erdei gomba, gyógynövény, vadgyümölcs gyűjtésének jogát biztosító az erdőterületek jogosult erdőgazdálkodójával kötött szerződéssel.

A támogatást igénylő jelen felhívás keretében - a felhívás 4.3. pontjában meghatározott szakaszonként - csak egy támogatási kérelmet adhat be az 1.)-3.) bekezdésben felsorolt tevékenységekre.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Kollektív projektnek minősül a legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független – támogatást igénylő által közösen végrehajtott projekt (konzorcium).

Konzorciumnak az a 272/2014. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 19. pontjának, valamint az 59. §-nak megfelelő együttműködés minősül, amelynek legalább öt tagja van. A konzorcium minden egyes tagjának külön-külön meg kell felelni a jogosultsági feltételeknek, továbbá nem lehetnek egymásnak a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti partner, illetve kapcsolódó vállalkozásai. A konzorciumban történő projekt megvalósításának feltétele, hogy a konzorcium összes tagja kérelemre nyilvántartásba vett besorolású ügyfélként kell, hogy szerepeljen a kifizető ügynökség által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben.

 

Támogatásban nem részesíthetők köre

Az ÁÚF kizáró okok listája című részben foglaltakon túl, nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére, aki vagy amely:

1. olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a jelen felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;

2. jelen felhívás keretében ugyanazon tevékenységért, ugyanazon megvalósítási hely vonatkozásában már részesült támogatásban, illetve támogatói okirattal rendelkezik;

3. a Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban című, VP3-4.2.1-15 kódszámú felhívás keretén belül ugyanazon tevékenységre támogatásban részesült az adott megvalósítási hely tekintetében;

4. a Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása című, VP2-4.1.3.5-16 kódszámú felhívás keretén belül ugyanazon tevékenységre támogatásban részesült az adott megvalósítási hely tekintetében;

5. a Kertészet korszerűsítése – gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése című, VP5-4.1.3.4-16 kódszámú felhívás keretén belül ugyanazon tevékenységre támogatásban részesült az adott megvalósítási hely tekintetében;

6. a Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című, GINOP 1.2.1-16 kódszámú felhívás keretén belül ugyanazon tevékenységre támogatásban részesült az adott megvalósítási hely tekintetében;

7. a Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása című, GINOP-1.2.2-16 kódszámú felhívás keretén belül ugyanazon tevékenységre támogatásban részesült az adott megvalósítási hely tekintetében;

8. a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott erdészeti, erdőgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos támogatás igénybevétele esetén kizárásra került a támogatási feltételek szándékosan történő megszegése miatt;

9. olyan gazdasági társaság, amelyben az állami tulajdon aránya eléri vagy meghaladja az 50%-ot;

10. állami támogatásnak minősülő vissza nem térítendő támogatás nem nyújtható:

a. azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,

b. olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,

c. ha a támogatást igénylő nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

1.) A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ÁÚF-ben meghatározottak szerint) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon lehet benyújtani az alábbi ütemezés szerint:

• 2017.június 1. - 2017. december 4. között.

A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

-          2017. július 3.

-          2017. augusztus 3.

-          2017.szeptember 4.

-          2017. december 4.

2.) Támogatási kérelmet kizárólag a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. § (4) e) pontja szerinti "kérelemre nyilvántartásba vett" besorolású, ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, az Államkincstár www.mvh.allamkincstar.gov.hu elektronikus felületén.

3.) A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy megvalósítási helyre vonatkozhat.

4.) A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló - fókuszterületenként is meghatározott - kötelezettségvállalási keret kimerül - ide értve a felhívás keretösszegének csökkentését is - vagy annak kimerülése előre jelezhető, az IH a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja.

5.) A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton elektronikus formában, vagy papír alapú dokumentumok esetében szkennelés útján előállított, olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.

6.) A támogatási kérelemhez csatolni kell a jelen felhívás 6.1 fejezetében felsorolt dokumentumokat.

7.) A támogatási kérelemben a benyújtási időszak alatt az adott értékelési határnapig változtatások tehetők. A támogatási kérelem a benyújtási időszak alatt, az értékelési határnapig tett utolsó változtatás szerinti adattartalom szerint kerül elbírálásra. Változtatás benyújtása esetén a támogatási kérelem benyújtási idejének, az értékelési határnapig benyújtott utolsó változtatás benyújtásának napja minősül.

