Pályázati kiírás kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására

  • Nyomtatás

1. A pályázat célja

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására.

A kis lélekszámú településeken nagy terhet jelent a kötelező feladatok ellátásának biztosítása és a feladatellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra karbantartása, felújítása, fejlesztése. A pályázat a 2016. január 1-jén fennálló lakosságszám szerint a 2000 fő alatti és a 12 000 forint egy lakosra jutó adóerő- képességet meg nem haladó települési önkormányzatok fejlesztési céljainak megvalósítását hivatott szolgálni.

Pályázati alcélok:

Az önkormányzat (a továbbiakban: Pályázó) támogatást igényelhet:

a) a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására,

b) vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására,

c) köztemető felújítására, ravatalozó építésére illetve felújítására, temetőközlekedési utak építésére, felújítására,

d) olyan épület felújítására, fejlesztésére, illetve energetikai korszerűsítésére és szükség esetén megvásárlására,

amely da) igazgatási tevékenységet,    

db) óvodai nevelést,

dc) kulturális tevékenységet vagy

dd) szociális vagy egészségügyi vagy gyermekvédelmi feladatellátást szolgál, vagy a jövőben fog szolgálni,

e) településrendezési tervek készítésére.

A fejlesztési célok a települési önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő vagyontárgyon valósíthatók meg. A Pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, melynek keretében több fejlesztési alcélra is pályázhat.

 

2. Pályázat benyújtására jogosultak köre

Az 1. pont szerinti települési önkormányzatok jogosultak a pályázat benyújtására.

 

3. A támogatás formája

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtható.

 

4. A támogatás mértéke

A támogatás mértéke 100%.

Lakosságszám szerinti támogatás

A 2016. január 1-jén fennálló lakosságszám adatok alapján került megállapításra a Pályázók támogatásának maximális mértéke.

a) 100 főt meg nem haladó lakosságszámú település esetében legfeljebb 500 000 forint,

b) 101-300 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 750 000 forint,

c) 301-500 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 1 000 000 forint,

d) 501-1 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 1 250 000 forint,

e) 1 001-2 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 1 600 000 forint.

Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely

- hatósági engedélyhez kötött tevékenységet kíván megvalósítani,

- pályázatban érintett intézménye, tagintézménye vagy létesítménye más hazai vagy uniós forrás keretében jelen pályázat tartalmával megegyező műszaki tartalomra támogatásban részesült;

- a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása van;

- nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek; - a pályázati kiírás közzététele előtt a felújítást, fejlesztést már megkezdte (azaz a pályázat szerinti fejlesztés megvalósítására az Áht. 1. § 15. pontja szerint létrejött kötelezettségvállalás korábbi, mint a pályázati kiírás közzétételének időpontja).

 

5. Pályázatok benyújtása

A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren (a továbbiakban: ebr42 rendszer) keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik.

Az elektronikusan benyújtandó dokumentumok feltöltése szintén az ebr42 rendszeren keresztül történik. A pályázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a Pályázó szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) történő postai úton való megküldésével, vagy az Igazgatóságon személyesen történő leadással lehet benyújtani egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban. A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a helyi önkormányzat az alább megjelölt határnapon 16:00-ig elektronikusan rögzítette a pályázati adatlapot, a benyújtandó dokumentumokat az ebr42 rendszerbe feltöltötte, a pályázatot lezárta, valamint a pályázatot és a további benyújtandó dokumentumokat legkésőbb a papír alapon történő benyújtás utolsó napjáig postára adta, vagy az Igazgatóságon személyesen leadta. A kizárólag papír alapon benyújtott pályázati dokumentáció érvénytelen.

Pályázatok benyújtásának határideje:

- elektronikus feltöltés lezárása: 2017.szeptember 7. 16:00

- papír alapon történő benyújtás: 2017. szeptember 8.

 

6. Hiánypótlás

A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és a 83. §-a alapján végzi.

A hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok Igazgatóság részére történő benyújtási határideje: 2017. szeptember 29. E határidő elmulasztása jogvesztő.

 

7. A miniszteri döntés, döntésről való értesítés, támogatói okirat kiadásának a rendje

A beérkezett pályázatokról a miniszter dönt, melynek határideje: 2017. november 22.

 

A pályázati felhívás letölthető innen.

 

Észrevételeivel, kérdéseivel kérjük forduljon munkaszervezetünkhöz!