Megjelent a Kerékpárral 7 határon át című felhívás

 • Nyomtatás

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017-ban is egyedi támogatási lehetőséget hirdet a környezettudatos szemléletet erősítő, határokon átnyúló kerékpáros programok megvalósításához. A „Kerékpárral 7 határon át” programban pályázati úton elnyerhető hozzájárulás összesen 16,5 millió forint.

 

A túrák a környezetbarát, egészséges és biztonságos kerékpáros közlekedés népszerűsítése mellett a szomszédos országokkal fenntartott kulturális, társadalmi és idegenforgalmi kapcsolatok erősítését is szolgálják. A programsorozat lehetőséget biztosít a határ menti régiókban már kiépült kerékpáros útvonalak megismertetésére, a csoportos kerékpározás kultúrájának terjesztésére.

 

A pályázat célja:

A „Kerékpárral 7 határon át” programsorozat célja a motorizált közlekedés részarányának csökkentése, egyúttal a nem motorizált közlekedési módok támogatása, továbbá a környezetbarát, egészséges és biztonságos kerékpározás népszerűsítése, a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, valamint a határmenti együttműködés keretében a szomszédos országokkal (Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria) – beleértve azok magyarlakta térségeivel – fenntartott kulturális, társadalmi és idegenforgalmi kapcsolatok erősítése. A célok megvalósítása érdekében az országhatáron átnyúló kerékpáros túraprogramok kidolgozásával lehet pályázni. A támogatást kerékpáros sportverseny rendezvény szervezésére és kizárólag belföldi kerékpáros események szervezésére nem lehet igénybe venni. A pályázat célja, hogy a programok biztosítsanak lehetőséget a határmenti régióban már meglévő kerékpáros útvonalak jobb megismertetésére, ezen kerékpárutak és kerékpározásra alkalmas egyéb utak népszerűsítésére. A programok segítsék elő a biztonságos kerékpáros közlekedésre nevelést, a kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatosítását és elmélyítését, a túrák folyamán a gyakorlati kerékpár-használati ismeretek szerzését, valamit a csoportos kerékpározás kultúrájának terjedését. A kerékpáros rendezvények irányuljanak továbbá a települések és határmenti régiók kulturális, történelmi, építészeti és természetvédelmi értékeinek megismerésére.

 

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

Pályázatot adhatnak be határmenti régióban szervezett, országhatáron átlépő kerékpáros programjaik, túrájuk megvalósítására:

-          civil egyesületek,

-          közalapítványok,

-          települési önkormányzatok, valamint települési önkormányzati tulajdonban álló intézmények.

-           

Keretösszeg, a támogatás forrása:

A pályázat teljes keretösszege bruttó 16.500.000 Ft.

Egy pályázat maximális támogatási összege bruttó 500.000 Ft.

A támogatás forrása: „Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok” fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT azonosító szám: 333728)

 

A támogatás intenzitása:

A támogatás intenzitása legfeljebb 100%.

Támogatható pályázatok száma minimum 33 (függ a beadott pályázatok tervezett keretösszegétől). Egy pályázó legfeljebb 1 pályázatot nyújthat be, de pályázatán belül több kerékpáros rendezvény/túra megvalósítását is tervezheti.

 

A támogatás formája:

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtható.

 

Támogatható kiadások:

Csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 • Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott programhoz, hozzájárulnak a kerékpáros rendezvény céljainak eléréséhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához.
 • A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat.
 • Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás.
 • A rendezvény megvalósítására rendelkezésre álló időszakban merültek fel.

 

Elszámolható költségek köre:

 • Szolgáltatás megrendelés bruttó díja – a projekt összegének max. 80%-a. A program megvalósítását elősegítő, harmadik féltől rendelt szolgáltatások, mint pl.:

-          Rendezvényszervezési díjak;

-          Bérleti díjak: bérleti szerződésben meghatározott, számlával fizetett szolgáltatás díja, pl.: rendezvény helyszín-, gépkocsi/busz- vagy egyéb eszköz bérlése;

-          Szállítási, fuvarozási és raktározási szolgáltatások: szolgáltatási szerződésben meghatározott, számlával fizetett fuvarozás, személyszállítás díja;

-          Marketing szolgáltatások (hirdetés, reklámszolgáltatás, kiadvány, szóróanyag, plakátkészítés.

 • Bérköltség és munkaadókat terhelő járulékok, adók – bruttó bér, a személyi kifizetések után fizetendő járulékok és adók a projekt összegének max. 20%-a.
 • Élelmiszer alapanyag beszerzés, étkezés költségei: a program megvalósításával összefüggő élelmiszer beszerzés, étkezés költségei (élelmiszer alapanyag költségei pl.: kenyér, vaj, felvágott, ásványvíz, gyümölcs, csokoládé, éttermi szolgáltatás) a projekt összegének max. 30%-a.
 • Eszközbeszerzés bruttó díja – a projekt összegének max. 20%-a.
 • Szállásköltség: Támogatott nevére szóló számla ellenében kifizetésre kerülő szállásköltség. Maximum 3 csillagos szálloda számolható el.