8.) A támogatási kérelem az Államkincstár általi elektronikus fogadásának tényét a központi elektronikus szolgáltató rendszerben a támogatást igénylő tárhelyére történt feltöltés jelenti, beérkezésének időpontját pedig az ideiglenes tárhelyére kapott automatikus értesítés igazolja.

A támogatási kérelem benyújtásának módja: online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.

 

Kiválasztási eljárásrend

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrend, szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra.

a) A jogosultsági feltételek vizsgálatát követően a támogatási kérelmek a 4.4.2. fejezet 3. bekezdésben meghatározott pontrendszer alapján, rangsor állításával kerülnek elbírálásra.

b) A támogatási kérelmek országos rangsorolása után a rendelkezésre álló keret alapján az Irányító Hatóság bocsátja ki a támogatói okiratot.

c) Azt a minimális pontszámot, amelytől e felhívás alapján támogatás adható, az Irányító Hatóság közleményben teszi közzé.

d) Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF dokumentum 3. pontjában találhatóak „A támogatási kérelmek elbírálásának módja” cím alatt.

A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője szakaszos elbírálással dönt.

Az eljárás során a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra.

Az eljárás során a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van tisztázó kérdésre.

Az eljárás során a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van adategyeztetésre.

Az eljárás során a 272/2014. (XI. 5) Korm. rendelet szabályai szerint nincs lehetőség szóbeli egyeztetésre.

Az Irányító Hatóság a támogatási kérelmekről való döntés megalapozására Döntés-előkészítő Bizottságot hív össze.

 

A támogatás mértéke, összege

1.) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: támogatást igénylőnként maximum 100 millió Ft.

2.) A támogatás maximális mértéke:

Támogatási intenzitás

Támogatási intenzitás

Közép-Magyarországi régió

40 %

Nyugat-Dunántúli régió

50 %

Közép-Dunántúli régió

50 %

Dél-Dunántúli régió

50 %

Észak-Magyarországi régió

50 %

Észak-Alföldi régió

50 %

Dél-Alföldi régió

50 %

 

Előleg igénylése

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a. Az előlegre vonatkozó további információk az ÁÚF. 8.2. pontjában találhatóak.

 

Az elszámolható költségek köre

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

a) A 3.1.1.1 fejezetben foglalt I. II. vagy III. tevékenységhez kapcsolódó eszközbeszerzések:

aa) Tárgyi eszközök beszerzése: új, kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhető, első üzembe-helyezésű gépek, technológiai berendezések, eszközök, anyagok beszerzése és beépítése támogatható. Az „új” jelző csak olyan beruházási jellegű termékeket illet meg, amelyeknél a kedvezményezett rendelkezik a vétel időpontjában (a számlakiállítás dátuma) kezdődő termékfelelősségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesíthetőségéhez szükséges, a gyártó és a forgalmazó által kibocsátott, hiteles dokumentumokkal;

ab) Immateriális javak beszerzése a támogatott tevékenységhez kapcsolódó számítógépes szoftverek megvásárlása, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése.

b) Az a) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például hatósági eljárási díjak, közbeszerzéshez, könyvvizsgálathoz kapcsolódó költségek, tanácsadói, projektelőkészítési és projekt-menedzsment költségek, tájékoztatás, nyilvánosság.

A saját teljesítés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletének 3.5. pontja szerint számolható el. Saját teljesítésként számolható el a projekt előkészítés, projekt-menedzsment és kötelező nyilvánosság tevékenységek teljesítése. A saját teljesítés keretén belül a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5.4. értelmében a közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai számolhatók el, míg a tevékenység ellátása során felmerült egyéb költségeket (pl. anyagköltség, rezsiköltség) a felhívás 5.5. pontjában meghatározott megfelelő költségsorokra szükséges tervezni. A saját teljesítés elszámolásakor igazolnia kell a kedvezményezettnek, hogy jogosult a saját kivitelezésre, az adott tevékenység ellátására. Saját teljesítés elszámolásának a támogatást igénylő belső szabályzatai alapján szabályosan kiállított belső bizonylatokon, számlákon, kimutatásokon kell alapulnia. Belső szolgáltatások költségének elszámolása esetén az önköltség számítási szabályzat alapján számított, és bizonylatokkal igazolt közvetlen önköltség számolható el.

A felhívás és a hozzá kapcsolódó segédletek az alábbi linken érhetőek el:

https://www.palyazat.gov.hu/vp5-861-17-erdszeti-technolgikra-valamint-erdei-termkek-feldolgozsra-s-piaci-rtkestsre-irnyul-beruhzsok-1

Észrevételeivel, kérdéseivel kérjük forduljon bizalommal munkaszervezetünkhöz!