Pályázati kiírás bűnmegelőzési tárgyú projektek megvalósítására

A Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Titkársága a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában megjelölt célok megvalósítását szolgáló projektek kidolgozására nyílt bűnmegelőzési pályázatot hirdet.

A pályázatok célja, hogy a bűnmegelőzésben elért eredményeket az állami és civil szervezetek partneri együttműködéseket kialakítva, azokat felhasználva terjesszék, bevezessék a gyakorlatba.

Az idei évre szóló bűnmegelőzési pályázati kiírás keretében is a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia (a továbbiakban: NBS) négy fő prioritásával összhangban álló projektekre lehet pályázatot benyújtani:

 

Az 1. komponens esetében: Településbiztonság (NBS 8.1. pontja alapján)

A komponens célja, hogy olyan programok szülessenek, amelyek a települések és vonzáskörzetük együttműködését ösztönzik a helyi közbiztonság javítása érdekében. További célkitűzés a helyi közösség biztonságérzetét jelentős mértékben hátrányosan befolyásoló tényezők jelzésének fogadása és a biztonságérzetet negatívan befolyásoló problémák megoldására alkalmas módszerek kialakítása, programok, képzések megvalósítása, a településen élők önvédelmi képességeinek növelése, bevonásuk a település közbiztonságát növelő intézkedések kialakításába és megvalósításába.
A komponens másik területe a külterületeken, elnéptelenedő falvakban élők sérelmére elkövetett jogsértések visszaszorítása. Ennek érdekében támogatni kívánjuk tanyaprogramok kidolgozását és megvalósítását, korábbi sikeres programok folytatását és fenntartását, az itt élők sérelmére elkövetett jogsértések értékelő-elemzése alapján visszaszorításukra gyors, hatékony védekezési mechanizmusok kidolgozását és alkalmazását, az érintettek biztonságérzetének növelését, gyors, 24 órás informá-cióáramlás formájának kialakítását és működtetését, hálózatépítést, szakemberek képzését és tovább-képzését.

 

A 2. komponens esetében: Gyermek- és ifjúságvédelem (NBS 8.2. pontja alapján)

  1. gyermekek és fiatalok nevelése az NBS megfogalmazásában is a társadalom és az állam egyik legalapvetőbb feladata. Ahhoz, hogy a jövő nemzedékének tagjai a társadalom hasznos elemeivé válhassanak, áldozattá és elkövetővé válásuknak megelőzésére komplex programok kialakítására és megvalósítására van szükség. Kiemelten fontos ezért a bűnmegelőzési szakemberek, a nevelési-oktatási intézmények és fenntartóik, valamint civil szervezetek együttműködésének fokozása, szak-emberek képzése és továbbképzés e témakörben.

 

A 3. komponens esetében: A bűncselekmények áldozatainak segítése, az áldozattá válás megelőzése (NBS 8.3. pontja alapján)

Az áldozattá válás megelőzése a bűnmegelőzés egyik leghatékonyabb és leggazdaságosabb módszere, így szükség van olyan programokra, amelyek kiemelten fókuszálnak arra, hogyan miként jutnak el az állampolgárokhoz a bűncselekmény áldozatává válásának megelőzéséhez szükséges, az állampolgár saját cselekvését, viselkedését orientáló információk.
A helyreállító igazságszolgáltatás koncepciója ugyanakkor azt jelenti, hogy elfogadjuk a bűncselekmény következtében sértetté, áldozattá vált személyek jogos igényét arra, hogy megváltozott élet-helyzetükben segítséget kapjanak. Az áldozat innentől kezdve már nemcsak egy speciális, az esetről közvetlen ismeretetekkel rendelkező tanú, hanem olyan személy, akinek érzelmi, pszichikai, fizikai, végső soron anyagi rehabilitációja, társadalmi integrálása az egész közösség érdekében áll.
A komponens keretében megvalósítani kívánt projekteknek ezért kiemelt célja kell, legyen olyan programok kidolgozása, melyek elősegítik az áldozattá válás elkerülését, valamint a bűnözés okozta káros hatások csökkentését és a bűncselekményeket elszenvedő személyek társadalmi, erkölcsi sérelmeinek enyhítését.
 

A 4. komponens esetében: Bűnismétlés megelőzése (NBS 8.4. pontja alapján)

A prevenció egyik sajátos területe a bűnismétlés megelőzése. Fontos figyelmet fordítani azokra is, akik egyszer vagy többször már követtek el bűncselekményt. Nevelésük, oktatásuk, fejlesztésük révén elérhető, hogy a szabadságvesztésük letöltését követően a társadalom teljes értékű tagjaivá váljanak. A komponens fő célja ezért olyan programok támogatása, amelyek az elítéltek, javítóintézeti neveltek, pártfogoltak személyiségfejlesztését, munkaerőpiaci esélyeinek növelését célozzák. Fontos emellett a bűncselekménnyel okozott kár kompenzálása érdekében az alternatív szankciók és helyreállító módszerek alkalmazásának erősítése, a fogvatartottak és javítóintézeti neveltekkel foglalkozó szakemberek képzése, továbbképzése és érzékenyítését célzó programok megvalósítása.
 

Pályázat benyújtására jogosultak:

1. helyi, települési önkormányzat, illetve ennek szakterületen működő önálló költségvetési intézménye;
2. települési kisebbségi önkormányzat;
3. települési önkormányzati szövetség, társulás;
4. költségvetési szerv, amennyiben a pályázó fenntartása alá több, nem önálló költségvetésű intézmény (pl. nevelési-oktatási intézmény; rendőrkapitányság) tartozik, úgy a fenntartó, mint főpályázó szakmai megvalósítónként egy-egy pályázatot nyújthat be;
5. egyesület, alapítvány, közalapítvány, non-profit gazdasági társaság;
6. bevett egyház

 

Pályázat benyújtása:

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be kivéve, ha a pályázó fenntartása alá több, nem önálló költségvetésű intézmény (pl. nevelési-oktatási intézmény, rendőrkapitányság) tartozik, ebben az esetben a főpályázó, mint fenntartó, szakmai megvalósítónként egy-egy pályázatot nyújthat be.

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Belügyminisztérium által működtetett Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (továbbiakban: EPER) szoftveren keresztül: http://eper.hu/eper/paly/palybelep.aspx

A pályázatok beadási határideje 2017. május 31. (szerda) déli 12:00 óra

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben a beadási határidőn belül véglegesítésre került.

A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval még nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell magát az EPER-ben.

A pályázati díj mértéke pályázatonként 20 000 Ft, azaz húszezer forint.

A pályázat forrása és a pályázaton igényelhető támogatás minimális - maximális mértéke:

A pályázat keretösszegének teljes forrása Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet, XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 19. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása előirányzatból (ÁHT azonosító: 342695)

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 130.000.000 Ft, azaz egyszáz-harmincmillió forint.
A négy komponens közötti forrásarány meghatározása a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján történik.

Egy pályázatra fordítható támogatás összege: minimum bruttó 8 millió forint – maximum bruttó 20 millió forint.
A pályázati támogatás 100%-os intenzitású, azaz a projekthez saját forrást nem kell biztosítani.

A pályázati kiírás és útmutató az elektronikus pályázati adatlappal együtt képezi a pályázati dokumentációt, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.


A pályázat kezelője:

BELÜGYMINISZTÉRIUM Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Titkársága (Főosztály)

1078 Budapest, István u. 23-25.

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A pályázati felhívás és mellékletei ide kattintva tölthetőek le.

 

Észrevételeivel, kérdéseivel kérjük forduljon bizalommal munkaszervezetünkhöz!