 

El nem számolható költségek köre:

 • Amennyiben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 69. § (2) bekezdése szerinti egyes meghatározott juttatásoknak minősülő kifizetésre kerül sor – az Szja tv. 70. § (2) bekezdése alapján egyes meghatározott juttatásnak minősül a reprezentáció és az üzleti ajándék –, abban az esetben a keletkező közterhek bevallási- és befizetési kötelezettsége a Támogatottat terheli, amely a támogatási szerződés keretében nem számolható el.

 

A pályázaton való részvétel feltétele:

A kerékpáros rendezvények szakmai megvalósításának időszaka a nemzeti fejlesztési miniszter támogatói döntésének dátumától legkésőbb 2018. május 31-ig valósuljon meg.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázati dokumentáció (pályázati adatlap, nyilatkozat, kerékpáros program részletes bemutatása, aláírási címpéldány) 1 példányban elektronikus úton történő megküldése a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

 

A támogatási kérelemhez szükséges dokumentumok:

 • kitöltött pályázati adatlap (1. sz. melléklet)
 • a jelentkezéshez szükséges nyilatkozat (2. sz. melléklet)
 • a tervezett kerékpáros túra, program részletes bemutatása
 • az egyedi támogatási kérelmet aláíró, szerződéskötésre jogosult személy aláírási címpéldányának vagy banki bejelentő karton hitelesített másolatának elektronikus benyújtása

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2017. május 25. 24:00 óra. A fenti határidő Pályázó általi elmulasztása jogvesztő.

A pályázat benyújtása ingyenes.

 

A pályázat elbírálásának főbb szempontjai:

 • a tervezett kerékpáros program komplexitása (biztonságos kerékpáros közlekedésre nevelés, környezettudatos szemlélet, határon átívelő közösségépítő vonatkozások, kulturális, történeti, művészeti programelemek),
 • a kerékpáros program megvalósításában határon túli partner szervezet(ek) bevonása,
 • a tervezett kerékpáros rendezvény időtartama, a túra hossza, a részt vevők száma, korosztálya,
 • a pályázó egyesület, intézmény vagy település „Kerékpárosbarát munkahely” vagy „Kerékpárosbarát település” pályázaton, valamint az Európai Mobilitási Hét programjában való részvétele,
 • a kerékpáros program megvalósításához a pályázó rendelkezik-e önerővel.

A formai és jogosultsági ellenőrzés után, a beérkezett pályázatok szakmai, tartalmi, valamint gazdasági szempontok szerinti véleményezését követően rangsorolásra kerülnek és a jelen pályázati kiírás 4. pontja szerint rendelkezésre álló keretösszeg erejéig kerülhetnek támogatásra.

 

Nem lehet nyertes pályázó, aki:

 • a pályázatát nem a jelen pályázati kiírás 13. pontjában meghatározott határidőben nyújtotta be,
 • nem a jelen pályázati kiírás 1. pontjában meghatározott célnak megfelelő pályázatot nyújtott be,
 • a hibásan vagy hiányosan beküldött pályázat esetében a hiánypótlás teljesítésére a jelen pályázati kiírás 14. pontja szerint a hiánypótlásra történő felszólításban meghatározott határidőben nem tesz eleget,  
 • nem tartozik a pályázat benyújtására jogosultak körébe,
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és a 41. § (6) bekezdése értelmében, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 50. § (1a) bekezdése, illetőleg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint nem minősül átlátható szervezetnek.

A pályázati kiírásban meghatározott határidő előtt megkezdett tevékenységre visszamenőleges költségvetési támogatás nem igényelhető.

 

Miniszteri döntés, értesítés a döntésről:

A támogatási igények elbírálására 2017 júniusában kerül sor. A támogatás odaítéléséről a nemzeti fejlesztési miniszter egyedileg dönt. A miniszteri döntésről a nyertes pályázók a döntést követő 7 napon belül, elektronikus úton, a pályázatban megadott e-mail címre érkező értesítésen keresztül kapnak tájékoztatást. A támogatásban nem részesülő Pályázók ugyancsak elektronikus úton értesülnek a döntésről. Pályázó a támogatói döntéstől Kedvezményezettnek minősül. A támogatásban részesülő pályázat esetén a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 5. §-a alapján a Kedvezményezett neve, a pályázat tárgya, a megítélt vissza nem térítendő támogatás összege a pályázati azonosítóval közzétételre kerül a pályázati portálon, a Kedvezményezett külön hozzájárulása nélkül.

A Pályázók a Pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatban további részletes tájékoztatást a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött elektronikus levélben kérhetnek.

 

A pályázati felhívás és mellékletei ide kattintva tölthetőek le.

 

Észrevételeivel, kérdéseivel kérjük forduljon bizalommal munkaszervezetünkhöz!